Εταιρείες

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ κα M. Vestager απαντά για την Εθνική Ασφαλιστική

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής είχε αποστείλει στις 17 Σεπτεμβρίου επιστολή στην Ευρωπαία Επίτροπο Ανταγωνισμού, κα M. Vestager, αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη πώληση της Εταιρείας. Η απάντηση που έλαβε χθες, 30 Σεπτεμβρίου, είναι η εξής:

«Dear Mr Petsalakis,
Thank you for your e-mail dated 17 September 2020 addressed to the Executive Vice-President Vestager, to which we are asked to reply. In your mail you bring forward your views regarding pricing conditions of the sale of Ethniki Hellenic General Insurance Company (“Ethniki Insurance”) by the National Bank of Greece (“NBG”) and certain actors involved in the sales process.
Please allow us to refer to our letter of 30 June 2020, in which we explained that the sale of Ethniki Insurance is based on commitments undertaken by the Hellenic Republic in the context of the proposed aid to NBG. These commitments were submitted by the Greek authorities to underpin the Greek support for NBG, approved in 2014 and 2015.
The divestment of Ethniki Insurance was proposed by Greece already in 2014 for the State aid granted to NBG. A prolongation of the sale until mid-2017 was accepted by the Commission in 2015. Finally, in Commission decision SA.43365 of 10 May 2019, the Commission accepted an amendment of the commitments for NBG including a further prolongation of the divestment deadline.
The Commission is not involved in the organization of the sales process. Therefore it is not possible to take a view on the role of the actors involved in that process. It is for the Greek authorities and NBG to ensure implementation of the undertaken commitments.

Kind regards,
COMP D3-D4-D5 Secretariat

European Commission
DG Competition
State Aids – Financial Institutions

Μετάφραση:
Σας ευχαριστούμε για το email σας με ημερομηνία 17/9/2020 που στάλθηκε στην Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Vestager, στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε. Στο email σας παρουσιάζετε τις απόψεις σας αναφορικά με τις συνθήκες αποτίμησης για την πώληση της Εθνικής Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων (Εθνική Ασφαλιστική) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και ορισμένους παράγοντες που έχουν εμπλακεί στην διαδικασία πώλησης.
Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να αναφερθούμε στην επιστολή μας της 30/6/2020, στην οποία εξηγούσαμε ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής βασίζεται σε δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την Ελληνική Δημοκρατία για το περιεχόμενο της προταθείσας βοήθειας προς την ΕΤΕ. Αυτές οι δεσμεύσεις έχουν υποβληθεί από τις Ελληνικές αρχές για να υποστηρίξουν την Ελληνική βοήθεια προς την ΕΤΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2014 και 2015.
Η αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική είχε προταθεί από την Ελλάδα ήδη από το 2014 για την λήψη κρατικής βοήθειας προς την ΕΤΕ. Η επιμήκυνση της πώλησης μέχρι τα μέσα του 2017 έγινε αποδεκτή από την Κομισιόν το 2015. Τέλος, με την απόφαση SA.43365 της 10ης Μαΐου 2020, η Κομισιόν έκανε αποδεκτή μια περαιτέρω επιμήκυνση της προθεσμίας αποεπένδυσης.
Η Κομισιόν δεν εμπλέκεται στην οργάνωση της διαδικασίας πώλησης. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να πάρει θέση για τον ρόλο των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών και της ΕΤΕ να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των ειλημμένων δεσμεύσεων».

Η επιστολή του Συλλόγου

Στην Επιστολή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής ανέφερε τα εξής:

«Dear Mrs. Vestager,
Provided that the global economic crisis and the COVID-19 pandemic have negatively affected the banking and insurance sectors in Greece, while the issue of the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company is still pending, we would like to express our serious concerns about these matters.
More specifically, following an audit, PWC, which is currently the chartered accountant of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company, proposed changes in the financial assumptions upon which our company has been based.
These amendments may lead to the increase of the required reserves, thereby resulting in the decrease of the firm profits. This specific audit company has also held the role of the consultant for the prospective buyer, the fund of CVC.
In fact, ethical issues are raised since the full access to the financial reports of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company allows the sales consultant to affect the way a non – listed company (like “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company) is evaluated.
Given the global financial status, two scenarios may be identified:
1rst Scenario [Negative for the seller]: The selling price is defined based on the company’s book value (i.e. assets minus liabilities)
2nd Scenario [Positive for the seller]: The selling price is defined based on the company’s discounted future cash flows.
In accordance with the official financial statements “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company’s equity is currently valued over one billion € (1,06 billion €).
As a matter of fact, NBG in cooperation with PWC decreases the value of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company by five hundred million € (500 million €), almost reaching the point of a sell-off! This issue should be considered of at most incitement, leading to the decrease of equity of such a profitable company.
Such a disgraceful practice should be faced by the Commission for Competition accordingly and rigorous investigation should take place regarding the dual role pf PWC, as both a consultant and an audit company.
For this particular reason it would be wiser for all the parties involved not to insist on a potential loss, but to allow more time to find a different solution if required. Besides our strong opposition as well as our disagreement against the sale of “The Ethniki” Hellenic General Insurance Company remains our indisputable stance.
We trust that you will give this matter your urgent attention and you will respond promptly to all the issues raised.
We thank you in advance for your attention.

Yours sincerely,
On behalf of the Board of Directors
of Ethniki Insurance Employee Union
The President
Yiannis Petsalakis

Μετάφραση:
Δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε κρίση και η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο της χώρας μας, έχοντας σε αναμονή το ζήτημα της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε ορισμένους προβληματισμούς μας σχετικά με τα παραπάνω.
Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα περίοδο ορκωτός ελεγκτής της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει αναλάβει η PWC, η οποία, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενήργησε, πρότεινε αλλαγές στις παραδοχές που ακολουθούσε η Εταιρία μας, αλλαγές που συνεπάγονται την αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων, με λογική συνέπεια τη μείωση της κερδοφορίας της. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη ελεγκτική εταιρία, ανέλαβε και συμβουλευτικό ρόλο στο υποψήφιο για την αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής fund CVC.
Εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι τίθενται ζητήματα δεοντολογίας, καθώς η πλήρης πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά και παραγωγικά στοιχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο αγοράς να επηρεάσει τον τρόπο αποτίμησης μίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας όπως είναι η Εθνική Ασφαλιστική.
Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν δύο ακραία σενάρια αποτίμησης:
Σενάριο 1ο [Αρνητικό σενάριο για τον πωλητή]: Η τιμή πώλησης ορίζεται σύμφωνα με την καθαρή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής, δηλαδή το ενεργητικό της μείον τις υποχρεώσεις της.
Σενάριο 2ο [Θετικό σενάριο για τον πωλητή]: Η τιμή πώλησης καθορίζεται από τη σημερινή προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Δηλαδή, αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η παρούσα αξία της αποτίμησης των ελεύθερων ταμειακών ροών της στο μέλλον. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης έγκειται αποκλειστικά στην ικανότητά της να δημιουργεί πλούτο στο μέλλον και είναι πολύ πιο αξιόπιστη από οποιονδήποτε άτυπο κανόνα. Εξάλλου, συνήθως, η πώληση συμφωνείται μεταξύ πωλητή και αγοραστή στο εύρος μεταξύ των δύο παραδοχών.
Η καθαρή θέση της Εταιρίας μας, λοιπόν, σύμφωνα με τις επίσημες λογιστικές καταστάσεις, είναι σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1,06 δισ. € ). Με την πλήρη συνεργασία της PWC ο μέτοχος, στα δικά του βιβλία μειώνει την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500 εκ. €), βάζοντας τον πήχη της πώλησης στα όρια του ξεπουλήματος, γεγονός κραυγαλέα προκλητικό και με αποτέλεσμα τη μείωση καθαρής θέσης σε κερδοφόρα επιχείρηση!
Μία τόσο σκανδαλώδης τακτική θα έπρεπε να έχει την αναλογούσα αντιμετώπιση από την Επιτροπή και θα έπρεπε να εξεταστεί ενδελεχώς το ζήτημα του διττού ρόλου της ελεγκτικής – συμβουλευτικής εταιρίας PWC.
Είναι σκόπιμο για τον λόγο αυτό να μην υπάρχει με θρησκόληπτική ευλάβεια επιμονή για πιθανή ζημιά, αλλά να δοθεί χρόνος στη συγκυρία αυτή για εξεύρεση άλλης λύσης, αν απαιτείται. Εξάλλου αποτελεί αδιάσειστη ππεποίθησή μας η αντίθεσή μας και η διαφωνία μας με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ελπίζουμε ότι θα θέσετε άμεσα σε διερεύνηση το θέμα και θα επανέλθετε με συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτό.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας