Όμιλος Generali: Αύξηση κερδών κατά 21,6% το 2015

361

Ο Όμιλος Generali έκλεισε το έτος 2015 με άριστα αποτελέσματα, καθώς η λειτουργική απόδοση ξεπέρασε τα επίπεδα προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ τα καθαρά κέρδη και το μέρισμα ήταν το καλύτερο των τελευταίων 8 χρόνων.

Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον και τα χαμηλά επιτόκια, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τον Όμιλο έχουν δημιουργήσει ισχυρή αύξηση της παραγωγής, άριστη λειτουργική κερδοφορία και περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής ισχύος.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε €4.785 εκατ. (€4.508 εκατ. το 2014), αυξημένο κατά 6,1%, ωθούμενο κυρίως από τον κλάδο P&C (+ 8,5%) και χάρη σε ένα στερεό αποτέλεσμα στις Ασφαλίσεις Ζωής, παρά την τρέχουσα κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Κατά συνέπεια, το λειτουργικό RoE, ο κύριος στόχος της κερδοφορίας, έφθασε το 14%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2014 (13,2% FY14) και υπερβαίνοντας τον στόχο να παραμένει πάνω από 13%.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά σε €2.030 εκατ. (+ 21,6%, €1.670 εκατ. το 2014), χάρη στη βελτίωση των λειτουργικών και μη λειτουργικών επιδόσεων, επιστρέφοντας έτσι στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα.

Στο μέτωπο της παραγωγής, το λανσάρισμα νέων προϊόντων και η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ενίσχυσαν τα συνολικά ασφάλιστρα σε €74.165 εκατ., αυξημένα κατά 4,6% (€70.430 εκατ. το 2014). Η αύξηση προήλθε από τις Ασφαλίσεις Ζωής και την ανάκαμψη του κλάδου P&C.

Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν σε €53.297 εκατ. (+ 6,2%, €49.813 εκατ. το 2014), χάρη στη βελτίωση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εξαιρετική απόδοση των κύριων χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης). Η νέα παραγωγή παρέμεινε σταθερή σε όρους APE στα €5.210 εκατ. (-0,2%), όπου η θετική απόδοση των unit linked και των προϊόντων προστασίας αντιστάθμισε τη μείωση της παραγωγής των αποταμιεύσεων, με συνέπεια το μίγμα των δραστηριοτήτων να μετατοπιστεί, σύμφωνα με τις στρατηγικές φιλοδοξίες του Ομίλου. Η κερδοφορία (NBM) παρέμεινε σταθερή στο 21% (24% το 2014). Οι αποφασιστικές δράσεις που αναλήφθηκαν για τη βελτίωση του επιχειρησιακού μείγματος και την αναπροσαρμογή των εγγυήσεων, κατάφεραν να αντισταθμίσουν το δυσμενές σενάριο των χαμηλών επιτοκίων και την αύξηση της μεταβλητότητας που καταγράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η αξία της νέας παραγωγής (NBV) ανήλθε σε €1.097 εκατ. (-13%).

Στον κλάδο P&C, τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 0,8% σε €20.868 εκατ. (€20.617 εκατ. το 2014), μέσα από την ανάπτυξη τόσο των κλάδων εκτός Αυτοκινήτου όσο και από τη σταθερή απόδοση του κλάδου Αυτοκινήτων, η οποία όμως βίωσε ποικίλες επιδόσεις στις διάφορες χώρες όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, λόγω των ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων. Η δραστηριότητα στον κλάδο P&C επιβεβαίωσε την πολύ ισχυρή τεχνική κερδοφορία του, καθώς το combined ratio βελτιώθηκε περαιτέρω σε 93,1% (-0,6%), χάρη στη μείωση του δείκτη ζημιών (loss ratio), και παρά τη μεγαλύτερη επίδραση των καταστροφικών απαιτήσεων που ανήλθαν σε €75 εκατ. (+0,4 p.p.). Η αναλογία κράτησης (reserving ratio) παρέμεινε σταθερή στο 154%.

Τα αποτελέσματα αυτά συνοδεύονται από την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση που ο Όμιλος συνεχίζει να κατέχει με ευκρινή εστίαση. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 1,5% σε €23,6 δις. Ο δείκτης φερεγγυότητας βρίσκεται στο 164% (+8 p.p., 156% το 2014).

Το υψηλό επίπεδο οργανικής παραγωγής κεφαλαίων του Ομίλου οδήγησε σε αύξηση του Δείκτη Οικονομικής Φερεγγυότητας έως 202% (16 pp, 186% το 2014), όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τις αρχές του Solvency II, με τη χρήση εσωτερικού μοντέλου που ισχύει για όλο τον Όμίλο και μετά τη συγκέντρωση του προτεινόμενου μερίσματος. Από ρυθμιστικής άποψης, ο Όμιλος έχει λάβει από τις 8 Μαρτίου 2016 τη ρυθμιστική έγκριση για τη χρήση μερικού εσωτερικού υποδείγματος, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2016, καλύπτοντας όλες τις οντότητες που περιλαμβάνονται στην αίτηση1,  ενώ οι υπόλοιπες μονάδες, αρχικά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πρότυπο Formula.

Σύμφωνα με τον υπολογισμό αυτό ο δείκτης φερεγγυότητας που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο ανέρχεται σε 175%. Ο Όμιλος συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των εσωτερικών μοντέλων με την πάροδο του χρόνου, με στόχο μέχρι το τέλος της διαδικασίας να εντάξει στο ίδιο πεδίο εφαρμογής όλες τις επιχειρηματικές του μονάδες. Ο κανονιστικός δείκτης φερεγγυότητας, ως εκ τούτου, αναμένεται να συγκλίνει πλήρως και από την άποψη του εσωτερικού μοντέλου, καθώς η διαδικασία για την επίτευξη της σχεδιαζόμενης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει κάνει ένα ισχυρό πρώτο βήμα προκειμένου να πετύχει Ελεύθερες Ταμειακές ροές (Net Free Cash Flow) άνω των €7 δις από το 2018. Χάρη στα υψηλότερα μερίσματα από θυγατρικές και τις ελαφρώς χαμηλότερες δαπάνες τόκων, οι Ελεύθερες Ταμειακές ροές (Net Free Cash Flow) αυξήθηκαν κατά 30% σε €1,6 δις (€ 1,2 δις το 2014).

Το μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί σε προσεχή συνεδρίαση των μετόχων είναι €0,72, αυξημένο κατά €0,12 σεντ ανά μετοχή (+20%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος (€0,60 το 2014). Η αναλογία πληρωμής είναι ίση με 55,3% από 55,9% το 2014.

Το συνολικό μέρισμα των μετοχών ανέρχεται σε €1.123 εκατ. Η ημερομηνία καταβολής ξεκινά από τις 25 του Μάη του 2016 με ημερομηνία καταγραφής στις 24 Μαΐου 2016 και ημερομηνία αποκοπής την 23η Μαΐου 2016.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Generali, κ. Gabriele Galateridi Genola, δήλωσε σχετικά: «Το θετικό αποτέλεσμα για το 2015 δείχνει την ποιότητα του σχεδίου ανάκαμψης που πέτυχε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και της νέας στρατηγικής που ξεκίνησε το περασμένο έτος. Αυτά τα αποτελέσματα μας επιτρέπουν να προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέρισμα ανά μετοχή από 0,72 έως και 20% πάνω σε σύγκριση με το 2015. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για αυτή τη νέα φάση που αρχίζει με τον διορισμό του Philippe Donnet ως νέου Δ/ντος Συμβούλου του Ομίλου. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση των εσωτερικών πόρων της Generali, που επιβεβαιώνεται και από τον διορισμό του CFO, Alberto Minali, ως Γενικού Διευθυντή. Και οι δύο είναι ηγέτες υψηλής ποιότητας διεθνώς, με βαθιά κατανόηση των ασφαλιστικών εργασιών, που χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από τις αγορές και δείχνουν την ικανότητα του Ομίλου Generali να ενισχύεται με δικά του ταλέντα».


1 Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία για τον κλάδο P&C, και Τσεχία.

 

Δείτε επίσης: Νέος CEO του Ομίλου Generali ο Philippe Donnet.

Προηγούμενο άρθροΝέος CEO του Ομίλου Generali ο Philippe Donnet
Επόμενο άρθροΑποχωρεί από την ΑΧΑ ο Henri de Castries, νέος CEO ο Thomas Buberl