19.9 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να εκδίδουν προνομιούχες μετοχές

 Τι προβλέπει το Σχ. Ν. του ΥπΟικ για τη διάσωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Στο Σχέδιο Νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, περιέχονται, εκτός από τις ρυθμίσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα (δείτε εδώ), και κάποιες ακόμα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο άρθρο 26, που επιφέρει τροποποίηση του ν. 3867/2010, και ειδικότερα στοάρθρο 5 αυτού, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα και στις ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν χρήση των διατάξεων του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, να εκδίδουν προνομιούχες μετοχές, εφόσον έχουν υποβάλει στην ΤτΕ σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο προβλέπεται συγχώνευση με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρίας του ίδιου κλάδου, το οποίο κατά την κρίση της εποπτικής αρχής διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και φερεγγυότητα του νέου σχήματος.

Με το άρθρο 27 του Σχεδίου Νόμου, τέλος, επέρχονται τροποποιήσεις των πδ 190/06 και πδ 56/1985.
Τα εν λόγω άρθρα του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

Άρθρο 26
Τροποποίηση του ν. 3867/2010
1. Οι εκκρεμείς δίκες της καταργηθείσας Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Ε.Π.Ε.Ι.Α.) που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 3867/2010, καθώς και οι σχετικές με τις αξιώσεις του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου δίκες, αναλαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και συνεχίζονται στο όνομά της, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.

2. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 3867/2010, αντικαθίσταται, αφ’ ότου ίσχυσαν, ως εξής: «Αξιώσεις, που αφορούν στο προ της καταργήσεως της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης χρονικό διάστημα για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις των εκάστοτε αρμοδίων εποπτικών οργάνων, ασκούνται υπό και κατά της Τράπεζας της Ελλάδος. Αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.».

3. Η Διεύθυνση οικονομικού (Δ – 40) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παραδίδει τους αναφερομένους στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 3867/2010 φακέλους στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην ίδια Διεύθυνση (Δ.Ε.Ι.Α.) παραδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο και οι δικαστικοί φάκελοι των εκκρεμών υποθέσεων.

4. Τα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου επιβαλλόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 3867/2010 πρόστιμα αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται για την κάλυψη σχετικών με την εκτέλεση του σκοπού που έχει ανατεθεί σε αυτήν με τον ως άνω νόμο, καθώς και για την κάλυψη τυχόν αξιώσεων για πράξεις ή παραλείψεις, που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης.

5. Στο άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (Α΄250) (σ.σ. δείτε κατωτέρω το συγκεκριμένο άρθρο)* προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις ανώνυμες εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο προβλέπεται συγχώνευση με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρίας του ίδιου κλάδου, το οποίο κατά την κρίση της εποπτικής αρχής διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και φερεγγυότητα του νέου σχήματος».

Άρθρο 27
Τροποποίηση του πδ 190/06 και του πδ 56/1985
1. Η υποπερίπτωση ε΄της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 190/06 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Πιστοποίηση γνώσεων. Ο (αντ)ασφαλιστικός και συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, για την εγγραφή του στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση γνώσεων εν ισχύει.

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστοποίησης, το σύστημα εξετάσεων και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής φύσεως που συνδέεται με τη διεξαγωγή τους, το σύστημα των εξετάσεων, οι τυχόν επιμέρους κατηγορίες πιστοποίησης, οι γνωστικές περιοχές της εξέτασης, η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις διατήρησής της σε ισχύ, όπως η επανεκπαίδευση των κατόχων της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τυχόν αναγνώριση άλλων εγγράφων ως ισοδύναμων με την παρούσα πιστοποίηση γνώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 α του πδ 56/1985(Α΄21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η θητεία της τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 1000/Β.2299/13.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνεται από τις 12.01.2013 έως τον ορισμό νέας επιτροπής και σε κάθε περίπτωση μέχρι τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καλύπτει τις πράξεις που έγιναν στο διάστημα αυτό.»

3. Το άρθρο 21β ν. 1569/85 (Α΄183) καταργείται».

*Παραθέτουμε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (Α΄250):
Άρθρο 1
1. Ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξαρτήτως αν οι κινητές αξίες τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές ή όχι, δύνανται να αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Η αύξηση αυτή γίνεται κατά παρέκκλιση των καταστατικών τους διατάξεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, το αργότερο έως την 1.2.2009. Η απόφαση αυτή δεν ανακαλείται.

Ως τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών ορίζεται η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της τελευταίας έκδοσης. Οι μετοχές αναλαμβάνονται μέχρι 31.12.2009 από το Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού που διατίθεται ανά τράπεζα για την ανάληψη των μετοχών του παρόντος άρθρου, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο ανωτάτου ποσού των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές εξαγοράζονται από την τράπεζα υποχρεωτικά, στην τιμή διάθεσης, μετά πάροδο πέντε ετών ή και προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο και πάντως μετά την 1.7.2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μετατρέπονται σε κοινές ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά το χρόνο της μετατροπής κατηγορίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ως άνω εξαγορά λόγω του ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι μετοχές εκδίδονται με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων και παρέχουν τα προνόμια της παραγράφου 3 του παρόντος.
Οι μετοχές αυτές δεν μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της παραγράφου 1, με την οποία προβλέπεται και η κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως, λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Διατάξεις νόμων ή των καταστατικών των εταιρειών της παραγράφου 1 που θέτουν περιορισμούς ως προς τη σχέση προνομιούχων μετοχών προς κοινές μετοχές δεν ισχύουν.

Για τους σκοπούς του παρόντος η προθεσμία για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και των επαναληπτικών αυτής, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920.

3. Οι προνομιούχες μετοχές του παρόντος άρθρου παρέχουν δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου και σε κάθε περίπτωση έχουν τις εν γένει ιδιότητες βάσει των οποίων γίνονται δεκτές ως κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι προνομιούχες μετοχές του παρόντος άρθρου παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπει ως ελάχιστο ποσοστό το άρθρο 3 παράγραφος 1 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α’), όπως ισχύει. Ο ίδιος εκπρόσωπος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα.

Ο εκπρόσωπος έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος ικανοποιείται από το προϊόν εκκαθάρισης προνομιακά έναντι όλων των άλλων μετόχων.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως επί των συνεταιριστικών τραπεζών.

5. Συμπληρωματικώς προς τους όρους του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 1667/1986 και της τραπεζικής νομοθεσίας.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζονται οι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου».

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας