H απάντηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προς την ΕΑΕΕ για τις εργοδοτικές εισφορές

456

Σε σχέση με την από 19/12/2014 ανακοίνωση της ΕΑΕΕ που απευθύνεται  προς το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και στην οποία περιγράφονται οι απόψεις της για τις εργοδοτικές εισφορές αλλά και για τη φυσιογνωμία και λειτουργία του Ταμείου, το ΤΕΑ-ΕΑΕΕ, με επιστολή, που υπογράφει ο Πρόεδρός του, κ. Χρήστος Παπαδόγιαννης, διευκρινίζει τα εξής:

 

«1. Ως προς τη νομική φύση του Ταμείου: To ταμείο είναι υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης και υποκαθιστά το δημόσιο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Χαρακτηριστικά σας παραθέτουμε απόσπασμα από το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ51020/18460/303 της 19/9/2014 της εποπτεύουσας Αρχής (ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) σύμφωνα με το οποίο:

«Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ μετατράπηκε αυτοδικαίως, σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 από ΝΠΔΔ του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποχρεωτικής ασφάλισης και λειτουργεί σε υποκατάσταση του δημόσιου επικουρικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης».

Επομένως δεν πρόκειται για ένα προαιρετικό επαγγελματικό ταμείο, όπως εσφαλμένα θεωρείτε, αλλά για Ταμείο υποχρεωτικής – επικουρικής ασφάλισης.

2. Επειδή ακριβώς το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ λειτουργεί καθ’ υποκατάσταση του δημόσιου συστήματος επικουρικής ασφάλισης, η ΓΓΚΑ με το παραπάνω έγγραφό της προς την ΕΑΑ, θεωρεί  ότι οι εργοδοτικές εισφορές κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι αυτές του ΕΤΕΑ και των άλλων Επικουρικών Ταμείων που είναι ΝΠΔΔ.

Συνεπώς, μετά την δια του Ν. 4052/2014 κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς του άρθρου 8 παρ. 1.1 του Καταστατικού του Ταμείου (ως ποσοστό επί των ασφαλιστικών εργασιών των εταιριών) και την παραπάνω εκφρασθείσα άποψη της ΓΓΚΑ, στο Ταμείο ισχύουν ως ελάχιστες εισφορές αυτές του δημόσιου συστήματος, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής του στο ΣτΕ και την έκδοση σχετικής απόφασης ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση του θέματος.

Η εκ μέρους της διοίκησης της ΕΑΕΕ προσφορά για καταβολή του 3% επί της μισθοδοσίας δεν αποτελεί παρά εκπλήρωση της ελάχιστης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω έγγραφο της ΓΓΚΑ.

3. Το Ταμείο έχει προσφύγει δικαστικά κατά της κατάργησης της εργοδοτικής εισφοράς του άρθρου 8 παρ. 1.1 του Καταστατικού του και εφόσον δικαιωθεί θα την επαναφέρει.

4. Όσον αφορά στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και στην τήρηση των ατομικών μερίδων πρέπει να υπομνησθεί ότι όλα αυτά προβλέπονται από το καταστατικό του Ταμείου. Σταδιακά και παράλληλα με την ολοκλήρωση του προγράμματος κεφαλαιοποίησής του Ταμείου θα εφαρμοσθούν. Το Ταμείο ήδη έχει επενδύσει στη δημιουργία της υποδομής (μηχανογράφηση, αρχεία κ.λπ.) για να υλοποιήσει όλες τις καταστατικές του διατάξεις. Επομένως δεν τίθεται θέμα προς συζήτηση επί του παρόντος. Εξάλλου δεν έχει οριστικοποιηθεί και καθοριστεί επακριβώς από την πλευρά του υπουργείου  και η ακριβής μορφή που θα εφαρμοστεί το σύστημα των ατομικών μερίδων στα Επικουρικά Ταμεία, πρώην ΝΠΔΔ, που μετατράπηκαν σε ΝΠΙΔ, λόγω και του τρόπου που μέχρι την μετατροπή τους λειτουργούσαν.

5. Το Ταμείο μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ με απόφαση της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ασφαλισμένων. Η επικουρική κοινωνική ασφάλιση είναι υπόθεση των ασφαλισμένων. Οι εργοδότες θεωρούνται τρίτοι στη σχέση αυτή και ως εκ τούτου η διοίκηση του Ταμείου ανήκει στους ασφαλισμένους. Σε κάθε δε περίπτωση για το θέμα της διοίκησης του Ταμείου ήδη έχει συνυπογραφεί το Καταστατικό, που πρότεινε η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ασφαλισμένων (ΟΑΣΕ), από την ΕΑΕΕ και την Ένωση Συνταξιούχων. Εξάλλου η συμμετοχή των εργοδοτών στο ΔΣ είναι μεγαλύτερη και από την ελάχιστη που προβλέπει ο νόμος 3029/2002 για τα επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης.

6. Η ιδέα κατάθεσης επιπλέον εργοδοτικών εισφορών (κατά 3%) σε δεσμευμένο λογαριασμό, με την προϋπόθεση για να διοικείται το Ταμείο κατά την εκάστοτε βούληση των εργοδοτών, δεν μπορεί επί της αρχής να γίνει δεκτή από το Ταμείο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

7. Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις της ΕΑΕΕ για καταβολή εργοδοτικών εισφορών 3% ή έστω και μέχρι 6%, σε καμία περίπτωση δεν  αντισταθμίζουν την καταργηθείσα δια του ν. 4254/2014 εργοδοτική εισφορά και θα επιφέρουν σημαντικές μειώσεις των παροχών του Ταμείου.

Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η εκφρασθείσα θέση της διοίκησης της ΕΑΕΕ δεν οδηγεί σε λύσεις προς όφελος του Ταμείου και των ασφαλισμένων του αλλά συντηρεί, έστω και με κάποια μικρή μείωσή τους, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον ν.4052/2014 με τον οποίο καταργήθηκε η παραπάνω αναφερόμενη διάταξη του καταστατικού του περί εργοδοτικών εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δεν κάνει αποδεκτή την πρόταση της ΕΑΕΕ και επιμένει στην εναλλακτική πρότασή του. Ήτοι  καταβολή εκ μέρους των εταιριών ποσού εισφορών που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της καταβολής των σημερινών συντάξεων για τουλάχιστον ένα έτος, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος σε όλες τις πλευρές να συζητήσουν με πνεύμα συνεννόησης για την καλύτερη λύση. Η πρόταση αυτή είναι απολύτως ρεαλιστική αφού το απαιτούμενο ποσό εισφορών προσδιορίζεται στο ήμισυ περίπου της εισφοράς που σήμερα καταβάλλουν οι εταιρίες».

Προηγούμενο άρθροTτΕ: Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τις εξετάσεις των διαμεσολαβητών
Επόμενο άρθροΣτην Allianz ο κ. Sergio Balbinot. Στο πεδίο ευθύνης του και η Ελλάδα