Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού για τον καθορισμό υποδείγματος βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1855 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αντικείμενο τον καθορισμό υποδείγματος βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Ιουλίου 2024, όπως ανακοίνωσε σχετικά η ΕΑΕΕ.

Ο Κανονισμός αυτός εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (Motor Insurance Directive), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118, η οποία ως γνωστόν πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 5113/2024 (ΦΕΚ Α’ 96/21.6.2024).

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 7 του ν. 5133/2024 αντικαθίσταται συνολικά το άρθρο 6γ του π.δ. 237/1986, το οποίο αναφέρεται στη βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων που οφείλουν να παρέχουν στον λήπτη της ασφάλισης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα όργανα εκκαθάρισης, εφόσον τους ζητηθεί.

Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 6γ του π.δ. 237/1986 προβλέπεται ρητά ότι η βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων θα πρέπει να έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που καθορίζεται με υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιοποιούν γενική επισκόπηση των πολιτικών που ακολουθούν, σε σχέση με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων, κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1855 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το υπόδειγμα βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων και τις οδηγίες συμπλήρωσης επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωση στο τέλος της παρούσας (συν.1).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού, το εν λόγω υπόδειγμα βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων θα πρέπει από τις 24 Ιουλίου 2025 να τηρείται από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε εδώ τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1855 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2024 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα της βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας