Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

53
europisti ktirio new

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2018 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Μαΐου 2019.

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2018, καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου για το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη Χρήση 2018 αποτυπώνονται ως εξής:

  • Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,8% στα € 202,4 εκατ.
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1% στα € 191,0 εκατ.
  • Υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα € 15,4 εκατ.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 0,5% στα € 115,9 εκατ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 2,9% στα € 429,4 εκατ.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών κατά 4,6% στα € 285,7 εκατ.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα € 332,3 εκατ. ποσό υψηλότερο κατά € 8,4 εκατ. σε σχέση με την 31/12/2017.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2018 και η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2019, η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του, η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.