Οικονομικά Μεγέθη

Ικανοποιημένος ο όμιλος Talanx για τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2016

Επιτυχημένα ξεκίνησε το οικονομικό έτος ο Όμιλος Talanx,που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για το 2016. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 11,6% σε 222 εκατ. ευρώ (251) στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, συγκρινόμενα με την ισχυρή απόδοση το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους είχαν επωφεληθεί από έκτακτη θετική επίδραση στις αντασφαλίσεις ύψους 19 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας). Αφαιρώντας την έκτακτή αυτή επίδραση, τα αποτελέσματα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 παραμένουν σταθερά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τα μικτά εγγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 4,7% σε 9 δισ. ευρώ (9,4) κυρίως λόγω της προγραμματισμένης μείωσης των εργασιών στα ατομικά ασφαλιστήρια ζωής στη Γερμανία καθώς και λόγω συναλλαγματικών επιδράσεων. Προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές επιδράσεις, τα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 3,0%.  Ενώ η στρατηγική βελτίωσης της κερδοφορίας στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών Γερμανίας βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, η βελτίωση του χαρτοφυλακίου στις Βιομηχανικές Ασφαλίσεις είναι ήδη εμφανής στα αποτελέσματα.

«Ξεκινήσαμε καλά το νέο οικονομικό έτος και είμαστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργική τάση. Είμαστε πειθαρχημένοι στην εφαρμογή των στρατηγικών προγραμμάτων μας. Ήδη γίνεται εμφανής η αρχική επιτυχία της στρατηγικής μας, κάτι που μας δίνει αυτοπεποίθηση. Μετά το πρώτο τρίμηνο, παραμένουμε σε πορεία για την επίτευξη καθαρών κερδών για τον Όμιλο στα επίπεδα των 750 εκ. για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Talanx AG, Herbert. K. Haas.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο Όμιλος σημείωσε χαμηλότερη επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες, ύψους 123 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο (156), παραμένοντας εντός των προβλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών για την περίοδο (264 εκατ. ευρώ). Οι ζημίες οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς κινδύνους στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων καθώς και στον σεισμό του Φεβρουαρίου στην Ταιβάν. Μεγάλες ζημίες ύψους 67 εκατ. ευρώ (94) καταγράφηκαν στις πρωτασφαλιστικές εργασίες, ενώ στις αντασφαλιστικές η επιβάρυνση ανήλθε σε 56 εκατ. ευρώ (62).

Παρά τη συνετή πολιτική αποθεματοποίησης, ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε οριακά κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε 96,3% (από 96,5). Το τεχνικό αποτέλεσμα για τον Όμιλο μειώθηκε κατά 8,5% σε -422 εκατ. ευρώ (-389) κυρίως λόγω της συμμετοχής των πελατών ασφαλίσεων ζωής στη Γερμανία στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 2,6% σε 1,0 δισ. ευρώ (1,0). Αυτή η αύξηση οφείλεται σε έκτακτα καθαρά έσοδα από επενδύσεις, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση πρόσθετης αποθεματοποίησης επιτοκίου στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών Γερμανίας. Τα τακτικά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν σε επίπεδο τριμήνου, λόγω της κατάργησης των ειδικών κονδυλίων στις αντασφαλίσεις Ζωής/Υγείας που είχαν υπολογιστεί το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) μειώθηκε σε 573 εκατ. ευρώ (643). Αντίστοιχα με την τάση στα ασφάλιστρα και τα καθαρά κέρδη, η αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων παγκοσμίως είναι εμφανής και στα μεγέθη του λειτουργικού κέρδους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές μειώθηκαν σε 32 εκατ. ευρώ (83). Τα καθαρά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 222 εκατ. ευρώ (251) στο πρώτο τρίμηνο, μείωση της τάξεως του 11,6%. Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η προαναφερθείσα επίδραση (19 εκατ. ευρώ) στις αντασφαλίσεις του κλάδου Ζωής/Υγείας είχε επηρεάσει θετικά τα καθαρά κέρδη. Τα κέρδη ανά μετοχή στο πρώτο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν σε 0,88 ευρώ (0,99).

 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις – HDI Global SE
Αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και βελτιωμένο underwriting

Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI Global SE, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,7% στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε 1,9 δισ. ευρώ (1,9). Προσαρμοσμένη για τις συναλλαγματικές επιδράσεις η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, στο 2,5%. Στη βελτίωση των εργασιών συνέβαλλαν κυρίως τα υποκαταστήματα της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε 97,6% (98,9). Η αρχική επιτυχία στην βελτίωση του δείκτη κινδύνου/ασφαλίστρων είναι ορατή στα χαρτοφυλάκια των ασφαλίσεων Περιουσίας, Μεταφορών και Οχημάτων. Η βελτίωση στον μικτό λειτουργικό δείκτη συνέβαλε σε υψηλότερο τεχνικό κέρδος ύψους 13 εκατ. ευρώ (6). Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σημείωσε μικρή μείωση στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σε 50 εκατ. ευρώ (53). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,8% σε 74 εκατ. ευρώ (72), ενώ η συμβολή του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου έφθασε τα 48 εκατ. ευρώ (47).

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Α’ Τρίμηνο 2016 (
IFRS)

Σε εκατ. ΕΥΡΩ

 Α’ Τρίμηνο 2016

Α’ Τρίμηνο 2015

Μεταβολή 2016/2015

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

8.995

9.440

-4,7%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

6.266

6.367

-1,6%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,3%

96,5%

-0,2
% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

1.022

996

2,6%

Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

573

643

-10,9%

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

222

251

-11,6%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων1

10,6%

12,0%

-1,4
% μονάδες

1) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας