Οι ενώσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ζητούν κεντρικό δημόσιο μητρώο για δεδομένα ESG

1518

Η Insurance Europe και πέντε ακόμα εμπορικές ενώσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ζητούν από την ΕΕ τη δημιουργία ενός κεντρικού δημόσιου μητρώου για δεδομένα που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance – ESG).

Όπως εξηγούν στην επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέες κανονιστικές υποχρεώσεις που προέρχονται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιώσιμης χρηματοδότησης απαιτούν από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να έχουν πρόσβαση σε συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα ESG. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτές χρειάζονται επίσης περισσότερα δεδομένα ESG, για να μπορούν να κατευθύνουν τα χαρτοφυλάκια τους προς τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό κάνει επείγουσα την ανάγκη να είναι τέτοιου είδους δεδομένα δημόσια.

Δυστυχώς, η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας και συγκρίσιμων δημόσιων δεδομένων ESG είναι, προς το παρόν, μάλλον περιορισμένη και δεν επαρκεί για τη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων αειφορίας και των κανονισμών ταξινόμησης. Ενώ οι προγραμματισμένες αλλαγές για την οδηγία περί μη χρηματοοικονομικής αναφοράς (NFRD) θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θα αποκαλύψουν τα στοιχεία ESG που χρειάζονται οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αυτό δεν θα αντιμετωπίσει την ανάγκη για αποτελεσματική πρόσβαση στα δεδομένα.

Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της διαθεσιμότητας υψηλής ποιότητας και συγκρίσιμων δεδομένων ESG θα πρέπει να θεωρείται ως στρατηγικό έργο υποδομής για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο τόσο του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση όσο και της πράσινης συμφωνίας της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό μητρώο δεδομένων θα πρέπει να επικεντρώνεται στα δεδομένα ESG που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές με τον κανονισμό για την ταξινόμηση και τις γνωστοποιήσεις αειφορίας.

Προηγούμενο άρθροΓιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό»
Επόμενο άρθροH Ευρώπη Ασφαλιστική αναζητά Υπεύθυνο Νομικής Υπηρεσίας