Οικονομικά Μεγέθη

Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη €111,5 εκατ. το 2013

  • Αύξηση 11,3% στον Κλάδο Ζωής

Κέρδη προ φόρων ύψους €111,5 εκατ. παρουσίασε το 2013 η Εθνική Ασφαλιστική, σε σχέση με €90,9 εκατ. το 2012, συνεχίζοντας τη σταθερή και αυξανόμενη κερδοφορία προ απομειώσεων του Ομίλου, η οποία  ξεκίνησε το 2011. Ο Όμιλος παρουσίασε, αντίστοιχα, κέρδη προ φόρων ύψους €111,9 εκατ., έναντι €92,4 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Η παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις, δικαιωμάτων και επενδυτικών συμβολαίων) διαμορφώθηκε για την Εταιρεία στα €630,9 εκατ. για τη χρήση 2013, έναντι €639,3 εκατ. το 2012. Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η παραγωγή ανήλθε σε €545,3 εκατ., έναντι €617,0 εκατ. το 2012.

Οι αποζημιώσεις που κατέβαλε το 2013 η Εταιρεία υπερβαίνουν τα €400 εκατ.

Η Εταιρεία, έχοντας ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά €500 εκατ. με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, αποκαθιστώντας τις ζημιές που είχε υποστεί από τη συμμετοχή της στο PSI, συνέχισε να ενισχύει περαιτέρω τα κεφάλαιά της με τη σημαντική κερδοφορία της, τόσο κατά το 2012, όσο και κατά το 2013. Συγκεκριμένα, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά το 2013 σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά €141,9 εκατ., η οποία οφείλεται κατά €116,8 εκατ. στα κέρδη μετά φόρων της χρήσης και κατά €25,1 εκατ. σε λοιπές μεταβολές που επηρέασαν απευθείας την καθαρή θέση, όπως καθαρές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεών της.

Η θετική πορεία των κερδών και η άνοδος της αξίας του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας είχαν ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας ύψους €478,3 εκατ., υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κατά 5,3 φορές.

Η σημαντική ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας συμβαδίζει με την ηγετική της θέση στην αγορά των ασφαλίσεων ζωής και ζημιών και καταδεικνύει τη δυνατότητά της να αντεπεξέλθει στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησαν η επί έξι έτη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η συμμετοχή της στο PSI, προσαρμοζόμενη στη νέα πραγματικότητα και δημιουργώντας αξία για τους ασφαλισμένους της.

Στον Κλάδο Ζωής η παραγωγή το 2013 αυξήθηκε σε €375,0 εκατ., από €336,9 εκατ. το 2012 (αύξηση 11,3%) με ταυτόχρονη σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς από 17% σε 22,8%, όταν η παραγωγή ασφαλίστρων της συνολικής αγοράς στους Κλάδους Ζωής σημείωσε μείωση της τάξεως του 15%. Στους Γενικούς Κλάδους, η παραγωγή το 2013 μειώθηκε σε €255,9 εκατ., από €302,7 εκατ. το 2012 και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε περίπου στο 11,6%.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι κυρίως αποτέλεσμα του ελέγχου του κόστους ζημιών, ιδιαίτερα στους Κλάδους Ζωής και Αυτοκινήτου, της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Επενδύσεων, της ανάπτυξης και προώθησης νέων προϊόντων, της ενίσχυσης των δικτύων πωλήσεων και της αποτελεσματικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων, που για την τελευταία τριετία ανέρχεται στο 31%, μέσω συνεργειών με την Μητρική Εταιρία, την Εθνική Τράπεζα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές των τελευταίων ετών στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, όχι μόνο αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης αλλά και τις προοπτικές της, δημιουργώντας ευκαιρίες εξέλιξης για την Εταιρεία μέσα από τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, θωρακισμένη κεφαλαιακά από τη Μητρική της, με όπλο την αναγνωρισιμότητα του ονόματός της, για την καλύτερη κάλυψη όλων των αναγκών των ασφαλισμένων.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της Εθνικής και του Ομίλου, κ. Δημήτρης Δημόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Πέραν ενός ιδιαίτερα θετικού οικονομικού αποτελέσματος, που για δεύτερο έτος πέτυχε η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά, που δοκιμάστηκε έντονα ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Με αναπροσαρμογή πολιτικών, με ταυτόχρονο εμπλουτισμό και ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, σε τρόπο ώστε να είναι κατά το δυνατόν πληρέστερη η αντιμετώπιση του ιδιαίτερα μεγάλου πελατολογίου μας, και με τη συνεχή στήριξη του Ανθρώπινου  Δυναμικού μας, εκ των σημαντικοτέρων κεφαλαίων της εταιρείας, αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία και προοπτική».

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας