Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Επιστολή στη ΔΕΙΑ και τον Στ. Κωνσταντά για το Solvency II

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (EAEE), με επιστολή της, στις 14/5/2024, στην ΤτΕ, μετέφερε τις βασικές θέσεις των Ευρωπαίων ασφαλιστών σχετικά με την επεξεργασία των μέτρων 2ου επιπέδου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Solvency II, εστιάζοντας στις κυριότερες για την ελληνική αγορά προτεραιότητες.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και η Γενική Δ/ντρια της ΕΑΕΕ, κ.κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου και Ελίνα Παπασπυροπούλου, απευθύνεται στον Δ/ντή της ΔΕΙΑ, κ. Σταύρο Κωνσταντά, κοινοποιείται στους κ.κ. Γ. Χατζηβασίλογλου, Υποδιευθυντή της ΔΕΙΑ, και Ν. Δασκαλάκη, μέλος του Insurance and Reinsurance Stakeholder Group -ΙRS, και αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Κωνσταντά,

Θέσεις Eυρωπαίων ασφαλιστών σχετικά με την επεξεργασία των μέτρων 2ου επιπέδου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Solvency II

Μετά την ολοκλήρωση κατ’ ουσίαν της διαδικασίας για την υιοθέτηση της πρότασης οδηγίας για την αναθεώρηση του Solvency, αναμένεται να ενεργοποιηθούν επισήμως πλέον οι διεργασίες για την έκδοση των μέτρων δευτέρου επιπέδου, ως επακόλουθο των αλλαγών που επήλθαν στο 1ο επίπεδο ρυθμίσεων. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η Insurance Europe συνέταξε κείμενο θέσεων, στο οποίο αποτυπώνει τις βασικές περιοχές προβληματισμού των Ευρωπαίων ασφαλιστών στο πλαίσιο της επικείμενης ανάπτυξης των προβλεπόμενων από την νέα οδηγία μέτρων δευτέρου επιπέδου. Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται στο παρόν.

Εισαγωγικά, η Insurance Europe χαιρετίζει την αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II, η οποία συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο 2023. Ειδικότερα, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος χαιρετίζει τις  βελτιώσεις που έγιναν από τους συν-νομοθέτες της ΕΕ στους τομείς των κεφαλαιακών απαιτήσεων και της μεταβλητότητας. Οι βελτιώσεις όσον αφορά στην αρχή της αναλογικότητας μέσω της έννοιας των μικρών και μη σύνθετων επιχειρήσεων (SNCU-Small and Non Complicated Undertakings) είναι επίσης ευπρόσδεκτες. Παρ’ όλα αυτά, η Insurance Europe θεωρεί ότι η αναθεώρηση συνολικά θα οδηγήσει σε υψηλότερα λειτουργικά βάρη και έξοδα, γεγονός το οποίο δημιουργεί ανησυχία.

Εάν οι αλλαγές εφαρμοστούν σωστά, αυτό, κατά την Insurance Europe, θα επιτρέψει στους ασφαλιστές να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες, να “ξεκλειδώσουν” περισσότερες επενδύσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλουν ακόμη πιο αποτελεσματικά στην  ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ (EU’s Capital Union), διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των ασφαλισμένων τους.

Ωστόσο, για να επιτευχθούν τα παραπάνω οφέλη, η Insurance Europe υπογραμμίζει ότι οι τεχνικές εξειδικεύσεις που θα ενσωματωθούν στους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές στο 2ο και 3ο Επίπεδο θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις πολιτικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις που πλαισίωσαν την αναθεώρηση του 1ου επιπέδου του Solvency II, ήτοι της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.  Παρ’ ότι τα επερχόμενα μέτρα 2ου Επιπέδου καλύπτουν κυρίως τεχνικές λεπτομέρειες, εντούτοις μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, επηρεάζοντας τη συνολική επίπτωση της αναθεώρησης.  Κατά την ανάπτυξη των λεπτομερειών του 2ου και 3ου Επιπέδου, είναι κρίσιμο οι νομοθέτες να έχουν πάντα υπόψη τη δέσμευσή τους για μείωση του υφιστάμενου φόρτου αναφορών.

Η έγκαιρη, εξάλλου, δημοσίευση της νέας οδηγίας, παράλληλα με την έκδοση των μέτρων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα επιτρέψουν στους ασφαλιστές να προετοιμαστούν κατάλληλα για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων, αλλά και να αξιολογήσουν τον ποσοτικό αντίκτυπο αυτών στη φερεγγυότητά τους.

Από τις προτεραιότητες που αναδεικνύει η Insurance Europe στο έγγραφό της, ως κυριότερες για την ελληνική αγορά, αναφέρονται επιγραμματικά οι εξής:

  • Volatility Adjustment

Προς τη σωστή κατεύθυνση, εισήχθησαν αρκετές βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική κα λειτουργία του VA (π.χ. macro-VA, χαρτοφυλάκια αναφοράς). Ωστόσο, τα ποσοστά και το προβλεπόμενο όριο για το risk correction θα πρέπει να τεθούν εντός ρεαλιστικού πλαισίου, έτσι ώστε να μην υποβαθμιστούν τα οφέλη από τις θετικές παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν.

  • Risk margin

Το κόστος κεφαλαίου, ως στοιχείο του risk margin, αναπροσδιορίστηκε στο 4,75% (από 6%), αποτελώντας μια θετική, μεγάλη αλλαγή, η οποία θα μειώσει την τρέχουσα υπερβολική κεφαλαιακή επιβάρυνση που υφίστανται όλες οι επιχειρήσεις. Η εν λόγω αλλαγή θα πρέπει να συνοδευθεί και από μια lamda παράμετρο, η οποία θα μετριάσει περαιτέρω τη μεταβλητότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα. Πρόταση της Insurance Europe είναι βαθμονόμηση της lamda παραμέτρου στο 0.975, χωρίς κατώτατο όριο (floor).

  • Long-term Equity investment

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές καλωσορίζουν την ένταξη εντός της οδηγίας πλέον, λειτουργικών και απλοποιημένων κριτηρίων για τη μακροχρόνια διακράτηση μετοχών. Οι νέες αυτές διατάξεις θα πρέπει να συμπληρωθούν από τα μέτρα 2ου επιπέδου, τα οποία θα διασφαλίσουν στην πράξη την ευρεία χρήση αυτού του είδους των επενδύσεων.

  • Proportionality

Η βελτίωση της αναλογικότητας ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της αναθεώρησης του 2020, επιτρέποντας στις μικρές ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον πληρούν ένα σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων, να επωφελούνται αυτόματα από συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής της έννοιας των μικρών και μη σύνθετων εταιριών, αποκαλούμενων με το αγγλικό ακρωνύμιο SNCU. Ως προς τον τομέα της αναλογικότητας, η Insurance Europe εστιάζει σε δύο σημεία:

  • Χαρακτηρισμός ασφαλιστών ως SNCU: Η νέα οδηγία επιτρέπει στους χαρακτηριζόμενους ως SNCU ασφαλιστές να εξαιρούνται από ορισμένους κανόνες του Solvency II. Δεδομένου ότι η έννοια των SNCU ασφαλιστών οριοθετείται ήδη πολύ στενά σε επίπεδο οδηγίας, είναι σημαντικό κατά την ανάπτυξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (delegated acts), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πεδίο εφαρμογής θα είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο και χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις.
  • Μη χαρακτηριζόμενοι ως SNCU ασφαλιστές: Για να λειτουργήσει η αρχή της αναλογικότητας και για τις μη SNCU εταιρίες, θα πρέπει οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη της προβλεπόμενης εποπτικής έγκρισης, να είναι απλές και άμεσες. 

Με την παράκληση να ληφθούν υπόψη τα προαναφερόμενα, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε επίσης: Επίσημο αίτημα της ΕE προς την ΕΙΟΡΑ για την υποβολή Τεχνικής Συμβουλής στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Solvency II


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας