Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

1792

Μελέτη με θέμα τις επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η πανδημία έχει προκαλέσει δραματικές αλλαγές στο ευρύτερο μακρο-περιβάλλον των επιχειρήσεων, που ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υιοθετήσουν την ψηφιακή τεχνολογία σε ευρύτερη κλίμακα και υπό πίεση χρόνου.

Στην έρευνα επιβεβαιώνεται σε σημαντικό βαθμό ότι μία από τις διαστάσεις της ψηφιακής ετοιμότητας των επιχειρήσεων σχετίζεται με τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει το προσωπικό τους και τον βαθμό στον οποίο τις αξιοποιούν στην εργασία τους. Περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (75,9%) διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό που στη συντριπτική τους πλειοψηφία (περισσότερο από 80%) χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και οι αναπτυξιακές στρατηγικές απαιτούν την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής. Αυτό, είναι κάτι το οποίο ασπάζεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος, δεδομένου ότι μόνο 2,7% από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, τέτοια, που να προκαλεί διέγερση του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για αναβάθμιση των τεχνολογικών της υποδομών. Στον αντίποδα, μία στις τρεις από τις επιχειρήσεις του δείγματος επιδιώκει και καταφέρνει να προκαλεί τεχνολογικές εξελίξεις ή/και να τις υιοθετεί πριν τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Τεχνολογικές Υποδομές/Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης

Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

Ενδιαφέρον της επιχείρησης για αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών που διαθέτει

Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που σχετίζονται με την εξέλιξη του τζίρου που προήλθε από πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Έτσι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (54,05%) είδε αύξηση του σχετικού τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ ένα μικρό ποσοστό (13,52%) διαπίστωσε μείωση.

Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

Aναφορικά με τις ανάγκες ανάπτυξης και αναβάθμισης των τεχνολογικών υποδομών των επιχειρήσεων, ως σημαντικότερη ανάγκη εμφανίζεται αυτή της προμήθειας/ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRMs), ακολουθούμενη από την ανάγκη για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πόρων (ERPs) και υπηρεσίες νέφους (Cloud Services). Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται για την ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών. Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, η ανάγκη για αναβάθμιση των συστημάτων CRM είναι κυρίαρχη, ενώ είναι αρκετά σημαντική η ανάγκη αναβάθμισης των ERPs και των Cloud Services (βλ. γραφήματα).

Προτεραιότητα ανάπτυξης/προμήθειας τεχνολογικών υποδομών/υπηρεσιών

Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

Προτεραιότητα αναβάθμισης υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών/υπηρεσιών

Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την αναβάθμιση των τεχνολογικών τους υποδομών, φαίνεται ότι οι λόγοι που εμφανίζονται να είναι περισσότερο σημαντικοί είναι η έλλειψη κεφαλαίων και οι περιορισμένες ευκαιρίες εξασφάλισης επιδότησης για την υλοποίηση του σχετικού έργου. Επίσης, αρκετό προβληματισμό φαίνεται ότι δημιουργούν οι συνθήκες αβεβαιότητας του περιβάλλοντος.

Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης τεχνολογικών υποδομών/υπηρεσιών

Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

Η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με τον βαθμό που θεωρούν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη καταγραφή, με μία περαιτέρω μετατόπιση υπέρ των θετικών απόψεων. Έτσι, 10% θεωρούν ότι η σχετική συμβολή ήταν περιορισμένη (πολύ λίγο, λίγο – η επιλογή «καθόλου» δεν εμφανίζεται) ενώ περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις του δείγματος (77,9%) πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε σημαντικά στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (πολύ, πάρα πολύ, απόλυτα). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθηκαν αντιστοιχεί στην περιοχή που περιγράφεται ως «πάρα πολύ».

Αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν από το ερώτημα που αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συμβάλει στη γρηγορότερη ανάκτηση των ρυθμών της επιχείρησης μετά από μία κρίση. Περισσότεροι από τους μισούς (58,4%) το πιστεύουν πάρα πολύ ή απόλυτα, 34,9% πολύ ή αρκετά, ενώ, λιγότερο το πιστεύει μόνο το 6,7% των ερωτηθέντων (καθόλου, πολύ λίγο, λίγο). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθηκαν αντιστοιχεί στην περιοχή που περιγράφεται ως «πάρα πολύ».

Τέλος, εξετάστηκαν στην έρευνα τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Ως τέτοιες ορίζονται αυτές οι επιχειρήσεις του δείγματος που κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά την περίοδο της πανδημίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 30%. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 9,4% του δείγματος. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που είχαν σημαντική αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 78,6% και οι μικρές στο 21,4%. Περισσότερες από επτά στις δέκα από αυτές τις επιχειρήσεις παρουσίασαν αντίστοιχες επιδόσεις κατά την περίοδο 2009-2019 (αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%). Σε ποσοστό 92,8% δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σημαντική συμβολή στην απασχολησιμότητα, αφού, έχουν ως επί το πλείστον αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές εξελίξεις. Περισσότερο από 85% αυτών των επιχειρήσεων υιοθετούν ή/και προκαλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τους. Είναι αξιομνημόνευτό ότι οι μισές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας θεωρούν ότι οι υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί και σημαντική συνιστώσα για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Έρευνα ΕΕΑ/ΠΑΠΕΙ: Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Κομβικής σημασίας η συνεργασία των Επιμελητηρίων με τα Πανεπιστήμια

Ο Πρόεδρος ΕΕΑ & ΚΕΕΕ, κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε για τα αποτελέσματα της Μελέτης αλλά και για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά: «Θεωρούμε κομβικής σημασίας τη συνεργασία των Επιμελητηρίων με τα Πανεπιστήμια της χώρας και η συγκεκριμένη Μελέτη αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει το ΕΕΑ σε αυτή τη συνένωση δυνάμεων που μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει στην προσπάθεια της χώρας να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε μία σημαντική καμπή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Από τη μία “πλήγωσε” αφάνταστα την πλειοψηφία των επιχειρήσεων –κυρίως τις μικρές και μεσαίες– και από την άλλη σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας εποχής εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, κάτι που προκύπτει και από τα αποτελέσματα της Μελέτης.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι βασική προτεραιότητα των Επιμελητηρίων παραμένει η προσπάθεια διάσωσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και που πλήττονται σήμερα από τις ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα στήριξης, όμως, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να σώσουν όσες επιχειρήσεις κινδυνεύουν.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την αγορά αυτή την κρίσιμη περίοδο, η επιμελητηριακή κοινότητα έχει καταθέσει στοχευμένες προτάσεις.

Μεταξύ αυτών:

  • Αύξηση των δόσεων από τις 72 στις 120, ώστε να δοθεί μία σημαντική ανάσα στο επιχειρείν
  • Περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η ρευστότητα
  • Αύξηση του ποσοστού της επιδότησης για να αντιμετωπιστεί το κύμα των αυξήσεων στα ενεργειακά κόστη
  • Μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% σε βασικά αγαθά για να μην υπάρξει υπέρμετρη επιβάρυνση στο καλάθι της νοικοκυράς
  • Κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και απαλλαγή ενοικίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση».

Γρ. Χονδροκούκης: Προωθούμε τη διασύνδεσή μας με τον κόσμο της παραγωγής

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας Καθηγητής κ. Γρ. Χονδροκούκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Παν. Πειραιώς, δήλωσε: «Σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μια δύσκολη εποχή, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο εδραίωσής του και στον ερευνητικό τομέα μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών τις οποίες ενδεικτικά αναφέρω, την προώθηση της ανάπτυξης Νέων διεθνών συμφωνιών, τη διασύνδεσή μας με τον κόσμο της παραγωγής, τη διάχυση της έρευνας και της γνώσης στην κοινωνία, την ανάπτυξη συνεργασιών για τη δημιουργία «μικτών» ερευνητικών δομών και υποδομών με τη συμμετοχή των ερευνητών μας και τη συνεχή διεκδίκηση πόρων από εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς πόρους.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το ΕΕΑ είχε ως στόχο να διερευνήσει τις επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε σχέση με τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας».

Στην έρευνα, που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο ΣΕΦ, χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος ΚΕΕΕ & του ΕΕΑ, Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά, Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ, Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ και ΠΟΕΣΕ, Δημήτρης Μαθιός, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς.

Δείτε την παρουσίαση εδώ: https://youtu.be/BPRPjMLxtqY


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροEurolife FFH: Στηρίζει την εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
Επόμενο άρθροΣτην Grant Thornton ο κ. Ernesto Di Giorgio