Μελέτες

Περισσότεροι φόροι για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2018

Με φόρους ύψους €228 εκατ., έναντι €49 εκατ. το 2017, επιβαρύνθηκαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2018, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 42 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ.

Πρόκειται για 33 Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, 3 Αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και 6 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 με καθεστώς εγκατάστασης (δεν ήταν εφικτό να περιληφθεί η πληροφόρηση για επιπλέον 11 Υποκαταστήματα Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, τα οποία δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις).

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο του Ενεργητικού των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2018 τα €17,5 δισ., αυξημένο κατά 0,5% σε σχέση με το Ενεργητικό των ιδίων επιχειρήσεων για το 2017. Οι επενδύσεις (€13,9 δισ. το 2018) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος (79,1%) του Ενεργητικού.

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο €1,3 δισ. (2017: €1,2 δισ.) και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν €3,4 δισ. (2017: €3,7 δισ.).

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2018 για το σύνολο των ασφαλίσεων, ανήλθαν στα €12,9 δισ. και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Το 2018, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (κέρδη) ύψους €404 εκατ. (2017: 364), το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους €228 εκατ. (2017: 49), φθάνοντας τελικά σε κέρδη μετά από φόρους €176 εκατ. (2017: 314).

Περισσότεροι φόροι για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2018

Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ εδώ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας