Kαι με το νόμο προείσπραξη ασφαλίστρου

340

Ανανέωση της σύμβασης μόνον μετά την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο, κατάργηση των σημάτων προσωρινής ασφάλισης, αλλά και του ειδικού αυτοκόλλητου σήματος, παροχή κάλυψης προς τον τρίτο ζημιωθέντα για δεκαέξι μέρες μετά την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η ισχύς της σύμβασης, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς επεξεργασία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλή στις 11 Απριλίου.

Με το σχέδιο νόμου  «Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», τροποποιούνται το π.δ. 237/1986, ο ν. 3867/2010 και το ν.δ. 400/1970.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το σχέδιο νόμου οι τροποποιήσεις αφορούν τα παρακάτω:

Επί του άρθρου 169: Τροποποιήσεις του Π.Δ. 237/1986

1. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 5, 11, 11α επιχειρείται ο εξορθολογισμός του συστήματος της λύσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων, ώστε να αρχίζει και να λήγει η σύμβαση αυτή κατά τον αναφερόμενο σε αυτήν χρόνο. Η σύμβαση ανανεώνεται μόνον μετά την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο. Για τον λόγο αυτό οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλλά και οι ασφαλισμένοι, θα πρέπει εγκαίρως να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι την τυχόν ενημέρωση ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα προβεί σε ανανέωση της σύμβασης, τη συμφωνία για τη σύναψη νέας/ανανέωση της παλιάς σύμβασης, την καταβολή από τον πελάτη και είσπραξη από την ασφαλιστική εταιρεία του ασφαλίστρου, η οποία θα πρέπει επίσης εγκαίρως να φροντίζει για την αποστολή της βεβαίωσης ασφάλισης προς τον ασφαλισμένο. Το αποδεικτικό έγγραφο για την ύπαρξη σύμβασης υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου εναρμονίζεται με τα ισχύοντα και στους άλλους κλάδους ασφάλισης και προς τούτο καταργείται η Υπουργική απόφαση που προέβλεπε το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα. Με όλες τις παραπάνω προβλέψεις, αλλά και με την κατάργηση των σημάτων προσωρινής ασφάλισης, εξυπηρετείται η ασφάλεια των συναλλαγών και εξυγιαίνεται η οικεία ασφαλιστική αγορά, ώστε να εκδίδονται μόνον υγιή και ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια αυτοκινήτων. Από την άλλη πλευρά, εξυπηρετείται ταυτοχρόνως και ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιωτικής ασφάλισης, με την παροχή κάλυψης προς τον τρίτο ζημιωθέντα για δεκαέξι μέρες μετά την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η ισχύς της σύμβασης.

Περαιτέρω, τονίζεται η ανάγκη ενημερώσεως του Κέντρου Πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά και για κάθε πρόωρη λύση αυτής, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 11α,όπως τροποποιείται. Τούτο διότι σκοπός του Κέντρου Πληροφοριών κατά την δ’ Οδηγία αυτοκινήτων (2000/26/ΕΚ) είναι να αποτελεί ένα μέσο κατά το δυνατόν ακριβέστερης ενημέρωσης του ζημιωθέντος για την ασφαλιστική κάλυψη του ζημιογόνου οχήματος, σκοπός που εξυπηρετείται στον βέλτιστο βαθμό με τις προτεινόμενες διατάξεις.

2. Στο άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο α’ του π.δ. 237/1986, προβλεπόταν ήδη τρίμηνη προθεσμία στην ασφαλιστική επιχείρηση να απαντήσει επί της αιτήσεως για αποζημίωση του ζημιωθέντος, κατά τους ειδικότερα προβλεπόμενους στο εν λόγω άρθρο όρους. Στο εδάφιο β’ της ίδιας διατάξεως που ρυθμίζει ακριβώς την περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως που πηγάζει από το α’ εδάφιο, εκ παραδρομής αναφέρεται «μετά τη λήξη του διμήνου» αντί για του «τριμήνου», από το οποίο άρχεται ο υπολογισμός του τόκου υπερημερίας έως την ημέρα της προσφοράς. Για τον λόγο αυτό με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται διόρθωση προς το ορθόν: «μετά τη λήξη του τριμήνου». Επίσης, στο άρθρο 6 εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας των συναλλαγών κατά την επικοινωνία του δικαιούχου ασφαλίσματος με την ασφαλιστική επιχείρηση. Ειδικότερα, στην παρ. 6 του άρθρου 6 ως προτείνεται, στοιχεία α’ και β’ και ακόμη στην παρ. 7, στοιχεία α’ και β’ ορίζονται ρητώς τόσο η απάντηση, όσο και άλλως η προσφορά, στις οποίες αναλόγως προβαίνει η ασφαλιστική επιχείρηση κατά το εν λόγω άρθρο, εκτός από αιτιολογημένες, που ήδη προβλεπόταν, και ως έγγραφες. Περαιτέρω προστίθεται όγδοη παράγραφος στο εν λόγω άρθρο, που προβλέπει συγκεκριμένη δεκαήμερη προθεσμία για την εξόφληση μετά την υποβολή της προσφοράς αποζημίωσης στον δικαιούχο αποζημίωσης και ακόμη προστίθεται ένατη παράγραφος στο άρθρο αυτό, με την οποία εξισώνονται όλα τα είδη δηλώσεως ατυχήματος είτε από τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης είτε από τον δικαιούχο ασφαλίσματος ως προς την έναρξη της εν λόγω τρίμηνης προθεσμίας για την ταχύτερη δυνατόν καταβολή αποζημίωσης στον δικαιούχο αυτής.

Με την τροποποίηση του άρθρου 6α επιχειρείται η βελτίωση του πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ του ασφαλιστή και του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, ή ακόμη και του δικαιούχου ασφαλίσματος, καθώς ειδικότερα προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με τα ως άνω πρόσωπα. Η εν λόγω επικοινωνία, κατά την προτεινόμενη διάταξη, μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία, ή με την αποστολή μηνύματος σε συσκευή  κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως, ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή.»

3. Τέλος, με τις τροποποιήσεις στα άρθρα 15 και 38 οι εν λόγω διατάξεις καθίστανται περισσότερο σαφείς και ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου. Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 15 καθορίζεται η αρμόδια Αρχή που θα χορηγεί την απαιτούμενη άδεια για την οργάνωση αγώνων ή αγωνισμάτων ταχύτητας ακριβείας ή δεξιοτεχνίας με αυτοκίνητα.

Επί του άρθρου 170: Τροποποιήσεις του ν. 3867/2010 και του ν.δ. 400/1970

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 εισάγεται ρύθμιση με στόχο την προσαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στις τρέχουσες και διαρκώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεσπιζόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στην οποία συμμετέχει η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτική αρχή της ιδιωτικής ασφάλισης και σκοπεί στη διευκόλυνση τόσο της εποπτικής αρχής όσο και των εποπτευόμενων εν όψει της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ειδικότερα, προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 1του ν. 3867/2010, με το οποίο καθιερώνεται δυνατότητα της εποπτικής αρχής να υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και πρότυπα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων με γνώμονα τη σύγκληση των εποπτικών μέσων και μεθόδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 2 αναδιατυπώνεται ακριβέστερα ο ορισμός του εκκαθαριστή, δεδομένου ότι η αναφορά σε «όργανο» είναι πρακτικά άνευ σημασίας.

Δείτε εδώ τα άρθρα 169 και 170 του σχεδίου νόμου.

Προηγούμενο άρθροΤι είναι το #LiveWell και πώς μπορεί να γίνει το κέντρο της Αθήνας πορτοκαλί;
Επόμενο άρθροΣτην Κύπρο οι Συνεργάτες της Prime Insurance