Εταιρείες

Και ο όρος «Συνασφαλισμένος» στο Λεξικό Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ συνεχίζει τη συμπλήρωση του Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης με νέους όρους. Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη συμπλήρωση και επαναδιατύπωση των ορισμών «Ασφαλισμένος» και «Λήπτης της Ασφάλισης (ή Συμβαλλόμενος)» με προσθήκη και του όρου «Συνασφαλισμένος».

Οι εν λόγω αλλαγές έχουν ήδη ενταχθεί στο «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Ειδικά όσον αφορά στον όρο «Συνασφαλισμένος» στο Λεξικό αναφέρονται τα εξής:

«Σε μια Ασφαλιστική Σύμβαση απαντάται συχνά και ο όρος “Συνασφαλισμένος”.

Ο όρος αυτός αφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπό, το οποίο ορίζεται στην Ασφαλιστική Σύμβαση και καλύπτεται από αυτήν για ζημίες που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από 15 πράξεις ή παραλείψεις του που σχετίζονται ή βρίσκονται σε συνάρτηση με τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου. Υπό τον όρο αυτό, ο Συνασφαλισμένος συνήθως απολαμβάνει την ίδια κάλυψη με τον Ασφαλισμένο και μοιράζεται με αυτόν τα όρια ασφάλισης.

Η βασική διαφορά με τον Ασφαλισμένο είναι ότι ο Συνασφαλισμένος δεν καλύπτεται για όλο το φάσμα της δραστηριότητάς του και συγκεκριμένα δεν καλύπτεται για απαιτήσεις τρίτων από ζημίες που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου.

Ως Συνασφαλισμένους συναντάμε ενδεικτικά και μη περιοριστικά τους:

  • Διαχειριστή ή εκμισθωτή εγκαταστάσεων
  • Προμηθευτές
  • Πωλητές (vendors)
  • Κύριο του Εργου
  • Υπεργολάβους
  • Επιβλέποντες».

Να σημειωθεί ότι η δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Υπενθυμίζεται ότι το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων. Το «Ερμηνευτικό Λεξικό» εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες έννοιες-επεξηγήσεις και η ΕΑΕΕ ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας