Προϊόντα

Interlife: Νέο Πρόγραμμα «Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης»

Ένα νέο Πρόγραμμα δημιούργησε και προωθεί στην αγορά η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α., προκειμένου να προσφέρει οικονομική προστασία σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, έναντι αξιώσεων τρίτων.

Η Εταιρεία, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, έχοντας εξασφαλίσει κάλυψη από Αντασφαλιστές υψηλής διαβάθμισης Α+, παρέχει τη δυνατότητα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O – Directors & Officers Liability), έναντι απαιτήσεων τρίτων ή ακόμη και έναντι της Εταιρείας τους για ζημίες που προκλήθηκαν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση καθηκόντων τους, ανεξάρτητα από το ποιος εγείρει την απαίτηση, το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Το Πρόγραμμα αφορά Εταιρείες και τις θυγατρικές τους, Διευθυντικά Στελέχη, Μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους Εταιρείας αλλά και κάθε κληρονόμο, νόμιμο εκπρόσωπο ή σύζυγο όλων των παραπάνω προσώπων, εφόσον εγερθεί απαίτηση εναντίον αυτών των προσώπων και μόνο για λάθη ή παραλείψεις που έγιναν υπό την επαγγελματική ιδιότητά τους.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση απαίτησης, η χρηματική ζημία που καλύπτεται μπορεί να είναι η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης, τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.

Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν έξοδα διαχείρισης κανονιστικής κρίσης, έξοδα έκδοσης σε άλλη Αρχή, επείγοντα έξοδα, αστικές ποινές και πρόστιμα, έξοδα υπεράσπισης για λάθη ή παραλείψεις που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ παρέχεται και κάλυψη αναδρομικής ισχύος.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας