Προμήθειες στον Ασφαλιστικό Πράκτορα μετά τη λύση της Σύμβασης (απόφαση Αρείου Πάγου)

3009
Lysi synergasias

Τι προμήθειες υποχρεούται η ασφαλιστική επιχείρηση να καταβάλει στον ασφαλιστικό πράκτορα μετά τη λύση της σύμβασης και εφόσον η παραγωγή του παραμένει στην επιχείρηση;

Του Θεόδωρου Κουτσούμπα, Δικηγόρου – Διδάκτορα Νομικής – M.T.E.Y. (e-mail: [email protected]), Σε συνεργασία με το περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ

H συνεργασία του ασφαλιστικού πράκτορα με την ασφαλιστική εταιρεία ρυθμίζεται από τη σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης, η οποία συνάπτεται πάντα εγγράφως και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Οι οικονομικές σχέσεις των μερών όμως, μετά τη λύση της σύμβασης ασφαλιστικής πρακτόρευσης, ρυθμίζονται ειδικώς από το ν 1569/1985, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση από τον ν 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση.

Η υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης για καταβολή προμηθειών τριών ετών από τη λύση της σύμβασης, που αναλογεί στην παραγωγή του που παραμένει στην επιχείρηση, κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο (AΠ 845/2017, ΔΕΕ τεύχος 11 2017, σελ 1349 επ.), σε πρόσφατη απόφαση, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων:

(…) Έτσι που έκρινε το Εφετείο, ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 παρ. 8 του Ν 2496/1997, αναφορικά με τη συνδρομή των θεμελιωτικών του αγωγικού αιτήματος προϋποθέσεων, που αναφέρονται στην κατάφαση της επιδίκασης της άνω κατ’ άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 1569/1985 προμήθειας.

Συγκεκριμένα δε τη λύση με καταγγελία της αναιρεσείουσας, χωρίς δικαίωμα, της μεταξύ αυτής και της αναιρεσίβλητης υφιστάμενης σύμβασης ασφαλιστικής πρακτόρευσης και το δικαίωμα της τελευταίας να λάβει την προμήθεια, που θα ελάμβανε εάν δεν είχε λυθεί η σύμβαση, με βάση τα διαλαμβανόμενα στην αγωγή ……. ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία καταρτίστηκαν με τη μεσολάβηση της αναιρεσίβλητης πριν την καταγγελία, το έτος 2007, και παρέμειναν ενεργά στην αναιρεσείουσα ασφαλιστική επιχείρηση, για το επίδικο χρονικό διάστημα των τριών ετών από την καταγγελία.

Δεν ασκεί δε επιρροή το γεγονός, ότι τα ασφαλιστήρια αυτά συμβόλαια, μετά την καταγγελία και τη λήξη τους την ../../2008, ανανεώθηκαν για την επόμενη τριετία, καθόσον και αυτά υπάγονται στην έννοια της παραγωγής της αναιρεσίβλητης ασφαλιστικής πράκτορος, δεδομένου ότι οι αρχικές ασφαλιστικές συμβάσεις, που παρέμειναν ενεργές με την άνω ανανέωση, είχαν καταρτισθεί με την ασφαλιστική επιχείρηση με τη διαμεσολάβηση της τελευταίας και περαιτέρω τον υπολογισμό της δικαιουμένης προμήθειας με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία πριν την καταγγελία.

Περαιτέρω, από τις πιο πάνω παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα, προκύπτει ότι έχει νόμιμη βάση και δη την απαιτούμενη αιτιολογία, γιατί καλύπτεται χωρίς λογικά κενά και αντιφάσεις και με πληρότητα και σαφήνεια, χωρίς να χρειαζόταν οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω παραδοχή, το πραγματικό των εφαρμοστέων εδώ ως άνω κανόνων ουσιαστικού δικαίου, τους οποίους η προσβαλλόμενη απόφαση δεν παραβίασε εκ πλαγίου με ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες, ενώ δεν ήταν αναγκαία η παράθεση και άλλων. (…)

Ειδικότερα, περί αγωγής του ασφαλιστικού πράκτορα κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης για την επιδίκαση της από το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 1569/1985 προμήθειάς του στην περίπτωση καταγγελίας υπ’ αυτής της πρακτορικής σύμβασης χωρίς σπουδαίο λόγο, απαιτείται, για το ορισμένο αυτής, να αναφέρεται η παραγωγή του, που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίσθηκαν με τη διαμεσολάβησή του, πριν την καταγγελία και ειδικότερα το όνομα των ασφαλισμένων, ο αριθμός των συμβολαίων, η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτών, τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα, το ποσοστό της δικαιουμένης υπό του ασφαλιστικού πράκτορος προμήθειας επί των ασφαλίστρων με βάση τη σύμβαση, καθώς και ότι η παραγωγή αυτή εξακολούθησε επί τριετία μετά την καταγγελία να παραμένει ενεργής στην ασφαλιστική επιχείρηση. (…)

Από το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα του αγωγικού δικογράφου προκύπτει ότι σ’ αυτό διαλαμβάνονται όλα, τα από τις διατάξεις των άρθρων 216 ΚΠολΔ και 4 παρ. 4 του Ν 1569/1985 απαιτούμενα για την πληρότητά του στοιχεία και ειδικότερα:

τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που καταρτίστηκαν με τη διαμεσολάβηση της αναιρεσίβλητης, κατά τον χρόνο πριν την καταγγελία της πρακτορικής σύμβασης.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του καθενός αυτοκινήτου που ασφαλίσθηκε, το ποσό των ασφαλίστρων για καθένα, το ύψος της προμήθειας της αναιρεσίβλητης για καθένα αυτοκίνητο, ο χρόνος έναρξης και λήξης των ασφαλιστικών συμβάσεων, καθώς και ότι οι συμβάσεις αυτές, που αποτελούσαν την παραγωγή της αναιρεσίβλητης το έτος 2007, πριν από την καταγγελία, εξακολούθησαν να παραμένουν ενεργείς στην αναιρεσείουσα επί τριετία μετά την καταγγελία.

Και τούτο διότι αναφέρεται πως η αναιρεσείουσα προέβη, κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα, στην ανανέωση όλων των άνω ασφαλιστικών συμβάσεων, που είχαν καταρτισθεί με τη διαμεσολάβηση της αναιρεσίβλητης πριν την καταγγελία, αναφέροντας επιπλέον, ότι η διαμεσολαβητική ενέργεια της ενάγουσας στην κατάρτιση των άνω συμβάσεων, συνίστατο στην εξεύρεση της πελάτιδας εταιρίας, την παρουσίαση σ’ αυτή των ασφαλιστικών προϊόντων της εναγομένης και των υπηρεσιών της, την παραλαβή της σχετικής αίτησης ασφάλισης και τη διαβίβασή της στην εναγομένη, η οποία και υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση και τις ανανεώσεις της.(…).

Προηγούμενο άρθροΕπιθέσεις στον Κυβερνοχώρο (4 βήματα για να προστατεύσετε την επιχειρήσή σας)
Επόμενο άρθροΕπαγγελματικός προσανατολισμός και οικονομική κρίση