Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Κινδύνων Αυτοκινήτου και Διαχείρισης Ζημιών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Κινδύνων Αυτοκινήτου και Διαχείρισης Ζημιών, EIAS Certified Specialist in Motor Risk Insurance and Claims Management, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 21 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, 16:00 – 19:20.

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Κινδύνων Αυτοκινήτου και Διαχείρισης Ζημιών

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει λεπτομερώς το θεματικό αντικείμενο, προσφέρει άριστη τεχνογνωσία ασφαλιστικής τεχνικής και τρόπους ανάπτυξης και διαχείρισης των εργασιών ασφάλισης αυτοκινήτου, ενώ προβλέπει τις επερχόμενες δραστικές αλλαγές και προτείνει συστηματικές μεθόδους αξιοποίησης των ευκαιριών τους.

Θεματολογία

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου σε Αριθμούς.

β. Το Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου και Ευθύνης Ιδιοκτητών και Οδηγών Αυτοκινήτου.

γ. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων Αυτοκινήτου και Ευθύνης.

δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και Πρωτόκολλα Διαδικασιών.

ε. Ο Θεσμός του Φιλικού Διακανονισμού και οι Εφαρμογές του.

στ. Το Πλαίσιο της Νομικής Προστασίας.

ζ. Ειδικά θέματα Διαχείρισης Ζημιών εκ Περιστατικών Τροχαίων Ατυχημάτων.

η. Μέθοδοι Αποτροπής Ασφαλιστικής Απάτης.

θ. Οι Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και οι Επιδράσεις τους στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου.

ι. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

Τα προηγούμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται επιμελώς από εμπειρότατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, διαθέτοντα υψηλή εξειδίκευση επ΄αυτών, ενώ αναλύονται διεξοδικά στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Ζημιών ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου.

β) Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, που τα εργασιακά τους καθήκοντα αφορούν στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, επί θεμάτων Αξιολόγησης, Ανάληψης και Διαχείρισης των σχετικών Κινδύνων και των επιδράσεών τους στην ασφαλιστική επιχείρηση και στην ασφαλιστική τεχνική.

γ) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εξειδικεύονται στην Αξιολόγηση, στην Ανάληψη Κινδύνων και στον Διακανονισμό Ζημιών και Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν ακόμη πιο πολύ στις παραμέτρους, τις εξελίξεις και τις τάσεις των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.

δ) Στελέχη των τομέων Αντασφάλισης και Risk Management, καθώς και Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών, που επιθυμούν να έχουν πλήρη, σε βάθος και ειδική «εικόνα» των παραγόντων Risk Underwriting, Risk Assessment και Claims Management των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

ε) Στελέχη Operations, Εκδόσεων Συμβολαίων, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Εξυπηρέτησης Πελατών, Αναλογιστικών Τμημάτων, Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Προστασίας, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου των ασφαλίσεων αυτοκινήτου, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους. 

στ) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Προϊόντων ασφαλίσεων αυτοκινήτου και επιθυμούν, δια των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν από την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις βάσεις ανάπτυξης των επιδόσεών τους.           

ζ) Νέα Στελέχη και ενδιαφερομένους να ωθήσουν την καριέρα τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στους τομείς των ασφαλίσεων αυτοκινήτου.

η) Στελέχη Τραπεζών και Επιχειρήσεων Εμπορίας Αυτοκινήτων, που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η υψηλή εξειδίκευση Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς σε θέματα ασφαλίσεων αυτοκινήτου, αξιολόγησης σχετικών Κινδύνων και Διαχείρισης Ζημιών, κατά τρόπον ολοκληρωμένο, συστηματικό και βιωματικό.
  • Η εμβάθυνση του εκπαιδευτικού κοινού στις Γενικές και Ειδικές Έννοιες που διέπουν τις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου, καθώς και στις θεμελιώδεις Αρχές και ειδικότερες Τεχνικές Αξιολόγησης των απορρεόντων Κινδύνων, τυπικών και μη τυπικών, μεγάλων ή μικρότερων, συχνότερων ή σπανιότερων.
  • Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, με γνώμονα την κατάλληλη τεχνική αξιολόγησης, όσο και κατά τη διαδικασία υπολογισμού της αποζημίωσης και του διακανονισμού της ζημιάς.
  • Η αναγνώριση και η κατανόηση των τάσεων, των ασφαλιστικών πρακτικών και των υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται, καθώς και η απόκτηση συστηματικών και χρηστικών «εργαλείων», ικανών να εγγυηθούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την εργασιακή καθημερινότητα του εκπαιδευτικού κοινού.
  • Τέλος, ο ουσιαστικός εμπλουτισμός των παραστάσεων και της εμπειρίας του εκπαιδευτικού κοινού με πραγματικά και πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, καθώς και με επίκαιρα case studies, ως παραγόντων που ενισχύουν τη διαδραστική και βιωματική μάθηση.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας ως εξής:

Ο κ. Πάνος Κούβαλης, Διευθυντής της ANYTIME Online, βασικού Brand απευθείας πωλήσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (M.Sc.) Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου City University του Λονδίνου. Μεταξύ των ετών 2007 και 2014, διετέλεσε Στέλεχος της Αναλογιστικής Διεύθυνσης του Ομίλου INTERAMERICAN με κύρια έργα την ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής τιμολόγησης και μοντέλου εσωτερικής προσαρμογής στις απαιτήσεις της Οδηγίας Solvency II. Μεταξύ των ετών 2014 και 2016, διετέλεσε Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων (Motor Underwriting) του Κλάδου Αυτοκινήτου της Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ είναι μέλος της Επιτροπής Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, από το έτος 2014.

Ο κ. Δημήτρης Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Νομικής Προστασίας ARAG, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αυστρία και τη Γερμανία. Ο κος Τσεκούρας είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και, επί σειρά ετών, ανελλιπώς μέλος της. Μέλος πολλών επιστημονικών και ασφαλιστικών Σωματείων και Ενώσεων, ο κος Τσεκούρας είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Νομικής Προστασίας και Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Ο κ. Φώτης Ζέρβας, Διευθυντής Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ. Ο κος Ζέρβας είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις των Τομέων Ζημιών Αυτοκινήτου, claims management and adjustment, ενώ είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου και, επίσης, της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

Ο κ. Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλίσεων και Πραγματογνωμοσύνης Αυτοκινήτου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λάιος, Δικηγόρος, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN, με εξειδίκευση σε θέματα ασφάλισης ζημιών του συνόλου των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και στη νομική διαπραγμάτευση αποζημιώσεων του Κλάδου Αυτοκινήτου, με πλούσια δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία και ενεργό συμμετοχή σε πλειάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλιστικού δικαίου. 

Ο κ. Σωτήρης Ματσιούλας, Insurance Operations and Customer Service Executive, διαθέτει αξιοπρόσεχτη και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες στους τομείς Ασφαλίσεων αυτοκινήτου, Συστημάτων Φιλικού Διακανονισμού ζημιών, Ανάπτυξης νέων εργασιών, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, Αποζημιώσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών Δικτύων Πωλήσεων. Έχει σπουδές Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ και μετεκπαίδευση στην Επιχειρησιακή Αριστεία με OPEX Black Belt στη μεθοδολογία Six-Sigma και Change Management. Ο κος Ματσιούλας είναι Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ελληνικού συστήματος Φιλικού Διακανονισμού από το έτος 2013 και έκτοτε.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

Αιτήσεις συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας