Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, στις 5 και 7 Απριλίου 2022, 16.00 – 19.20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη ανακοινώσει την Τρίτη, 1 Μαρτίου 2022, ως την ημερομηνία έναρξης της τουριστικής περιόδου της Χώρας μας. Κατά τις έως στιγμής ενδείξεις, και παρά τις απευκταίες εξελίξεις στο «μέτωπο» Ρωσίας και Ουκρανίας, πλέον των τριάντα (30) εκατομμυρίων διεθνών τουριστών προβλέπεται να επισκεφθούν την Ελλάδα και να αποτελέσουν, έτσι, ισχυρό «μοχλό» περαιτέρω αναθέρμανσης της τουριστικής βιομηχανίας μας και πλήρους λειτουργίας των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων και όλων των άλλων καταλυμάτων.   

Σε αυτό το πλαίσιο και κατόπιν του αυξημένου ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού μας κοινού, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, το επίκαιρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιλαμβάνονται όλων αυτών των ασφαλιστικών ενδιαφερόντων και έχουν ως εξής:

α. Το μέγεθος, οι τάσεις, οι εξελίξεις και οι προοπτικές της Αγοράς

 • Αριθμητική Παρουσίαση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων
 • Τρέχουσες επενδύσεις και μελλοντικές προβλέψεις
 • Το τουριστικό «ρεύμα» και η επίδρασή του στην οικονομία
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι και ασφαλιστέα ύλη

β. Γενική Παρουσίαση των Προϊόντων Ασφάλισης Ξενοδοχείων

 • Κατηγοριοποίηση των Κινδύνων
 • Διαδικασία ανάληψης Κινδύνων
 • Εκτίμηση βασικών Κινδύνων
 • Ασφαλιστικές λύσεις και παρεχόμενες καλύψεις 

γ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Περιουσίας και Απώλειας Κερδών

 • Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου
 • Έκταση Καλύψεων
 • Μέτρα προστασίας
 • Προϋποθέσεις
 • Απαλλαγές
 • Εξαιρέσεις

δ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Αστικής Ευθύνης

 • Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου
 • Έκταση κάλυψης
 • Προϋποθέσεις και Μέτρα Προστασίας
 • Απαλλαγές
 • Εξαιρέσεις

ε. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Λοιπών Κλάδων

 • Χρηματικές απώλειες
 • Προσωπικά ατυχήματα

στ. Προϊόντα και Τεχνικές Ασφάλισης Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων (Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb και λοιπές επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος)

 • Ειδικοί κίνδυνοι
 • Τεχνική αξιολόγησης και ασφάλισης ειδικών κινδύνων
 • Πλαίσιο καλύψεων
 • Πρωτόκολλα διαδικασιών

ζ. Αποζημιωτική Πολιτική και Ανάλυση Περιπτώσεων Αποζημιώσεων

 • Παρουσίαση ζημιογόνων γεγονότων
 • Η διαδικασία αποζημίωσης
 • Case studies

η. Ανάπτυξη Πωλήσεων και Προσέγγιση Πελατών

 • Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης
 • Τα νομικά επιχειρήματα
 • Οφέλη και πλεονεκτήματα ασφάλισης

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων.

β. Στελέχη των Τομέων Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, καθώς και Operations, Underwriting, Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων και Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Κεφαλαίων, που είτε επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων,Marketing και Product Development, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη αρτιότερα σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους. 

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και των Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, ώστε να πολλαπλασιάσουν το πελατολόγιό τους και να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο εργασιών τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους, έναντι των κινδύνων που τις απειλούν.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, οπότε είναι καλό να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, εξασφαλίζοντας την προστασία των χρηματοδοτικών πόρων τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις της ασφάλισης των Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο του τη συστηματική, οργανωμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του εκπαιδευτικού του κοινού, επί του συνολικού φάσματος Ασφάλισης Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, τομέων που συνεισφέρουν πλέον στην σημαντικότερη ίσως, επιχειρηματική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η προσέγγισή μας αυτή επιτελείται μέσω της ευρείας και εμπεριστατωμένης παρουσίασης των ασφαλιστικών προϊόντων εκείνων που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά μας, αλλά και της τεκμηριωμένης ανάλυσης των καλύψεών τους, ώστε να επιτευχθεί η πιο άρτια προστασία των τουριστικών καταλυμάτων της Χώρας μας, καθώς και η  βιωσιμότητά τους σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η ευεργετική λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην καθημερινή πρακτική, θα συζητηθούν ενδελεχώς και κατά τρόπο βιωματικό, ποικίλες περιπτώσεις αποζημιώσεων και πρωτοκόλλων διαδικασιών.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής Δικτύου Συνεταιρισμών και Ιδιωτών της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ. Ο κ. Γκόργκας είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 2000, ως Underwriter του Ομίλου INTERAMERICAN και, ακολούθως, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός, ενώ μεταξύ των ετών 2008 και 2019 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος της Ασφαλιστικής Εταιρείας PRIME Insurance, επι κεφαλής των Τομέων Underwriting, Αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων της Εταιρείας. Έχει μετεκπαιδευθεί στους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς Swiss Re, Scor Re και Eurapco, είναι απόφοιτος, αλλά και Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ διδάσκει σε εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλαδικού ενδιαφέροντος των Διοικητικών Στελεχών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Ο κος Γκόργκας είναι  μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας