Άρθρα

Κερδοφορία και φερεγγυότητα για την ΝΝ Hellas

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε με αφορμή την εξαγγελία της Χρυσής Χορηγίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας από την NN Hellas για την τριετία 2018-2020 –αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα χορηγία της ΝΝ στην Ελλάδα–, πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της NN Hellas το 2017, καθώς και τον δείκτη φερεγγυότητας SCR, ο οποίος βρίσκεται στο 209%.

Η τοποθέτηση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της NN Hellas, κ. Gabor Szegedi, στα τεθέντα ερωτήματα έχει ως εξής:

«Αν και οι επίσημες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι το 2017 ήταν μια εξαιρετικά επιτυχής χρονιά.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως επικοινωνήθηκε ήδη επίσημα και στον Όμιλο της ΝΝ, ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση 13 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημία 9 εκατ. ευρώ το 2016.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, που βασίστηκε στις Λογιστικές Πολιτικές που υιοθετούνται από την ΝΝ International, και που συμπεριελήφθη στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου ΝΝ για το 2017, ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί βελτίωση 19 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενο με ζημία 17 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη που θα ενσωματώσουμε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στις προς δημοσίευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΝΝ Hellas για το 2017 (εκκρεμεί τελική γνώμη από τους ορκωτούς λογιστές), ανέρχονται σε 1,1 εκατ. ευρώ προ φόρων και 8,4 εκ. ευρώ μετά φόρων. Αυτό αποτελεί μια ακόμη σημαντική βελτίωση, 23 εκατ. και 39 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, σε σχέση με τα μεγέθη του 2016, όπου κατεγράφη ζημία 22 εκατ. ευρώ προ φόρων και 31 εκατ. ευρώ μετά φόρων.

Η νέα διοικητική ομάδα της ΝΝ Hellas πέτυχε τα αποτελέσματα αυτά μέσα από μετασχηματισμό της Εταιρείας, δημιουργία νέων προϊόντων, καλύτερη διαχείριση αποζημιώσεων και εξοικονόμηση πόρων, σε συνδυασμό με ρεκόρ πωλήσεων και αύξηση στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη».

Αναφερόμενος στον δείκτη φερεγγυότητας και στη χρήση μεταβατικών μέτρων, ο κ. Szegedi επεσήμανε τα ακόλουθα, τα οποία καλό θα είναι να λαμβάνουν υπόψη όσοι αρέσκονται στο να ασκούν… επιδερμική κριτική:

«Τα μεταβατικά μέτρα εισήχθησαν με το Solvency II το 2016 και αποτελούν μέρος του συνολικού πλαισίου στην Ευρώπη, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι ο νέος αυτός τρόπος υπολογισμού φερεγγυότητας μπορεί να μην είναι ο πλέον κατάλληλος για τον υπολογισμό των αποθεμάτων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων για εταιρείες με προϋπάρχοντα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, τα οποία πωλήθηκαν στο παρελθόν κάτω από πολύ διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Η ΝΝ Hellas, η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία και παρουσία στη χώρα από το 1982, διατηρεί σημαντικά χαρτοφυλάκια με εγγυημένα επιτόκια, τα οποία εμπίπτουν στη δυνατότητα χρήσης των μεταβατικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως και τελούν υπό την έγκριση της εκάστοτε τοπικής Εποπτικής Αρχής σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Η ΝΝ Hellas αιτήθηκε και έλαβε έγκριση για τη χρήση μεταβατικών μέτρων από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό του δείκτη φερεγγυότητας.

Ανακεφαλαιώνοντας, τα μεταβατικά μέτρα αντικατοπτρίζουν τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας, αποτελούν μέρος του πλαισίου φερεγγυότητας και η χρήση τους θα μειώνεται σταδιακά, μέχρι να μηδενιστεί μέσα στα επόμενα έτη, σε απόλυτη συμφωνία με τις προκαθορισμένες από το Solvency II οδηγίες.

Είναι ταυτόχρονα απαραίτητο να αναφέρουμε ότι ο δείκτης φερεγγυότητας της ΝΝ Hellas στα τέλη του Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε 209%. Αυτός αποτελεί και τον μόνο πραγματικό, επίσημα μετρήσιμο και δημοσιευμένο δείκτη που χρησιμοποιείται από ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος ΝΝ χρησιμοποιεί διεθνώς την ίδια βάση για τον επιμερισμό των κεφαλαίων του. Ο δείκτης SCR στο 209% αποδεικνύει ισχυρή φερεγγυότητα, είναι υπερδιπλάσιος του απαιτούμενου ορίου 100% και αποτελεί έναν εκ των υψηλότερων στην ελληνική αγορά.

Για την προστασία των Ελλήνων ασφαλισμένων, η Ρυθμιστική Αρχή στην Ελλάδα απαιτεί, επιπλέον του SCR, και συμμόρφωση με την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR), εξαιρουμένων των μεταβατικών μέτρων. Η απαίτηση αυτή υπερκαλύφθηκε με ποσοστό 230% το 2017».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας