Άρθρα

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Μονάδων Ανακύκλωσης

Σε συνέχεια του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου του «Εγκαταστάσεις Aνακυκλώσιμων: Γιατί οι Ασφαλιστικές δεν ενδιαφέρονται για την κάλυψή τους;», και καθώς οι φωτιές σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις συνεχίζονται, με πιο πρόσφατη αυτή στο Αίγιο πριν 4 ημέρες, ο έγκριτος πραγματογνώμονας, κ. Παναγιώτης Στρατής, συνοψίζει παρακάτω τα όσα προβλέπονται από τον νόμο για την Πυρασφάλεια και την Πυροπροστασία των Μονάδων Ανακύκλωσης.

Τα θέματα πυρασφάλειας και πολίτικης προστασίας στις υπάρχουσες και λειτουργούσες μονάδες ανακύκλωσης ρυθμίζονται από την ΚΥΑ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, οφείλουν να συντάσσουν μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία εγκρίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.).

Στην παραπάνω μελέτη, αναφέρονται τα μέτρα πυροπροστασίας που αφορούν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, τη συγκρότηση της ομάδας πυροπροστασίας, την εκπαίδευση αυτής και το είδος της εκπαίδευσης, τα ειδικά της καθήκοντα σε θέματα πρόληψης, περιορισμού και καταστολής πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της ομάδας. Προκειμένου να εφοδιαστεί με Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει στην Π.Υ. αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης μαζί με αντίγραφο των θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων.  

Επισημαίνουμε ότι για τη χορήγηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή της άδειας λειτουργίας ή τη θεώρηση της Ειδικής Δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3325/2005, απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα αναγραφόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για την εν λόγω εγκατάσταση. Σύμφωνα με το παράρτημα Ι οι Μονάδες ανακύκλωσης ανήκουν στην κατηγορία  Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες Μεσαίου Κινδύνου (Αβ)  και συγκεκριμένα στην κατηγορία ΚΑ39 Μονάδες Ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με το παράρτημα Β’ τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται είναι:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ) για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

1) Εφοδιασμός των ομάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr τύπου ΡΑ ή άλλου εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 618/20.1.2005 (ΦΕΚ 38 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από τη διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 200 τ.μ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε καμία δε περίπτωση ο αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2). Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημεία, κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους, και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 20 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

(2) Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης. Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες αναλόγου βάρους και με κατάλληλη γόμωση για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύσουν οι οποίοι να είναι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 618/2005 (ΦΕΚ 38 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν υπαίθριες αποθήκες επιφάνειας από 1.000 τ.μ. και πάνω, εφόσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες ή βιομηχανικά προϊόντα πού μπορούν να αναφλεγούν. Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμα τροχήλατος πυροσβεστήρας όμοιος των παραπάνω για κάθε επιπλέον των 1.000 τ.μ. επιφάνειας ή για κλάσμα πάνω από το μισό (1/2).

(3) Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης. Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. Τούτο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το παράρτημα Β της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ 20 Β΄) και της τεχνικής οδηγίας (Τ.Ο.ΤΕΕ) 2451/1986. Ειδικά οι εγκαταστάσεις κατασκευής μεταφορικών μέσων − αποτεφρωτήρων απορριμμάτων, ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων, που εντάσσονται στην περίπτωση Κ.Α. 38 και Κ.Α. 39 αντίστοιχα της κατηγορίας Αβ του παραρτήματος Ι, που έχουν συνολική στεγασμένη και υπαίθρια επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω, στην οποία εκτελούνται εργασίες ή αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή προϊόντα κατασκευής, υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου που να καλύπτει όλη την επιφάνεια (στεγασμένη − υπαίθρια) της επιχείρησης. Επίσης οι εγκαταστάσεις συσκευασίας νιτρικών και συνθέτων λιπασμάτων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της στεγασμένης επιφάνειας αποθηκευτικού χώρου ή χώρου συσκευασίας, υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

(4) Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας τροφοδοτούμενα από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης ή ελλείψει αυτού από άλλη πηγή τροφοδοσίας ύδατος με μόνιμα προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο), έτσι ώστε κανένα σημείο του υπό προστασία χώρου να μην απέχει από το πλησιέστερο σημείο υδροληψίας απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων. Οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε ειδικό ερμάριο.

(5) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτήρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από τη στεγασμένη επιφάνειά τους, να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής αναλόγου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας τους χώρους, του μηχανολογικού εξοπλισμού και τους χώρους αποθήκευσης υλικών. Στην περίπτωση αυτή κάθε πυροσβεστήρας των 6 χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 10 τ.μ. προστατευόμενης επιφάνειας και κάθε πυροσβεστήρας των 12 χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 15 τ.μ. Απαιτείται η εγκατάσταση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής μόνο στις επιχειρήσεις που οι δραστηριότητές τους αναπτύσσονται σε περισσότερους από έναν ορόφους στο επίπεδο υπεράνω του οποίου υφίσταται μια από τις προαναφερόμενες χρήσεις. Η Π.Υ. δύναται να κάνει δεκτή, αντί αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων οροφής, την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με κατάλληλο για την προστασία του χώρου κατασβεστικό υλικό.

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού με νερό επιτρέπεται να συνδεθεί αυτό απευθείας με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτηρίου, εφόσον εξυπηρετεί μέχρι (6) κεφαλές και έχει τη δυνατότητα να παρέχει έξι (6) λίτρα νερού ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευόμενου χώρου και την απαιτούμενη πίεση για τη σωστή λειτουργία των καταιονητήρων. Μεταξύ του ειδικού υδραυλικού δικτύου αυτών των καταιονητήρων και του εσωτερικού υδραυλικού δικτύου του κτηρίου, πρέπει να παρεμβάλλεται βάννα με ασφαλιστικό μηχανισμό που να την κλειδώνει σε ανοικτή θέση. Η καλυπτόμενη με αυτό τον τρόπο επιφάνεια από κάθε κεφαλή δεν θα υπερβαίνει τα 12 τ.μ.

(6) Φωτιστικό ασφαλείας (exit) πάνω από κάθε έξοδο κινδύνου.

Επιπλέον αυτών η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε όλες τις εγκαταστάσεις των πιο πάνω αναφερομένων δραστηριοτήτων, πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα πυροπροστασίας:

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

3. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λπ.) σε επικίνδυνους χώρους.

5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας.

6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των άχρηστων υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς.

7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σ’ αυτά.

8. Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

9. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

12. Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λπ. μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

15. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση προληπτικού μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

(…)

  1. Τέλος  όλες οι δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την κατηγορία κινδύνου στη οποία υπάγονται, πρέπει να διαθέτουν φωτιστικά ασφαλείας (exit) σε κατάλληλες θέσεις κοντά στις εξόδου κινδύνου.

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζονται με ένα (1) ειδικό ερμάριο με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, ανεξαρτήτου αριθμού πυροσβεστικών φωλιών. Το ερμάριο αυτό ονομάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα παίρνει αύξοντα αριθμό με μεγάλα γράμματα όπως π.χ. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ…….

Ανά έξι (6) πυροσβεστικές φωλιές που βρίσκονται στοn στεγασμένο χώρο της επιχείρησης πρέπει να υπάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο μέσα στο οποίο θα βρίσκονται:

  • α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης.
  • β. Ένας (1) πέλεκυς μεγάλος.
  • γ. Ένα (1) φτυάρι.
  • δ. Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και
  • ε. Δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός.
  • στ. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο ή ατομικές μάσκες διαφυγής
  • ζ. Δύο (2) κράνη προστατευτικά.

Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προστίθενται: α. Μία (1) αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα τουλάχιστον 6 λίτρων.

(3) Όπου από την παρούσα απόφαση επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, ανιχνευτικό σύστημα κ.λπ.), απαιτείται υποβολή τεχνικής περιγραφής για τον τρόπο λειτουργίας τους και αποτελεί παράρτημα της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης. Για την μελέτη και κατασκευή των μόνιμων συστημάτων θα ακολουθούνται τα εθνικά και ευρωπαικά πρότυπα. Ειδικότερα για τα μόνιμα πυροσβεστικά υδροδοτικά δίκτυα η κατηγορία αυτών καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 (4) Επιχειρήσεις που διαθέτουν δεξαμενές υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο φυσικού αερίου, που εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες, θα παίρνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι επιχειρήσεις αυτές.

Για τους χώρους όμως που βρίσκονται οι αναφερόμενες δεξαμενές ή φιάλες ή για τους χώρους κατανάλωσης φυσικού αερίου, θα λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή φυσικού αερίου αντίστοιχα.

(5) Δεξαμενές υγρών καυσίμων πλην βενζίνης με χωρητικότητα μέχρι πέντε (5) κυβικά μέτρα, δεν υπάγονται στις διατάξεις τις υπ’ αριθμ. της 28.6.1991 (ΦΕΚ 578/Β/29.7.1991) κοινής υπουργικής απόφασης για υγρά καύσιμα, επιτρέπεται να εγκαθίστανται οπουδήποτε εντός της εγκατάστασης με την προυπόθεση ύπαρξης λεκάνης ασφαλείας.

(6) Εγκατάσταση που χρησιμοποιεί για τις λειτουργικές της ανάγκες μέχρι δυο (2) φιάλες υγραερίου (μίγμα ή προπάνιο) χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) Kgr κάθε μια, δεν υπάγεται στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/1.7.1993) κοινής υπουργικής απόφασης και υποχρεώνεται στην εγκατάσταση φορητού ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων

(7) Επιχειρήσεις που για τις λειτουργικές τους ανάγκες χρησιμοποιούν επικίνδυνα αέρια (αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο κ.λπ.) σε φιάλες ή εντός κτηρίων, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήματος, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής του αερίου σε περίπτωση διαφυγής του. Επίσης να διαθέτουν μία (1) τουλάχιστον ειδική προστατευτική στολή, όπου απαιτείται.

(8) Επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτήριο υποχρεούνται να χωρίζονται μεταξύ τους με υλικά που έχουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά της ώρας και οι πόρτες των διαδρόμων να έχουν επίσης δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτά της ώρας, τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα λαμβάνονται μεμονωμένα σύμφωνα με την κατηγορία που εντάσσεται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς κάθε επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις που ο διαχωρισμός είναι αδύνατος, ολόκληρος ο χώρος θα αντιμετωπίζεται σαν μία επιχείρηση και θα συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, θα χορηγούνται όμως ξεχωριστά πιστοποιητικά πυροπροστασίας για κάθε επιχείρηση. Ανεξάρτητα από τα προηγούμενα οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή.

(9) Στη στεγασμένη επιφάνεια δεν προσμετράται η επιφάνεια των χώρων διοίκησης (γραφεία, λογιστήρια κ.λπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε ανεξάρτητο κτήριο. Υπόστεγα και SILO που αποθηκεύονται σ’ αυτά πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα, προσμετρώνται στη στεγασμένη επιφάνεια. Στους ανωτέρω χώρους θα εγκαθίστανται τα φορητά μέσα πυρόσβεσης που προβλέπονται για την ομάδα μικρού κινδύνου (Αα).

(10) Όπου, εντός του ευρύτερου βιομηχανικού χώρου συνυπάρχουν, λόγω της φύσεως των κατεργαζόμενων πρώτων υλών ή παραγομένων από την επιχείρηση προϊόντων, τμήματα που ανήκουν σε διάφορες ομάδες από πλευράς μεγέθους κινδύνου πυρκαγιάς, η κατάταξη σε κατηγορίες ή ομάδες γίνεται:

  • α. Ανεξάρτητα και ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει, εφόσον τα αντίστοιχα τμήματα έχουν εγκατασταθεί σε ιδιαίτερες θέσεις ή στεγανά κατά την άποψη της απευθείας μετάδοσης του κινδύνου πυρκαγιάς διαμερίσματα ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυστο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο.
  • β. Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την κατηγορία κινδύνου στην οποία υπάγονται, εφόσον για τις λειτουργικές τους ανάγκες διαθέτουν δεξαμενή αποθήκευσης διαφόρων αλκοολών, κετονών και λοιπών εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 55 °C, υποχρεούνται στη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην παρ. της ομάδας κινδύνου Ββ.

(11) Θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, την κατασκευή των επιμέρους στοιχείων τους κ.λπ. θα ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στα πλαίσια της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, ο δε έλεγχος της Π.Υ περιορίζεται αποκλειστικά στα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (μόνιμα, ημιμόνιμα, φορητά) που προβλέπονται από την παρούσα, με κριτήρια τη δραστηριότητα που υπάγεται η επιχείρηση και τη στεγασμένη επιφάνεια αυτής.

Για τις νέες μονάδες ανακύκλωσης εφαρμόζεται πλέον η Κ.Υ.Α. 136860/1673/Φ15 (2018), στην οποία υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τα ζητήματα της ενεργητικής πυροπροστασίας και σημαντικότερες ως προς τα ζητήματα της παθητικής πυροπροστασίας (πχ. δομικά υλικά πυροδιαμερισμάτων), οι οποίες όμως αφορούν σε όλες τις εγκαταστάσεις και όχι ειδικά τις μονάδες ανακύκλωσης.

Διαβάστε επίσης:
Εγκαταστάσεις Aνακυκλώσιμων: Γιατί οι Ασφαλιστικές δεν ενδιαφέρονται για την κάλυψή τους;

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας