Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Αύξηση 5% των λειτουργικών κερδών το 9μηνο 2014

 

Ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα τηςHDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημείωσε αύξηση καθαρών κερδών σε 530 εκ. ευρώ (528) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, παρά το δυσμενές περιβάλλον. Αφαιρώντας την επίδραση έκτακτων κερδών 100 εκ. ευρώ από την πώληση των μετοχών της Swiss Life το προηγούμενο έτος, η αύξηση της κερδοφορίας ανήλθε σε 23%. Τα έσοδα από ασφάλιστρα ενισχύθηκαν κατά 3.1%, μετά την αναπροσαρμογή των συναλλαγματικών διαφορών, οδηγώντας σε μεγέθυνση κοντά στους στόχους, της τάξεως του 2-3%. Σε ευρώ, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα βελτιώθηκαν κατά 1,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος, στα 21,7 δισ. ευρώ (21,4).

«Οι επιδόσεις του Ομίλου είναι αντίστοιχες των προσδοκιών μας, παρά τις σημαντικές μεγάλες ζημίες στον κλάδο Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και την απουσία των έκτακτων κερδών που είχαμε το προηγούμενο έτος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε τις προβλέψεις μας για κατ’ ελάχιστον κέρδη 700 εκ ευρώ το 2014»,ανέφερε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas. «Για το 2015 αναμένουμε επίσης ελάχιστα καθαρά κέρδη 700 εκ. ευρώ, παρόλο που προγραμματίζουμε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για κάλυψη μεγάλων ζημιών στις πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες του Ομίλου, ενώ αναμένεται τα επιτόκια να παραμείνουν στα σημερινά, ιστορικά χαμηλά επίπεδα.»

Ενώ σε ετήσια βάση οι μεγάλες ζημίες στις αντασφαλιστικές δραστηριότητες μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ, σε 242 εκ. ευρώ (από 447), στις πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 259 εκ. ευρώ (από 221), κυρίως λόγω ασυνήθιστης συσσώρευσης μεσαίων και μεγάλων ζημιών περιουσίας.

Παρόλα αυτά, σε επίπεδο Ομίλου, η καθαρή επιβάρυνση εξαιτίας μεγάλων ζημιών μειώθηκε σε 501 εκ. ευρώ (668), καθώς το 2013 είχαν καταγραφεί ασυνήθιστα μεγάλες ζημίες από φυσικές καταστροφές.

Το τεχνικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε και πάλι από τη συμμετοχή των ασφαλισμένων του κλάδου Ζωής, στα αυξημένα καθαρά έσοδα από επενδύσεις στη γερμανική αγορά.  Το τεχνικό αποτέλεσμα υποχώρησε κατά 10,2% σε -1,4 δισ. ευρώ (-1,2). Αντιθέτως, ο μικτός λειτουργικός δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, στο 97,7% (από 97,6). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν σε 3,0 δισ. ευρώ (2,8), παρά την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Η αύξηση αυτή της τάξεως του 6,5% οφείλεται κυρίως στα κέρδη που σημειώθηκαν στις πρωτασφαλίσεις του Κλάδου Ζωής.

Η βελτίωση των μεγεθών στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αντιστάθμισε τη μείωση στο τεχνικό αποτέλεσμα, διατηρώντας τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (1,4 δισ. ευρώ). Επίσης, όπως και με τα καθαρά κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη του προηγούμενου έτους είχαν εμφανιστεί βελτιωμένα κατά 100 εκ. ευρώ περίπου, λόγω της πώλησης των μετοχών της Swiss Life. Μετά την προσαρμογή αυτής της επίδρασης, η αύξηση των λειτουργικών κερδών υπολογίζεται σε 13% για το εννεάμηνο. Το κέρδος ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 2,10 ευρώ (2,09). Ο δείκτης ρευστότητας του Ομίλου Talanx διαμορφώθηκε σε 240,5% (31 Δεκεμβρίου 2013: 210,2%).

Τον Ιούλιο, ο Όμιλος Talanx επωφελήθηκε από τα ευνοϊκά επιτόκια και το θετικό περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές, τοποθετώντας ένα ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior benchmark bond) ύψους 500 εκ. ευρώ. Οι εισροές προορίζεται να διατεθούν για τη μείωση των πιστωτικών ορίων και την εξόφληση υφισταμένων ομολόγων. Η θυγατρική του Ομίλου, Hannover Re, τοποθέτησε επίσης ένα ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (subordinated bond) τον Σεπτέμβριο, με σκοπό τη βελτιστοποίηση στη διάρθρωση ωρίμανσης των τίτλων υβριδικού κεφαλαίου.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις

Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημείωσε στο εννεάμηνο αύξηση 2,7% στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, φθάνοντας τα 3,2 δισ. ευρώ (3,1). Η ανάπτυξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εργασίες των ξένων θυγατρικών και υποκαταστημάτων. Σε σταθερές συναλλαγματικές τιμές, η ανάπτυξη άγγιξε το 3,8%.

Το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε σε -66 εκ. ευρώ (-93) λόγω του σημαντικά βελτιωμένου αποτελέσματος run-off. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 104,7% (106,9). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις άγγιξαν τα 209 εκ ευρώ (167), αυξημένα κατά 25,1%, λόγω έκτακτων κερδών από την διάθεση επενδύσεων. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν σε 125 εκ. ευρώ (50). Η συμβολή του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκε στα 85 εκ. ευρώ (28).

 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Α’ εννεαμήνου 2014 (
IFRS)

Σε εκ. ΕΥΡΩ

Α εννεάμηνο 2014

Α εννεάμηνο 20131

Μεταβολή 2014/2013

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

21.732

21.380

1,6 %

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

17.131

17.103

0,2 %

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

97,7 %

97,6 %

0,1 % μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

2.966

2.814

6,5 %

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.444

1.376

4,9 %

Καθαρά κέρδη Ομίλου (αφαιρ. δικαιωμάτων μειοψηφίας)

530

528

0,4 %

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2

9,4%

10,0 %

(0,6) % μονάδες

 

1) Στοιχεία προσαρμοσμένα κατά IAS 8

2) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας