Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι Ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις αλλά και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κυρίως αυτές του μεγάλου μεγέθους.

Οι κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και το άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές έως μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κατοικίες να πλήττονται από φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα, άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από την μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους. 

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο των Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει και συζητά με πληρότητα τους πολυσχιδείς τομείς ασφάλισης κατά του κινδύνου πυρός, με έμφαση σε καίρια θέματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων και Κατοικιών, καθώς και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, Αξιολόγησης αυτών των Κινδύνων και Διαχείρισης των πλέον σύνθετων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:    

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ

α) Παρουσίαση της Αγοράς και των προοπτικών της

β) Τομείς ενδιαφέροντος και Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι

γ) Η εξέλιξη των ζημιών εκ της επέλευσης των Κινδύνων

δ) Το κοινωνικό κόστος και ο ρόλος των Ασφαλίσεων Πυρός

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣ

α) Καλύψεις και τρόποι ασφάλισης κατοικιών

 • Παλαιότητα και χρονικοί περιορισμοί στις καλύψεις
 • Συνδυαστικές Καλύψεις στα ασφαλιστήρια περιουσίας
 • Τρόποι υπολογισμού κεφαλαίου και απαλλαγές

β) Αντικείμενα ασφάλισης και ειδικά θέματα

 • Ασφάλιση εξοχικών κατοικιών, είδη ιδιαίτερης αξίας, επαγγελματικός εξοπλισμός ως περιεχόμενο
 • Ειδικές κατασκευές, κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι
 • Υπερβάσεις, αυθαίρετα, οικιακά φωτοβολταϊκά, αποθήκες

γ) Συχνότερες ζημιές

δ) Νέες τάσεις

 • AirBNB,
 • Lemonade
 • Online ασφάλιση
 • Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο

ε) Το εύρος της αγοράς των Ασφαλίσεων Κατοικιών και οι μεγάλες δυνατότητες ασφαλιστικών πωλήσεων.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣ

α) Βασικές έννοιες του κινδύνου

 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πυρός.
 • Φυσικός και ηθικός Κίνδυνος.
 • Η σημασία της πρόληψης κινδύνου.

β) Η ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

 • Το ασφαλιστικό αντικείμενο και η έκταση της κάλυψης.
 • Βασικές Αρχές και έννοιες ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων (Αντεπιλογή, Υποκατάσταση, Υπασφάλιση, Εγγυτέρα αιτία).
 • Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πυρός και Δομή τους (Κατονομαζόμενων Κινδύνων, Κατά Παντός Κινδύνου, Δηλωτική ασφάλιση Εμπορευμάτων, Admitted και Non admitted policies).
 • Η Συνασφάλιση μεγάλων κινδύνων και διαχείρισης συνασφαλιστηρίων συμβολαίων.

γ) H διαδικασία ανάληψης Κινδύνου Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

 • Τρόπος παρουσίασης ενός κινδύνου προς ασφάλιση από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.
 • Ο ρόλος και η σημασία του προασφαλιστικού ελέγχου μέσω ανεξάρτητων επιθεωρητών.
 • Η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η Τιμολόγηση των κινδύνων.

δ) Πυρασφάλεια και Μέθοδοι προστασίας κατά της κλοπής

 • Ενεργητική πυρασφάλεια
 • Παθητική πυρασφάλεια
 • Νομικό και κανονιστικό Πλαίσιο.

ε) Αξιολόγηση επικινδυνότητας πυρός Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

 • Οι αποθηκεύσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι από χρήση και διαχείριση εύφλεκτων υλικών
 • Κίνδυνοι από έκρηξη σκόνης
 • Βασικοί κίνδυνοι ανά βιομηχανικό κλάδο

στ) Περιεχόμενα ασφαλιστηρίου

 • Ειδικές καλύψεις, Ρήτρες,  Εξαιρέσεις, Εγγυήσεις, Όροι, Προϋποθέσεις
 • Ρήτρες προστασίας από την υπασφάλιση
 • Εκτεταμένη ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (CBI)

ζ) Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Διαμεσολάβηση στην ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Η αντασφάλιση μεγάλων κινδύνων.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενό τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις Ασφαλίσεις Πυρός, ενώ  επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί των θεματικών αντικειμένων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

β. Ομοίως, Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Πυρός, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.

γ. Ειδικότερα, Πραγματογνώμονες Πυρός και Περιουσίας, Εκτιμητές Ζημιών, Διοικητικά Στελέχη Αξιολόγησης Κινδύνων (P & C Risk Underwriters), Στελέχη Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων (non motor), καθώς και Στελέχη Εκδόσεων Πυρός, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη διαθέσιμη τεχνογνωσία τους.

δ. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα, όπως αυτά που εμπεριέχονται στα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά Ασφαλίσεων Πυρός, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

στ. Μεσίτες Ακινήτων, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων και Στελέχη Επιχειρήσεων, που φέρουν την ευθύνη διαχείρισης των ασφαλιστικών λογαριασμών των Εταιρειών τους.

ζ. Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, καθώς και στεγαστικά δάνεια και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων.

η. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των Κινδύνων Πυρός και Περιουσίας.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει ως κύριο σκοπό του, την ενδελεχή ενημέρωση και την περαιτέρω εξειδίκευση των συμμετεχόντων, επί των σύγχρονων θεμάτων των Ασφαλίσεων Πυρός, Εμπορικών, Βιομηχανικών και Οικιακών Κινδύνων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις αυτές. Αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, σχετικά με την Ασφάλιση σοβαρών Περιουσιακών Κινδύνων.  Μάλιστα, οι εξελίξεις που έχει επιφέρει η οδηγία SOLVENCY ΙΙ, αλλά και οι νέες οδηγίες που αφορούν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, καθιστούν χρήσιμη την ενημέρωση και εξειδίκευση των Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η Ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών σε μικρούς έως μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και σε Οικιακούς Κινδύνους, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου.

Άλλωστε η σοβαρότητα επέλευσης αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεων τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση των Ασφαλιστικών Στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στις λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλιστικής δραστηριότητας. Μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι  η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των εν λόγω κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων του τομέως αυτού.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

Η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

O κ. Αλέξης Κώτσαλος, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της νεοφυούς επιχείρησης Naftilus Insurtech, εμπειρότατο Ασφαλιστικό Στέλεχος με πολυετή εξειδίκευση στους Τομείς Underwriting Επιχειρηματικών Κινδύνων και συγγραφέας του βιβλίου υπό τον τίτλο «Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός και Διακοπής Εργασιών». Ο κος Κώτσαλος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων Staffordshire της Αγγλίας και Beijing Foreign Studies University της Κίνας. Είναι κάτοχος Diploma του Chartered Insurance Institute του Λονδίνου (CII) και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες των Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων και των Διαπραγματεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023.

Περισσότερα για το σεμνιάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας