Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές, πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, Δευτέρα και Τετάρτη, 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2023, 16.00-19.20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

 Περιγραφή και Θεματολογία

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και, επίσης, παράγοντα στρατηγικού ενδιαφέροντος της μελλοντικής ανάπτυξής της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις αφήνουν το θετικό «αποτύπωμά» τους στις λειτουργίες και στο παραγωγικό αποτέλεσμα του πρωτογενούς τομέως, ενώ εγγυώνται ακόμη καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. Όμως, οι κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειές τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και παγετός,…) καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες. Επομένως, οι Ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέως, αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα και χρειάζεται να εισέλθουν ακόμη πιο πολύ στο «ρεπερτόριο» των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών αναπτύσσει τους προαναφερόμενους κινδύνους σε βάθος, αναλύει τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή, στο εισόδημα και στην περιουσία των απασχολουμένων, παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των αγροτικών ασφαλιστικών προϊόντων και προτείνει τρόπους σωστής και πειστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών αγροτικών ασφαλίσεων, υψηλού ενδιαφέροντος. 

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:  

 • Ο Πρωτογενής Τομέας και οι Συνιστώσες του
 • Είδη Κινδύνων
 • Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση
 • Συστήματα Αγροτικής Ασφάλισης
 • Ορισμοί και Έννοιες – Καταστροφή, Κρίση, Συμφορά
 • Πλεονεκτήματα της Αγροτικής Ασφάλισης
 • Λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Θεμελιώδη Μεγέθη της Ελληνικής Γεωργίας
 • Συμβολαιακή Γεωργία
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
 • Η Οργάνωση της Αλυσίδας Τροφίμων στη Γεωργία
 • Χαρακτηριστικά των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Αγροτική Ασφάλιση στην Ελλάδα
 • Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα και Ακάλυπτες Περιοχές
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Φυτική Παραγωγή
 • Ζωικό Κεφάλαιο
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
 • Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμολόγηση
 • Προϋποθέσεις για την Ανάληψη του Κινδύνου
 • Ανάλυση Πρωτοκόλλων Διαδικασιών (αξιολόγηση αγροτικού κινδύνου, αίτηση ασφάλισης κινδύνου,   έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προσθήκες και τροποποιήσεις, αποζημιωτική πολιτική)
 • Ευκαιρίες Πωλήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας Πωλήσεων, Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των αγροτικών ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας αγροτικών ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν, να επεκτείνουν, να ισχυροποιήσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις αγροτικές ασφαλίσεις, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών Περιουσίας και Ευθύνης, στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων και Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, που επιθυμούν να διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν περαιτέρω τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων, στην εκτίμηση των συνεπειών επέλευσής τους και στη διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Risk Management και Αντασφαλίσεων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις, τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά των αγροτικών ασφαλίσεων, με γνώμονα το ειδικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν και την ισχυρή αναπτυξιακή τους προοπτική.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αγροτικών ασφαλίσεων και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως γεωπόνους, δικηγόρους και πραγματογνώμονες, που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας.
 • Καλλιεργητές, αγρότες και επιχειρηματίες γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους χρηστικής ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων:

 • Κατανόηση της λειτουργίας του αγροτικού τομέως, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων αγροτικών ασφαλίσεων.
 • Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες, στις αρχές, στις καλύψεις και τις διαδικασίες που διέπουν ή χαρακτηρίζουν τις αγροτικές ασφαλίσεις.
 • Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του αγροτικού τομέως της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ των αγροτικών ασφαλίσεων, προς τον σκοπό της αποτελεσματικής προβολής, προώθησης και πώλησής τους.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Product Manager της Karavias Underwriting. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor in Banking and Insurance του Conservatory of Arts and Crafts και μεταπτυχιακού τίτλου MBA, ενώ είναι απόφοιτος του διετούς Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Κατά την εργασιακή διαδρομή της, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών και τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες αγροτικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων ζωικού κεφαλαίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας