Διεθνή

Insurance Europe: Από το κακό στο χειρότερο οι προτάσεις των ESAs για τα PRIIPs

Η Insurance Europe έχει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναθεώρηση που διενεργείται στα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα (RTS) των Packaged Retail Investment and Insurance-based Products (PRIIPs).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων από τη μεικτή επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ESAs) σχετικά με τις αλλαγές στα RTS των PRIIPS θα επιδείνωναν τα πράγματα, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ασφαλιστές.

Όπως εκτιμά, αντί να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών στο έγγραφο βασικών πληροφοριών PRIIP (KID) –το οποίο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους καταναλωτές σχετικά με επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση (IBIPs)– οι προτάσεις θα:

  • αυξήσουν την πολυπλοκότητα των μεθόδων και την παρουσίαση των πληροφοριών, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την κατανόησή τους από τους καταναλωτές
  • οδηγήσουν στο να δίνονται στους καταναλωτές παραπλανητικά στοιχεία
  • θα υπερφορτώσουν τον καταναλωτή με πληροφορίες.

Η Insurance Europe έχει επίσης σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση «ταχείας επίλυσης» που υιοθετήθηκε στη διαβούλευση των ESAs. Όπως επισημαίνει, «είναι ζωτικής σημασίας τα τυχόν νέα μέτρα να αντιμετωπίσουν τα υποκείμενα προβλήματα με το PRIIPs KID και να μην επιχειρήσουν να βρουν επιφανειακές και αναποτελεσματικές λύσεις».

Κατά συνέπεια, προσθέτει, «οι ESAs πρέπει να προβαίνουν σε μια πιο ορθή και καλύτερα τεκμηριωμένη προσέγγιση κατά την υποβολή τροπολογιών. Πρέπει να αποδειχθεί με σαφήνεια ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, δεδομένου του σημαντικού κόστους συμμόρφωσης που θα επιβάλλουν αυτές οι αλλαγές στις ασφαλιστικές.

»Οι θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του PRIIPs KID θα πρέπει συνεπώς να θεωρηθούν ως μέρος μόνο της επίσημης γενικής επανεξέτασης που προβλέπεται για τον κανονισμό PRIIPs. Τέτοιες τροποποιήσεις απαιτούν λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων και ορθή, ολιστική δοκιμή όλων των πτυχών του KID στους καταναλωτές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα έχουν ουσιαστική πληροφόρηση».

Άλλες ανησυχίες της Insurance Europe

Η Insurance Europe επισημαίνει επίσης:

  • Πρέπει να αποφευχθεί η εισαγωγή τυχόν προσωρινών μέτρων, καθώς θα συνεπάγονταν πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης χωρίς να επιτυγχάνεται καμία προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές. Η επανειλημμένη αλλαγή της παρουσίασης και των περιεχομένων του PRIIPs KID μόνο σύγχυση προκαλεί στους καταναλωτές και υπονομεύει την εμπιστοσύνη τους στο PRIIPs KID.
  • Προτάσεις για την ενσωμάτωση περισσότερων στοιχείων από το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) του ΟΣΕΚΑ στο PRIIPs KID, θα το καθιστούσε ακόμη λιγότερο κατάλληλο για τα IBIPs και θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση στους καταναλωτές. Τα IBIPs αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της τρέχουσας αγοράς PRIIP, και ως εκ τούτου τα PRIIPs KID πρέπει να είναι κατάλληλα για ασφαλιστικά προϊόντα.
  • Οι προτεινόμενες αλλαγές για τα προϊόντα πολλαπλών επιλογών (MOPs) θα ήταν ιδιαίτερα επαχθείς για τους ασφαλιστές να τις εφαρμόσουν και δεν θα είχαν κανένα όφελος για τους καταναλωτές. Αντίθετα, η εισαγωγή πρόσθετων επιπέδων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών, καθώς και οι πολύπλοκοι πίνακες κόστους για τα MOPs, θα προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές και θα εκθέσουν τους ασφαλιστές σε σημαντικούς κινδύνους ευθύνης.

Ολόκληρη η απάντηση της Insurance Europe στη διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας