Μελέτες

Κέρδη €305,5 εκατ. για τις ασφαλιστικές το 2015

Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 27,2%,  των επενδύσεων κατά 7%, του ενεργητικού κατά 4,3%, αλλά και των μετά φόρων κερδών (+25,2%) κατέγραψαν οι 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας κατά το 2015, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ και στην οποία καταγράφονται τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του συνόλου των ενεργών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών (με έδρα στην Ελλάδα), Πανελλαδικών Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών και των Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων).

 

Ειδικότερα κατά το 2015 δραστηριοποιήθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 ήταν ανώνυμες, οι 19 υποκαταστήματα αλλοδαπών και οι 3 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. Οι 12 δραστηριοποιήθηκαν στις Ασφαλίσεις Ζωής, οι 39 στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι11 ήταν μικτές.

 

Το σύνολο του Ενεργητικού έφτασε τα €16,0 δισ., εκ του οποίου τα €12,9 δισ. είχε διατεθεί σε επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο). Τόσο το Ενεργητικό όσο και οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014 (+4,3% και 7,0%, αντίστοιχα).

 

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο €1,4 δισ. (έναντι €1,3 δισ. το 2014) και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων προσέγγισε τα €3 δισ. (€2,3 δισ. το 2014), καταγράφοντας αύξηση 6,5% λαο 27,2%, αντίστοιχα.

 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το 2015 ήταν €11,4 δισ. και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Δισ. €

2015

2014

Μεταβολή

Ζημιών

3,56

3,34

+6,6%

Ζωής

6,06

6,19

-2,2%

Λοιπές Ζωής1

1,82

2,22

-18,2%

Σύνολο

11,44

11,75

-2,7%

1 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

 

Το 2015, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν ως καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων κέρδη ύψους 413 εκατ. € (έναντι 377 εκατ. € το 2014), το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 108 εκατ. €, φτάνοντας σε κέρδη μετά φόρων 306 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι το 2014 το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά €244 εκατομμύρια  μετά τη φορολογία. (όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί).  

Εκατομμύρια €

2015

2014

Μεταβολή

Αποτέλεσμα ασφαλίσεων Ζωής

323,0

634,2

-49,1%

Αποτέλεσμα ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων

332,1

364,3

-8,8%

Αποτέλεσμα Λοιπών κλάδων ζημιών

423,8

479,0

-11,5%

Σύνολο τεχνικών αποτελεσμάτων

1.078,9

1.477,5

-27,0%

Κέρδη (προ φόρων)

413,1

377,4

+9,5%

Σύνολο φόρων

107,6

133,4

-19,3%

Αποτέλεσμα χρήσης

305,5

244,0

+25,2%

 

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας