Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE FINANCIAL ACCOUNTING AND CONTROL MANAGEMENT, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, έως και τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20.

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE FINANCIAL ACCOUNTING AND CONTROL MANAGEMENT.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Λογιστική Ασφαλιστικών Συναλλαγών

 • Πλαίσιο κατανόησης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
 • Ανάπτυξη Λογαριασμών Απεικόνισης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
 • Λογιστικό Περιβάλλον εγγραφών παραγωγής, προμηθειών, αντασφαλίσεων, αποζημιώσεων και ασφαλιστικών προβλέψεων
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

β. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Εξειδίκευσή τους στην Ασφαλιστική Επιχείρηση

 • Παρουσίαση των λογιστικών και πληροφοριακών Διεθνών (Προτύπων) Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

    (πάγια, επενδυτικά ακίνητα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ….)

 • Διάταξη υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων
 • Πρότυπα παροχής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ανάλυση Κινδύνων

γ. Φορολογική Διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

 • Άμεσοι και έμμεσοι φόροι
 • Φορολογητέο αποτέλεσμα
 • Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

δ. Ελεγκτική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 • Έννοια, αντικείμενο και αρχές της Ελεγκτικής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Διάκριση Ελέγχων
 • Ελεγκτικές Διαδικασίες

(έλεγχοι κύριων λογαριασμών, επενδύσεων και τεχνικών αποθεμάτων, …..)

 • Παράδειγμα Ελέγχου Εκκρεμών Ζημιών

ε. Ειδικά Θέματα

 • Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης και επιδράσεις τους στη Λογιστική και την Ελεγκτική των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 • Due diligence
 • Προετοιμασία συγχωνεύσεων και εξαγορών

Σε ποιους απευθύνεται

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκροτημένη αντίληψη του οικονομικού λογισμού των ασφαλιστικών συναλλαγών, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, αλλά και προς τον σκοπό διεύρυνσης των προοπτικών εργασιακής εξέλιξής τους.

β) Ειδικότερα, στελέχη του Οικονομικού Τομέως των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών και να εξειδικευθούν ακόμη πιο πολύ στις διαστάσεις οικονομικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης. 

γ) Στελέχη Αναλογιστικών Τομέων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τομέων Risk Management και Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, καθώς η άσκηση των πρώτιστων καθηκόντων τους ενισχύεται από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα.

δ) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Επικεφαλής πρακτορειακών και μεσιτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς το έργο διοίκησης των επιχειρήσεών τους ενισχύεται, ομοίως, από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

ε) Λογιστές και Οικονομικούς Ελεγκτές, ενδιαφερομένους να εξειδικευθούν στο οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η απόκτηση άρτιας και χρηστικής τεχνογνωσίας άσκησης λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης, στο περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Η μεθοδική συγκρότηση κατάλληλου πλαισίου λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, προς τον σκοπό της άψογης ανταπόκρισής της στις ισχύουσες και προβλεπόμενες εποπτικές επιταγές και θεσμικές υποχρεώσεις.
 • Η απόκτηση εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας από τα αρμόδια στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να φέρουν σε αίσιο πέρας το προαναφερόμενο απαιτητικό έργο θεσμικής εναρμόνισης.
 • Η αντίληψη και η εμπέδωση του συνολικού πεδίου άσκησης ασφαλιστικών συναλλαγών και των κατάλληλων τεχνικών εγγραφής τους.
 • Η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών συναλλαγών και η λογιστική απεικόνισή τους.
 • Η κατάρτιση, η σύνταξη και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Η εμπέδωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε περιβάλλον εξειδίκευσής τους στη σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση.
 • Η ανάπτυξη των κύριων διαστάσεων του φορολογικού περιβάλλοντος της ασφαλιστικής επιχείρησης και η φοροτεχνική διαχείρισή του.
 • Η κατανόηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης που επιδρούν στη διαμόρφωση του πλαισίου άσκησης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν εξαίρετα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, διαθέτοντα αξιοσημείωτη εμπειρία και εφαρμοσμένες γνώσεις επί των θεματικών αντικειμένων ευθύνης τους, ως εξής:

Ο κ. Λευτέρης Μαυρομάτης, απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική, ενώ διαθέτει τον επαγγελματικό τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο κ. Μαυρομάτης έχει υπηρετήσει επί 12 έτη ως Ορκωτός Ελεγκτής στις ελεγκτικές εταιρείες KPMG και  Grant Thornton.  Η εργασιακή εμπειρία του σχετίζεται κυρίως με τακτικούς και  φορολογικούς ελέγχους, καθώς και με θέματα αναδιοργάνωσης  των επιχειρήσεων. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα επί των αντικειμένων I.F.R.S. και I.P.S.A.S. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Εισηγητής και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο κ. Αναστάσιος Μπέγιογλου, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδικευμένες σπουδές Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης και μεταπτυχιακές σπουδές Ελεγκτικής και Λογιστικής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και στο αντίστοιχο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Αγγλίας. Ο κ. Μπέγιογλου, διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Ελεγκτικής και Συμβουλευτικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κατάρτισης Κανονισμών Εσωτερικού Ελέγχου και ειδικών Διαχειριστικών Ελέγχων, ενώ διδάσκει εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα Λογιστικής  και Ελεγκτικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

O κ. Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας