Εταιρείες

Διεξαγωγή αξιολόγησης ομοτίμων της ΕΙΟΡΑ σε σχέση με την Αρχή του Συνετού Επενδυτή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Solvency II

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για τα θέματα της εποπτείας, η ΕΑΕΕ γνωστοποιεί ότι στις 2 Μαΐου 2024 η ΕΙΟΡΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ομοτίμων (Peer Review) που διεξήγαγε σε σχέση με την εποπτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την Αρχή του Συνετού Επενδυτή (Prudent Person Principle- PPP) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Solvency II (εδώ) .

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Αρχή του Συνετού Επενδυτή αποτελεί θεμελιώδη πτυχή του Solvency II. H εφαρμογή της συνεπάγεται υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να επενδύουν μόνο σε περιουσιακά στοιχεία, τους κινδύνους των οποίων μπορούν να αναγνωρίσουν, παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν με επάρκεια και πληρότητα. Όταν επενδύουν, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν σε κάθε περίπτωση να ενεργούν προς το συμφέρον των αντισυμβαλλομένων, κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου τους.

Πιο αναλυτικά, η EIOPA προσδιόρισε 15 τομείς που σχετίζονται με την Αρχή του Συνετού Επενδυτή, υιοθετώντας συνολικά 49 συνιστώμενες ενέργειες σε 22 εθνικές εποπτικές αρχές (από 24 συνολικά που συμμετείχαν στην αξιολόγηση), προκειμένου να ενισχύσουν τον εκ μέρους τους ασκούμενο έλεγχο της Αρχής και κατά συνέπεια να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη διασφάλιση των συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων. Η Ελλάδα αξιολογήθηκε για τη δραστηριότητα παροχής unit-linked προϊόντων.

Συνιστώμενη ενέργεια προς την Ελλάδα εντοπίζεται μόνο στις σελ. 65-66 (σε συνδυασμό με τη σελ. 50), όπου προτείνεται στην ΤτΕ να διατυπώσει και να κοινοποιήσει προς τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις συγκεκριμένες «προσδοκίες» (expectations) σχετικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον τα συμβόλαια unit linked που προσφέρουν, συνάπτονται προς το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων τους. Οι «προσδοκίες» αυτές θα πρέπει να αφορούν, ιδίως, στην κατάλληλη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από τις υποκείμενες στα εν λόγω συμβόλαια επενδύσεις, καθώς και στην πρόβλεψη κατάλληλων ελέγχων σχετικά με την επιλογή και παρακολούθηση συγκεκριμένων επενδυτικών στοιχείων. Η ενέργεια δε αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με επίσημο τρόπο (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές, εγκύκλιο, επιστολές προς την αγορά, ανακοινώσεις σε ιστότοπους) ή μέσω εποπτικών δραστηριοτήτων (π.χ. μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων). Επιπλέον, η προτεινόμενη δράση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη συσχέτιση των διατάξεων του Solvency II με τις διατάξεις της οδηγίας IDD.

Με βάση τις συνιστώμενες ανά χώρα ενέργειες, η EIOPA θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τη συμμόρφωση των εποπτικών αρχών με τις κατευθύνσεις που έδωσε σύμφωνα με τα πορίσματα της αξιολόγησής της.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας