Όμιλος Talanx: Υπέρβαση στόχου κερδοφορίας για το 2015 και πρόταση για αύξηση μερίσματος

362

O όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE,  σημείωσε Σημαντική μεγέθυνση κατά το οικονομικό έτος 2015, υπερβαίνοντας τους στόχους, παρά την επίδραση από την απομείωση υπεραξίας στις ασφαλίσεις ζωής Γερμανίας κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 9,7%, σε 31,8 δισ. ευρώ (από 29 δισ. το 2014). Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 4,8%. Η ανάπτυξη βασίστηκε στη συνεπή και συστηματική εφαρμογή της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ομίλου.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ενισχύθηκαν κατά 15,3%, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 2,2 δισ. ευρώ (1,9).

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 734 εκ. ευρώ (769), επιτυγχάνοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή στην ιστορία του Ομίλου. Υπολογίζοντας την επίδραση από την απομείωση υπεραξίας (ύψους 155 εκατ. ευρώ), ο Όμιλος Talanx σημειώνει ρεκόρ αποτελέσματος το 2015. Λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στις πρωτασφαλιστικές εργασίες, ο Όμιλος αυξάνει την πρόβλεψη για καθαρά κέρδη σε 750 εκατ. ευρώ για το 2016.

Στη βάση της θετικής απόδοσης, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου προτείνουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αύξηση μερίσματος στα 1,30 ευρώ ανά μετοχή (1,25). Η τιμή αντιστοιχεί σε απόδοση 4,6% για το 2015 στη μέση τιμή κλεισίματος. Ο Talanx έχει σημειώσει συνεχή αύξηση μερίσματος κάθε χρόνο από την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο το 2012. Συνολικά κατά την τελευταία τετραετία, το μέρισμα ανά μετοχή έχει αυξηθεί κατά 25 λεπτά ή σχεδόν κατά ένα τέταρτο.

«Το 2015 χαρακτηρίστηκε από χαμηλά επιτόκια, από τη στρατηγική αναδιοργάνωση του τομέα ασφαλίσεων ιδιωτών Γερμανίας και από μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στις εγχώριες βιομηχανικές ασφαλίσεις (Γερμανίας). Παρά το δυσχερές περιβάλλον, επιτύχαμε ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Με την περαιτέρω αύξηση του μερίσματος, συνεχίζουμε τη συνεπή στρατηγική μερισμάτων του Ομίλου», δήλωσε ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Talanx AG, Herbert. K. Haas. «Το 2015 προχωρήσαμε στη βασική στρατηγική προεργασία. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε και να επεξεργαστούμε τα μέτρα με συνέπεια. Είμαστε στον σωστό δρόμο αλλά δεν έχουμε ακόμη φτάσει στον προορισμό μας».

Το ποσοστό των ασφαλίστρων που προήλθαν από τις πρωτασφαλιστικές εργασίες εξωτερικού (εκτός Γερμανίας) αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε 47%. Στόχος είναι η παραγωγή τουλάχιστον του 50% των ασφαλίστρων εκτός Γερμανίας μέχρι το 2018.

Στο θετικό αποτέλεσμα συνέβαλαν οι μεμονωμένες περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών το προηγούμενο έτος. Η καθαρή επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες στον Όμιλο ανήλθε σε 922 εκατ. ευρώ (782), και παρέμεινε χαμηλότερη των προβλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών για την περίοδο (980 εκατ. ευρώ). Συνολικά, στις πρωτασφαλιστικές εργασίες καταγράφηκαν μεγάλες ζημίες 349 εκατ. ευρώ (356) ενώ οι αντασφαλιστικές εργασίες επιβαρύνθηκαν με 573 εκατ. ευρώ (426). Η μεγαλύτερη ζημία αφορούσε την έκρηξη στο λιμάνι της Tianjin στην Κίνα, η οποία αποτιμήθηκε σε 154 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες σε 96% (97,9). Σε όλους τους τομείς ασφάλισης ο μικτός δείκτης ήταν χαμηλότερος του 100%. Στο τέλος του έτους, το τεχνικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -1,4 δισ. ευρώ  (-2,1). 

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν, παρά την αύξηση στα τακτικά έσοδα από επενδύσεις κατά 5,1% σε 3,9 δισ. ευρώ (4,1). Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος τα έσοδα είχαν συμπεριλάβει τα έκτακτα κέρδη από την πώληση της Swiss Life.

Για άλλη μία φορά σημειώθηκε θετική καθαρή απόδοση ιδίων κεφαλαίων ύψους 3,6% (4,1%). Η θετική ταμειακή ροή από την ανάληψη κινδύνων και τις συναλλαγματικές διαφορές οδήγησε σε αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά 4,5% σε 100,8 δισ. ευρώ (96,4). Τα κέρδη ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε 2,90 ευρώ (3,04).

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 8,3 δισ. ευρώ (8,0) ή 32,76 ευρώ ανά μετοχή (31,64). Παρά την καταβολή μερίσματος 316 εκ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια το 2015 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο υψηλότερο κατά 4% από το αποτέλεσμα του 2014.

 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις – HDI Global SE

Αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα κυρίως στο εξωτερικό. Επιτυχημένη εκκίνηση για την στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου

Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI Global SE, σημειώθηκε βελτίωση 6,5% στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2015 σε 4,3 δισ. ευρώ (4,0), ωθούμενη κυρίως από την αύξηση στο εξωτερικό. Η αύξηση ισοδυναμεί με 2,5% μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές. Ειδικά στις ΗΠΑ, οι θετικές συναλλαγματικές επιδράσεις οδήγησαν σε αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα. Στόχος του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων είναι η αύξηση των μεριδίου των ασφαλίστρων εξωτερικού σε 65% μέχρι το 2019. Αυτή τη στιγμή το μερίδιο αντιστοιχεί σε 60%.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε σε 99,2% (103,0) Το τεχνικό αποτέλεσμα εμφανίστηκε βελτιωμένο σε 18 εκ. ευρώ (-61).Σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 23,1% σε 206 εκ. ευρώ (268). Το προηγούμενο έτος, τα έσοδα από επενδύσεις ήταν ενισχυμένα από υψηλότερα πραγματοποιηθέντα κέρδη. Tα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν κατά 14,3%, σε 208 εκ. ευρώ (182), ενώ η συμβολή του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκε από το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 127 εκ. ευρώ (121).

Τα μέτρα βελτίωσης του χαρτοφυλακίου στις βιομηχανικές ασφαλίσεις εντός Γερμανίας αποφέρουν τα πρώτα επιτυχή αποτελέσματα: κατά την ανανέωση των ασφαλιστηρίων σημειώθηκαν απτές βελτιώσεις σε ασφάλιστρα/ υποχρεώσεις στους κλάδους ασφάλισης Περιουσίας, Μεταφορών και Αυτοκινήτου. Η στρατηγική αυτή συνεχίζεται και το τρέχον έτος. 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
2015 (
IFRS)

Σε εκ. ΕΥΡΩ

 2015

2014

Μεταβολή 2015/2014

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

31.799

28.994

+9,7%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

25.937

23.844

+8,8%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,0%

97,9%

-1,9
% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

3.933

4.144

-5,1%

Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

2.182

1.892

+15,3%

Καθαρά κέρδη (μετά από χρημ/κα έξοδα και φόρους)

1.409

1.368

+3,0%

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

734

769

-4,6%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων1

9,0%

10,2%

-1,2
% μονάδες

 1) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

 

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Χορηγός στον 3ο Ημιμαραθώνιο Μαραθώνα
Επόμενο άρθροΔωρεάν webinar από τον ΠΣΑΣ