Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Επίσημο αίτημα της ΕE προς την ΕΙΟΡΑ για την υποβολή Τεχνικής Συμβουλής στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Solvency II

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για τα θέματα της εποπτείας και του Solvency II, η ΕΑΕΕ γνωστοποιεί ότι στις 30.4.2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επίσημο αίτημα που απηύθυνε προς την EIOPA για την υποβολή εκ μέρους της, Τεχνικής Συμβουλής σχετικά με τον επανέλεγχο ορισμένων στοιχείων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/35 (εδώ), τα οποία θα πρέπει να εξειδικευθούν ως απόρροια των αλλαγών που επήλθαν λόγω της αναθεώρησης της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Την επιστολή που συνοδεύει το περιεχόμενο της εντολής, μπορείτε να αναζητήσετε (εδώ).

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει στην επιστολή της, ότι η EIOPA είχε ήδη από το 2020 υποβάλει ολοκληρωμένη γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση τόσο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Solvency II) όσο και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/35. Ωστόσο, η (προσωρινή) συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο 2023 είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων εντολών προς την Επιτροπή σε περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται από την γνώμη της ΕIOPA του 2020. Εξάλλου, στην πρόσφατη Ανακοίνωσή της με τίτλο «Πορεία προς ένα ισχυρότερο σύστημα εκκαθάρισης της ΕΕ», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε, μεταξύ άλλων, να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων στις περιπτώσεις που ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκκαθαρίζουν τις (επενδυτικές) συναλλαγές τους στο πλαίσιο οργανωμένων αγορών σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας αντί να συμμετέχουν σε διμερείς συναλλαγές (οver the counter) (βλ. παρ. 2β εδώ).

Υπό το πρίσμα των παραπάνω δεδομένων, η Επιτροπή καλεί την ΕIOPA να παράσχει την Τεχνική Συμβουλή επί των παρακάτω, ειδικότερων σημείων:

  • στη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την ταξινόμηση των επιχειρήσεων ως μικρών και μη σύνθετων επιχειρήσεων (small and non-complex undertakings) κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εποπτικής έγκρισης που απαιτείται για δυνατότητα χρήσης των προβλεπόμενων μέτρων αναλογικότητας και από τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως μικρές και μη σύνθετες επιχειρήσεις,
  • στην τυποποιημένη φόρμουλα κεφαλαιακών απαιτήσεων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP), όταν ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθίστανται άμεσα εκκαθαριστικά μέλη αυτών και
  • στην τυποποιημένη φόρμουλα κεφαλαιακών απαιτήσεων για επενδύσεις σε crypto assets.

Η ΕΑΕΕ θα επανέλθει με λεπτομερέστερη ανάλυση, μόλις λάβει σχετικό υλικό από την Insurance Εurope.

Επόμενα βήματα:

  • 31 Ιανουαρίου 2025: καταληκτική προθεσμία για την υποβολή από την ΕΙΟΡΑ της συμβουλής της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά στα μέτρα αναλογικότητας και τα άμεσα ανοίγματα σε ειδικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
  • 30 Ιουνίου 2025: καταληκτική προθεσμία για την υποβολή από την EIOPA της συμβουλής της σχετικά με την εποπτική μεταχείριση των crypto assets.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας