Generali Group: Καθαρά κέρδη πάνω από €2,1δις το 2017

2171

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali ενέκρινε στις 15 Μαρτίου τις ενοποιημένες1 οικονομικές καταστάσεις και τα σχέδια οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας για το 2017.

Σύμφωνα με αυτές, ο Όμιλος έκλεισε το 2017 με ισχυρά αποτελέσματα και εξαιρετική κεφαλαιακή θέση.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου έφθασαν στο ρεκόρ των €4.895 εκατ., αυξημένα κατά 2,3%, χάρη στις θετικές επιδόσεις του κλάδου ζωής, και του κλάδου επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων2 καθώς και στη μείωση του κόστους που επιτεύχθηκε δύο χρόνια πριν από ότι προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα (-€200 εκατ. στις ώριμες αγορές).

Η αύξηση του αποτελέσματος στις Ασφαλίσεις Ζωής κατά 1,8% οφείλεται στις καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις. Η αύξηση του αποτελέσματος στους τομείς Holding και Άλλων Δραστηριοτήτων, που έφτασαν τα €59 εκατ., αντικατοπτρίζει τα άριστα αποτελέσματα της Banca Generali και την ενισχυμένη απόδοση της Asset Management Europe.

Και οι δύο τομείς εξισορροπούν τη μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος των ασφαλίσεων Περιουσίας/Ατυχημάτων (€ 1.972 εκατ., -4.9%) που επηρεάστηκε από φυσικές καταστροφές ύψους €416 εκατ., λόγω κυρίως των τυφώνων στις ΗΠΑ και των καταιγίδων στην Κεντρική Ευρώπη, καθώς και λόγω της χαμηλότερης συμβολής των επενδυτικών αποδόσεων σε συνθήκες χαμηλών επιτοκίων.

Η λειτουργική απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, ο κύριος δείκτης οικονομικής αποδοτικότητας του Ομίλου, έφτασε στο 13,4% (αμετάβλητος σε σύγκριση με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2016), επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό στόχο (> 13%).

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2.110 εκατ., αυξημένα κατά 1.4%.

Όσον αφορά την παραγωγή, τα συνολικά ασφάλιστρα του Ομίλου παρέμειναν σταθερά στα €68.537 εκατ. (-0,2%). Ο κλάδος ζωής μειώθηκε ελαφρά στα €47.788 εκατ. (-1%), ενώ ο κλάδος Περιουσίας/Ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 1,7% στα €20.749 εκατ.

Οι καθαρές εισροές ζωής ανήλθαν σε €9.718 εκατ., μεταξύ των υψηλότερων της αγοράς. Τα τεχνικά αποθεματικά ζωής ανήλθαν σε €388,7 δισ., αυξημένα κατά 4,2%. Συγκεκριμένα, τα αποθεματικά των unit-linked αυξήθηκαν κατά 12,1%.

Ο στρατηγικός επαναπροσανατολισμός προς τις δραστηριότητες unit-linked  και καθαρού ρίσκου, μαζί με τον αποτελεσματικό επαναπροσδιορισμό των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας (περιθώριο στο PVNBP) κατά 1,46 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 4,01% (2,56% στις 31 Δεκεμβρίου 2016). Επίσης, η αξία των νέων εργασιών (NBV) βελτιώθηκε (+ 53,8%) και ανήλθε σε €1.820 εκατ. (€1.193 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016).

Η αύξηση των ασφαλίστρων Περιουσίας/Ατυχημάτων οφείλεται τόσο στον κλάδο αυτοκινήτου όσο και στους κλάδους εκτός αυτοκινήτου.

Το Combined Ratio, που ανέρχεται στο 92,8% (+ 0,5%), κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των μεγάλων ομοειδών ευρωπαϊκών ομίλων και αντικατοπτρίζει την αποδεδειγμένη τεχνική υπεροχή του Ομίλου Generali. Ειδικότερα, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των φυσικών καταστροφών, το loss ratio βελτιώθηκε κατά 0,6% (62,9% από 63,5% το 2016).

Ο Οικονομικός δείκτης φερεγγυότητας (Economic Solvency Ratio) του Ομίλου ανήλθε στο 230% (194% το 2016).

Ο CEO του Ομίλου Generali, κ. Philippe Donnet, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που παρουσιάσαμε σήμερα επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού μας σχεδίου στις παρούσες συνθήκες της αγοράς. Είμαστε άριστα τοποθετημένοι, ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2018. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα €0,85 ανά μετοχή, αύξηση 6% από €0,80 το 2016.

Η εστίασή μας στα βέλτιστα τεχνικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας στις Επενδύσεις και στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Πλούτου, καθώς και η επίτευξη του στόχου για μείωση του κόστους δύο χρόνια νωρίτερα, έχουν ωθήσει το λειτουργικό αποτέλεσμα σε επίπεδα ρεκόρ. Το 2017 υλοποιήσαμε μια σειρά από σημαντικά έργα, όπως η νέα στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ο εξορθολογισμός της διεθνούς παρουσίας μας και ο μετασχηματισμός των δραστηριοτήτων μας στη Γερμανία –όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη συνολική ανθεκτικότητα του Ομίλου μας. Αυτά τα αποτελέσματα, που επιτεύχθηκαν χάρη στην καθημερινή δέσμευση και το πάθος των συναδέλφων μας, του δικτύου μας και των συνεργατών μας, μας επιτρέπουν να κοιτάξουμε με εμπιστοσύνη στο μέλλον και να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους μας».


1Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, στις καθαρές ταμειακές εισροές, στην PVNBP (παρούσα αξία των νέων ασφαλίστρων) και στην NBV (New Business Value) παρουσιάζονται με ισοδύναμους όρους, δηλαδή με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και με την εμβέλεια της ενοποίησης. Όσον αφορά την εκποίηση των ολλανδικών και ιρλανδικών εταιρειών κατ’ εφαρμογή του IFRS 5, η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και το οικονομικό αποτέλεσμα – καθαροί φόροι – καταχωρήθηκαν χωριστά στα συγκεκριμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2016 αναταξινομήθηκαν επίσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο “Αλλαγή στην παρουσίαση των μέτρων απόδοσης του Ομίλου” στην Σημείωση στην Έκθεση Διαχείρισης.

2Όπως ανακοινώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018, υπάρχει μια νέα γεωγραφική κατάτμηση που δημιουργήθηκε από τρεις κύριες αγορές –Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία– και τέσσερις περιφερειακές δομές (χώρες της ΚΑΕ, International, Investments, Asset & Wealth Management και Group Holding και άλλες εταιρείες).

Προηγούμενο άρθροQudos Insurance: Θα ενταχθεί στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού
Επόμενο άρθροΌμιλος Groupama: Συνολικά καθαρά έσοδα €292 εκατ. το 2017