Έρευνα για την Πρόληψη της Απάτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά

51 ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποίησε η Deloitte για την Πρόληψη της Απάτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Σκοπός της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους έχει αναπτυχθεί το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης, καθώς και να διατυπωθούν προτάσεις για την αντιμετώπισή του. Η έρευνα εντοπίζει τις συνήθεις και τις πιο επικίνδυνες μορφές ασφαλιστικής απάτης, σκιαγραφεί την κουλτούρα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε σχέση με το φαινόμενο της απάτης και αναδεικνύει το ρόλο των Διοικήσεων των εταιριών, ενώ κάνει αναφορά σε αντίστοιχες έρευνες που μελετούν την ασφαλιστική απάτη στην Ευρώπη.

Ενδεικτικά πορίσματα της έρευνας:

  • Οι περισσότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν κώδικα δεοντολογίας και πολιτικές, στις οποίες ορίζεται επαρκώς η έννοια της  απάτης.
  • Σχεδόν το 75% των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει ανιχνεύσει περιπτώσεις απάτης τις οποίες, όμως, δε μπορεί να τεκμηριώσει.
  • Οι πιο συνήθεις μορφές απάτης που παρατηρούνται στην ασφαλιστική αγορά είναι η εικονική ζημιά και η υπερκοστολόγηση του ποσού αποζημίωσης.
  • Τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της απάτης είναι ο έλεγχος και πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη κατάλληλων και σωστά σχεδιασμένων δικλείδων ασφαλείας καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Για τη διαχείριση του κινδύνου της απάτης προαπαιτούμενη είναι μια σειρά από δραστηριότητες ελέγχου οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων, τη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου, τη δημιουργία περιβάλλοντος κατά της απάτης, την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών, το σχεδιασμό και τη βελτίωση των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Έρευνα για την Πρόληψη της Απάτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες για την καλύτερη πρόληψη, αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου της απάτης, θα πρέπει να χαράσσουν συγκεκριμένη στρατηγική πρόληψης της απάτης και να αναπτύξουν διαδικασίες διαχείρισης της απάτης σχετικά με τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Θα πρέπει να διαμορφώνουν σχέδιο για την πρόληψη και την αποτροπή της απάτης, να εισάγουν καινοτόμες διαδικασίες κατά της απάτης, να αξιοποιούν τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics) για την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου της απάτης και να παρακολουθούν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (Fraud Awareness Training). Επιπλέον, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να χαράσσουν πολιτικές whistleblowing, μέσω των οποίων θα ορίζονται αναλυτικά οι εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς ύποπτων περιπτώσεων απάτης από τους υπαλλήλους προς τα αρμόδια τμήματα. Τέλος, σε περιπτώσεις απάτης, θα ήταν ωφέλιμο να λαμβάνουν μέτρα περιορισμού  της έκθεσης της εταιρίας στον κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό η κα Δέσποινα Ξενάκη, Insurance Leader της Deloitte Ελλάδος σχολίασε: «Η συγκεκριμένη έρευνα χαρτογραφεί τις μορφές της απάτης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η απάτη αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης αλλά και η οικονομική κρίση δίνει χώρο για την αύξηση των περιστατικών. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο της απάτης με την ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου, με την αξιοποίηση μηχανογραφικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics, ώστε έγκαιρα να προλάβουν περιπτώσεις απάτης και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές δικλείδες ελέγχου, ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση τους στον λειτουργικό κίνδυνο με  τα σχετικά οικονομικά κόστη».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας