Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Groupama: Συνολικά καθαρά έσοδα €292 εκατ. το 2017

Ενοποιημένα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €13,8 δισ., ανακοίνωσε για το 2017 η Groupama, αυξημένα κατά 2,9% σε σχέση με το 2016. Τα συνολικά καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €292 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με €322 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ανάπτυξη καταγράφηκε και στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων (+ 2,9%), στις οποίες ο Όμιλος πέτυχε έσοδα από ασφάλιστρα ύψους €7,3 δισ. το 2017 και στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (+ 2,9%), όπου τα έσοδα από ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν σε €6,4 δις. Στη Γαλλία ο όμιλος κατέγραψε συνεχιζόμενη ανάπτυξη + 2,6% και στις ξένες αγορές σημείωσε επιστροφή στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη (+ 4,1%).
Διεθνής δραστηριότητα

Ο Όμιλος έχει παρουσία σε 10 χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη. Έχει ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κίνα, μια χώρα στην οποία κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των ξένων ασφαλιστικών εταιρειών Ζημιών με €280 εκατ. έσοδα από ασφάλιστρα. Το 2017 καταγράφηκε  ισχυρή οργανική ανάπτυξη του ομίλου διεθνώς (+ 4,1%), με έσοδα από ασφάλιστρα €2,6 δισ. για το 2017.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα περιουσίας και ατυχημάτων ανήλθαν σε €1.765 εκατ.,( αύξηση 4,0% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο). Η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζει την έντονη αύξηση των αγροτικών ασφαλίσεων (+ 15,5%), ιδιαίτερα στην Τουρκία, και την καλή απόδοση της ασφάλισης κατοικίας (+ 4,6%) και της ασφάλισης αυτοκινήτων (+ 2,9%), κυρίως στην Ιταλία και την Ουγγαρία.

Στην ασφάλιση ζωής και υγείας, τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,1% στα €840 εκατ., προερχόμενα κυρίως από την ασφάλιση υγείας (+ 6,8%) και την ασφάλιση προστασίας (+ 8,7%). Στα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,2%, λόγω της έντονης ανάπτυξης των unit linked προϊόντων (+24,8%), ιδίως στην Ουγγαρία και την Ιταλία.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα από οικονομικές λειτουργίες του Ομίλου ανήλθαν σε €349 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 80% σε σχέση με το 2016.

Τα λειτουργικά έσοδα από ασφάλειες ανήλθαν σε €364 εκατ. το 2017, σημαντικά αυξημένα κατά €141 εκατ. σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς τόσο στη Γαλλία (+€107 εκατ.) όσο και διεθνώς (+€34 εκατ.).

Όσον αφορά την ασφάλιση Περιουσίας και Ατυχημάτων, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €102 εκατ. το 2017, αυξημένα σημαντικά (+€76 εκατ.) σε σύγκριση με το 2016. Ο καθαρός δείκτης combined ratio βελτιώθηκε κατά 1,4 μονάδες, στο 98,9%.

Η αλλαγή αυτή εξηγείται από τη μείωση των μεγάλων απαιτήσεων στη Γαλλία αλλά και διεθνώς, και το υψηλό επίπεδο των απαιτήσεων που σχετίζονται με καιρικές συνθήκες, τα αποτελέσματα των οποίων αντισταθμίστηκαν από την αποτελεσματικότητα των αντασφαλιστικών συμβάσεων του Ομίλου.

Ο Όμιλος παρείχε βοήθεια στους ασφαλισμένους του μετά τους κυκλώνες Irma και Maria στις γαλλικές Δυτικές Ινδίες, των οποίων ο ακαθάριστος αντίκτυπος ήταν €330 εκατ. και €38 εκατ. μετά την αντασφάλιση.

Όσον αφορά τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €262 εκατ., αυξημένα κατά €64 εκατ. σε σχέση με το 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε βελτιωμένο περιθώριο αναδοχής στις ασφαλίσεις  ζωής και στο περιοδικό οικονομικό περιθώριο.

Η μετάβαση από τα οικονομικά λειτουργικά έσοδα στο καθαρό εισόδημα περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ιδιαίτερα τις έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους €187 εκατ. που συνδέονται με κανονιστικές αλλαγές στη Γαλλία (φορολογική επιβάρυνση, προγραμματισμένη μείωση του φορολογικού συντελεστή και των υποχρεωτικών προσαυξήσεων) καθώς και απομείωση της υπεραξίας στην Τουρκία.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €292 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με €322 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας