Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και την Πέμπτη, 10 και 12 Μαΐου, 16.00-19.20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Η παρατεταμένη υγειονομική κρίση, οι αβεβαιότητες στη διεθνή αγορά ενέργειας, η ακρίβεια και οι ευρύτερες παρενέργειές τους πλήττουν δυσβάστακτα την ευρωστία των επιχειρήσεων και τις χρηματοδοτικές δυνατότητές τους, ενώ απειλούν αυτή την ίδια τη βιωσιμότητα πολλών εξ αυτών. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η ασφαλιστική τεχνική διαθέτουν αξιοπρόσεκτες λύσεις και παρέχουν ενδιαφέρουσες διεξόδους από τα εντεινόμενα προβλήματα χρηματοδοτικής ασφυξίας των επιχειρήσεων της Χώρας μας, εν μέσω αυτών των αντιξοοτήτων και δυσκολιών. Μεταξύ των λύσεων αυτών, προτείνονται οι ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων, αλλά και διακοπής εργασιών και απώλειας κερδών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, το επίκαιρου ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Πέμπτη, 10 και 12 Μαΐου, 16.00-19.20, σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν. Αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων του:

α. Η Ένταση και η Έκταση του Χρηματοδοτικού Προβλήματος των Επιχειρήσεων
β. Οι Παρενέργειες του Προβλήματος των Ανείσπρακτων Οφειλών στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων
γ. Οι Λύσεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων
δ. Βασικές Έννοιες Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων
ε. Συνήθεις Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών
στ. Βασικές Κατηγορίες Πιστώσεων και Εγγυήσεων
ζ. Προσέγγιση και Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου
η. Πιστωτικό Όριο και Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
θ. Μέθοδοι Κατανομής και Διαχείρισης του Κινδύνου
ι. Γενικές Αρχές
▪ Εφαρμογές των Συμβολαίων
▪ Κύρια Χαρακτηριστικά
▪ Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
▪ Εξαιρέσεις
▪ Βασικοί Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
▪ Ανάλυση Ερωτηματολογίου
ια. Μέθοδοι τιμολόγησης (επί κύκλου εργασιών και επί μηνιαίων υπολοίπων)
ιβ. Ζημίες και διαχείριση
ιγ. Ασφάλιση πιστώσεων και Factoring
ιδ. Ανάλυση τύπων και χρήσης εγγυητικών επιστολών ιε. Πρακτικά παραδείγματα, Ανάλυση Περιπτώσεων και Ασκήσεις ιστ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της εκσυγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των σημαντικών δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ευρεία και χρηστική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων ή να την εμπλουτίσουν περαιτέρω.

β. Στελέχη Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και Ασφαλιστικού Underwriting και Αποζημιώσεων, ειδικότερα Underwriting επιχειρήσεων, Claims Management και Claims Adjustment, που είτε επιθυμούν εύλογα να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Τομέων Μεγάλων Πελατών, Product Development, Risk Management, Αντασφαλίσεων και Operations, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων, με κατάλληλο «όχημα» τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους έναντι των κινδύνων που τις απειλούν, με εξειδικευμένο «δίχτυ» προστασίας τους τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, οπότε οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς τον σκοπό σωστής καθοδήγησης και προστασίας των επιχειρησιακών πελατών τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η αναλυτική, εύληπτη και χρηστική παρουσίαση όλων των πτυχών των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, του περιεχομένου τους, των εφαρμογών τους, των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών τους. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση των τεχνικών εξασφάλισης των επί πιστώσει πωλήσεων των επιχειρήσεων, στην εξασφάλιση της εύρυθμης χρηματοδοτικής λειτουργίας τους, στην ανάλυση των σύγχρονων «εργαλείων» Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην παρουσίαση ασφαλιστικών προγραμμάτων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην ασφαλιστική τεχνική και στα ακολουθούμενα πρωτόκολλα διαδικασιών, καθώς και στην προσέγγιση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη τεχνικών συμβουλευτικών πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Η όλη προσέγγιση συντελείται μέσω της ευρείας παρουσίασης του πλέγματος των προϊόντων πιστώσεων και εγγυήσεων που προσφέρει η σύγχρονη ασφαλιστική μας «φαρέτρα» και της βαθιάς ανάλυσης των καλύψεων που το συνθέτουν, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προστασία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, από κινδύνους που σχετίζονται με χρηματοδοτικές δυσκολίες τους, με εκκρεμείς εισπράξεις ή εισπρακτέες οφειλές υψηλού ρίσκου.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργος Βερούσης, Distribution Channels and Relations Manager της Εταιρείας EULER HERMES HELLAS, Υποκαταστήματος της EULER HERMES S.A., Μέλους του ALLIANZ Group. Ο κ. Βερούσης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στις Ασφαλίσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και στον Τομέα Bancassurance της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολούθως το έτος 1996 εντάχθηκε στην ΦΟΙΝΙΞ Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Έκτοτε, κατά την επαγγελματική του διαδρομή, κατέχει διευθυντικές θέσεις ευθύνης, ενώ έχει στο ενεργητικό του πλέον των οκτακοσίων (800) ωρών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σχετικών με τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Financial Risk and Insurance του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας