Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Ιανουαρίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών

Περιγραφή και Θεματολογία

Τα τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, και η εισαγωγή ή η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμών, συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, αφού βελτιώνουν τις υποδομές της, δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία, ενισχύουν την απασχόληση και διαμορφώνουν συνθήκες επίτευξης υψηλότερου οικονομικού αποτελέσματος. Όμως, την ίδια στιγμή εμπεριέχονται κίνδυνοι, που αν επέλθουν, οι επιπτώσεις τους, όχι μόνο μπορεί να αναστείλουν τις συνθήκες ανάπτυξης και το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ζημίες, σε περιπέτειες, σε πτωχεύσεις και σε καταστροφές.

Οι Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων είναι, επομένως, απαραίτητες και προστατεύουν έναντι των προηγούμενων απειλών. Μάλιστα, οι σχετιζόμενοι με την ανάληψη και την υλοποίηση τεχνικών έργων, εργολήπτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, κ.ο.κ., έχουν ουσιαστικούς λόγους να επιζητούν κατάλληλους τύπους ασφάλισης που εγγυώνται την προστασία τους έναντι τέτοιων τεχνικών κινδύνων, την προστασία των προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων ή των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεών τους, καθώς και την προστασία τους από ένδικες προσφυγές εναντίον τους, σχετιζόμενες με την επαγγελματική τους ευθύνη, άμεση ή έμμεση καθότι αυτά τα συμβόλαια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, εξετάζει το προαναφερόμενο περιβάλλον, αναδεικνύει τις διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, τις μελετά ενδελεχώς και παρουσιάζει εμπεριστατωμένα το σύγχρονο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψής τους. Ταυτοχρόνως, προτείνει τρόπους προβολής της εμβέλειας και του οφέλους αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ προσφέρει συστηματική επιχειρηματολογία ασφάλισης  των εμπεριεχομένων κινδύνων.

Αναλυτικά, η θεματολογία του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:

 • Γενικές Αρχές Ασφάλισης Τεχνικών Κινδύνων
 • Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Κινδύνων
 • Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Κινδύνων
 • Συμβόλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών
 • Συμβόλαιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοληπτών
 • Συμβόλαιο Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού
 • Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργοληπτών & Συναρμολογήσεως Εφαρμογές των Συμβολαίων Κύρια Χαρακτηριστικά αυτώνΚαλυπτόμενοι ΚίνδυνοιΕξαιρέσειςΠερίοδοι ΑσφαλίσεωςΑσφαλιζόμενα Αντικείμενα Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων Επεκτάσεις καλύψεων, ΠαραρτήματαΈργα με τεχνικές δυσκολίεςΕφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου
 •  Ζημίες και Διαχείριση αυτών
 •  Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR
 •  Αναλυτικές αναφορές στην Ευθύνη Εργοληπτών
 •  Πρακτικά παραδείγματα και Ανάλυση περιπτώσεων
 •  Προτάσεις Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων και Κατασκευαστικών Έργων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους.
 • Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις τεχνικών κινδύνων και στις ασφαλίσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης εργοληπτών.
 • Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών, Risk Underwriters, Claims Managers and Adjusters, Στελέχη Αποζημιώσεων και Εκδόσεων των Κλάδων Πυρός και Ευθύνης.
 • Στελέχη των Διευθύνσεων Operations Γενικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων Πελατών, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Πωλήσεων, Product Development, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών που επιθυμούν να αναπτύξουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενισχύσουν την λειτουργικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στις επιχειρήσεις τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά ασφαλίσεων τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.
 • Εργολήπτες και Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανημάτων και των έργων της εταιρείας τους.
 • Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται την χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών και τεχνικών έργων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισης τεχνικών κινδύνων, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων. 
 • Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα θέματα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναιη πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης  τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στον εν λόγω τομέα υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ παρέχει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη φιλοσοφία της ασφάλισης τεχνικών κινδύνων να γνωρίσουν, μέσα από πλούτο παραδειγμάτων, τους βασικούς παράγοντες του ρίσκου και της ασφάλισής του.

Επίσης, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρέχει συγκροτημένη επιχειρηματολογία ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, ενώ βασικοί στόχοι του εστιάζουν στα οφέλη αυτής της ασφάλισης, προς όφελος όλων των συμβαλλομένων, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και, κυρίως, των πελατών τους.

Προς επίτευξη των προηγούμενων στόχων του, το εκπαιδευτικό σεμινάριο αξιοποιεί παραδείγματα, case studies και οπτικοακουστικό υλικό.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Property, Energy and Marine, Aviation Manager της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΙG Hellas. Η κα Τελωνιάτη διαθέτει αξιοπρόσεχτη εμπειρία ασφαλίσεων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, διετέλεσε μέλος της υπο-επιτροπής τεχνικών ασφαλίσεων της Ε.Α.Ε.Ε. και εφαρμόζει σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης καταστροφικών κινδύνων, ενώ αξιοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία τιμολόγησης (PUMA, MR-ET).

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Διαβάστε επίσης: ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας