Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο ενημέρωσης για τη νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση των υφιστάμενων αποφάσεων επάρκειας

Στις 15 Ιανουαρίου 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ολοκλήρωσε την επανεξέταση 11 υφιστάμενων αποφάσεων επάρκειας που είχαν εκδοθεί, βάσει της ισχύουσας πριν τον ΓΚΠΔ νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Στην έκθεσή της, η ΕΕ διαπιστώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανδόρα, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Νήσους Φερόε, το Γκέρνσεϋ (Guernsey), τη Νήσο του Μαν, το Ισραήλ, το Τζέρσεϋ, τη Νέα Ζηλανδία, την Ελβετία και την Ουρουγουάη εξακολουθούν να διασφαλίζονται από επαρκείς εγγυήσεις προστασίας δεδομένων.

Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις επάρκειας που εκδόθηκαν για αυτές τις 11 χώρες παραμένουν σε ισχύ και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε αυτές τις δικαιοδοσίες, χωρίς να απαιτείται κανένα συμπληρωματικό μέτρο.

Η απόφαση επάρκειας είναι απόφαση που εκδίδεται από την ΕΕ βάσει του άρθρου 45 ΓΚΠΔ, το οποίο ορίζει ότι μια τρίτη χώρα (δηλαδή μια χώρα που δεν δεσμεύεται από τον ΓΚΠΔ) διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μια τέτοια απόφαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εσωτερικό δίκαιο της χώρας, τις εποπτικές αρχές αυτής και τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας απόφασης είναι ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προς την εν λόγω τρίτη χώρα, χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις σε τρίτες χώρες, καθώς ο ΓΚΠΔ απαιτεί από την Επιτροπή να επανεξετάζει περιοδικά τις αποφάσεις περί επάρκειας.

2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ξεκινά διαβούλευση για την αξιολόγηση του ΓΚΠΔ

Η ΕΕ ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση («πρόσκληση υποβολής στοιχείων/ call for evidence») σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση του ΓΚΠΔ.

Η διαβούλευση συνοδεύεται από χάρτη πορείας (roadmap) της ΕΕ που εξηγεί το πλαίσιο της επικείμενης έκθεσης αξιολόγησης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Ως μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον ΓΚΠΔ, η Insurance Europe θα επαναλάβει τα μηνύματα που έχει στείλει και στο παρελθόν στην Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση του ΓΚΠΔ (επισυνάπτονται στην αγγλική γλώσσα)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την έκθεση αξιολόγησής της το 2ο τρίμηνο του 2024.

3) Αλληλογραφία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφορικά με την παροχή στοιχείων φυσικών προσώπων

Σας κοινοποιούμε την αλληλογραφία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), εξ αφορμής αιτήματός του για κοινοποίηση στοιχείων φυσικού προσώπου εν όψει εκδίκασης αγωγής. Από το ΝΣΚ – σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος από εταιρίες μέλη μας – ζητήσαμε ενημέρωση αναφορικά με τη νομική βάση, επί της οποίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία ιδιωτών.

Στις 15.11.2023 η ΕΑΕΕ απηύθυνε το παρακάτω μήνυμα στο ΝΣΚ:

«…………..Σε συνέχεια αποστολής στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) του με αριθμό πρωτοκόλλου ………….. αιτήματός σας για παροχή στοιχείων, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ως ΕΑΕΕ δεν είμαστε σε θέση να σας χορηγήσουμε τη βεβαίωση που ζητείται, καθώς δεν έχουμε ούτε τηρούμε δεδομένα των εταιριών μελών μας.

Ωστόσο, όπως σας ενημερώσαμε και τηλεφωνικά, έχουμε διαβιβάσει στις εταιρίες μέλη μας το αίτημά σας με σκοπό την απευθείας εκ μέρους τους χορήγηση –εφόσον υφίστανται– των ζητούμενων στοιχείων.

Εξ αφορμής του ίδιου εγγράφου και σε συνέχεια ερωτημάτων των εταιριών μελών μας, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη νομική βάση, επί της οποίας η υπηρεσία σας κατά την άσκηση των καθηκόντων της, μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία ιδιωτών, μη υποκείμενη σε περιορισμούς προκειμένου για την άσκηση των καθηκόντων της.

Η απάντησή σας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, προκειμένου οι εταιρίες μέλη μας να ανταποκριθούν στο αίτημά σας σύννομα, ιδίως στην περίπτωση ύπαρξης και διαβίβασης στοιχείων που αφορούν ασφαλισμένους τους.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την άμεση ανταπόκρισή σας, καθώς η δικάσιμος – σύμφωνα με το έγγραφο – έχει οριστεί για τις 23.11.2023
………………….»

Στο ανωτέρω ερώτημα λάβαμε την εξής απάντηση, η οποία παρατίθεται αυτούσια για τον χειρισμό της κατά την κρίση σας:

«Ύστερα από επικοινωνία μας με το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σας γνωρίζουμε ότι:

Τόσο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες – μέλη της συνιστούν πηγή συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τους Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. Αναφορικά με τη νομική βάση συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ιδιωτών ασφαλισμένων (στοιχείων ταυτοποίησής τους), στο πλαίσιο αντίκρουσης αγωγών αποζημίωσης από πυρκαγιά και σχηματισμού του σχετικού Διοικητικού Φακέλου, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δύναται, κατ’ αρχήν, να αιτηθεί τόσο από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, όσο και ξεχωριστά από τις εταιρείες που είναι μέλη της ΕΑΕΕ, τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των ιδιωτών που είναι ασφαλισμένοι σε αυτές στα πλαίσια της νομικής βάσης του έννομου συμφέροντός του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και στο πλαίσιο της νομικής βάσης θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2 περ. στ’ του ΓΚΠΔ που αφορά την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (argumentum a majori ad minus)».

4) Απόφαση 36/2023 της ΑΠΔΠΧ

Τέλος, σας κοινοποιούμε την απόφαση 36/2023 της Αρχής σχετικά με επιβολή προστίμου 10.000€ σε τράπεζα για μη (εμπρόθεσμη) ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης: ΕΑΕΕ: Νέος Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας