Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις αυτοκινήτου

Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλιστικής Απάτης στις Αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτου πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 15 και 17 Νοεμβρίου 2022, 16:30 – 19:50, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις αυτοκινήτου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, υπό τον τίτλο «Ασφαλιστική Απάτη στις Αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτου», διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει εμπεριστατωμένη παρουσίαση της ενδεδειγμένης διαδικασίας ασφάλισης, της διαδικασίας εκτίμησης ζημιών, του υπολογισμού της αποζημίωσης και του συστημικού τρόπου καταβολής της, ενώ ταυτοχρόνως παρέχει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που σχετίζονται με συνήθεις και ασυνήθεις πρακτικές ασφαλιστικής απάτης και επιχειρούμενες προσπάθειες εξαπάτησης του μοντέλου αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτου. 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναλύει διεξοδικά το διαδικαστικό πλαίσιο ασφαλίσεων και αποζημιώσεων  αυτοκινήτου, εντοπίζει ενδεχόμενα λειτουργικά «κενά», μελετά ευαίσθητα σημεία παρείσφρησης ασφαλιστικής απάτης και αξιοποιεί τη διαθέσιμη εμπειρία, έτσι ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του διογκούμενου φαινομένου, να προτείνει τρόπους αποτροπής του και να υποδείξει πρακτικές και κατάλληλες διεξόδους από τις επιπτώσεις του.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης και οι διαστάσεις του
 • Η εξειδίκευση του φαινομένου στις αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτου
 • Η δομή της ασφαλιστικής σύμβασης
 • Η ευθύνη του ασφαλιστή
 • Ο ζημιωθείς τρίτος στην ασφάλιση αυτοκινήτου
 • Ενστάσεις του ασφαλιστή προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου
 • Ενστάσεις του ασφαλιστή μη προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου και το αναγωγικό δικαίωμα
 • Ο φάκελος ασφαλιστικής περίπτωσης και η συγκρότησή του
 • Η αποζημίωση και τα χαρακτηριστικά της
 • Τροχαία ατυχήματα και ασφαλιστική απάτη
 • Παραγραφή αξιώσεων τρίτου και ασφαλισμένου από τροχαίο ατύχημα
 • Η απάτη ως προς την επέλευση της ζημίας και των συνθηκών της
 • Η απάτη ως προς την ταυτότητα των εμπλεκομένων
 • Η απάτη ως προς την έκταση της ζημίας
 • Η απάτη ως προς την ταυτότητα των δικαιούχων αποζημίωσης
 • Ανάλυση παραδειγμάτων, εξέταση πρακτικών θεμάτων και μελέτη περιπτώσεων
 • Έρευνα, αξιολόγηση ευρημάτων και διαθέσιμων στοιχείων ύποπτων ατυχημάτων
 • Μεθοδολογία αποκάλυψης της ασφαλιστικής απάτης
 • Αποτρεπτικές πολιτικές και προστατευτικά μέτρα έναντι της ασφαλιστικής απάτης

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας περί την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτου, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο το συνολικό πλαίσιο του θεματικού αντικειμένου.  

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις αυτοκινήτου

α. Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με εργασιακό αντικείμενο τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και, ειδικότερα, την αξιολόγηση ασφαλιστικού κινδύνου αυτοκινήτου (motor underwriting) και τις αποζημιώσεις αυτοκινήτου.

β. Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με εργασιακό αντικείμενο τις εκδόσεις, τις ανανεώσεις και τις αλλαγές των όρων ασφάλισης αυτοκινήτου, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους και να την εξειδικεύσουν στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

γ. Στελέχη των Διευθύνσεων Operations, Νομικών Υπηρεσιών, Risk Management, Εσωτερικού Ελέγχου και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Πωλήσεων και Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να επεκτείνουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

δ. Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών Αυτοκινήτου που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επί του θεματικού αντικειμένου της ασφαλιστικής απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτου.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που αναπτύσσουν εργασίες ασφαλίσεων αυτοκινήτου και, επομένως, έχουν εύλογο ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και του ποιοτικού αποτελέσματός της.

στ. Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα οικονομικού εγκλήματος και απάτης.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις οξείες διαστάσεις του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης και των τρόπων αποτροπής της.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 • Να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη εικόνα του συστημικού πλαισίου ασφαλίσεων αυτοκινήτου με έμφαση στην αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου και των ενδεδειγμένων διαδικασιών υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης, κατά τρόπο προστατευτικό έναντι του κινδύνου παρείσφρησης ασφαλιστικής απάτης.
 • Να περιγράψει το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης κατά την πιθανή εξύφανση του στο προηγούμενο πλαίσιο και, ειδικότερα, στον υπολογισμό και στην καταβολή αποζημιώσεων.
 • Να εντοπίσει πιθανά «κενά» του συστήματος, επιδεκτικά εξύφανσης ασφαλιστικής απάτης.
 • Να αναλύσει κατηγορίες περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης και να προτείνει μέτρα και πολιτικές αποτελεσματικής πρόληψης και αποτροπής.
 • Να συγκροτήσει την ενδεδειγμένη λειτουργική και συστημική «άμυνα», έναντι του φαινομένου της απάτης στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου.
 • Να καταστήσει το εκπαιδευτικό κοινό ενήμερο των τεχνασμάτων ασφαλιστικής απάτης και απολύτως ενεργό προς την κατεύθυνση αντίληψης, πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Ο κ. Γιώργος Σπαντιδάκης, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Manager), με υπερ20ετή Διευθυντική εμπειρία Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Δ.Ε. του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής, Μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε). Ο κ. Σπαντιδάκης έχει παρουσιάσει πλειάδα τεχνικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, πρωτίστως στην Ολλανδία και στην Κύπρο. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, με κύρια αντικείμενα του ενδιαφέροντός του αυτά του Motor Underwriting και του Claims Management.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας