Συστάσεις της EIOPA για βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή unit-linked προϊόντων

1257
EIOPA

Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Συντάξεων-EIOPA δημοσίευσε στις 11 Δεκεμβρίου 2017 Γνώμη (Opinion) για οικονομικά κίνητρα και αμοιβές μεταξύ παρόχων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management services) και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η Γνώμη αυτή απευθύνεται στις εθνικές εποπτικές αρχές με στόχο την προώθηση συνεκτικών εποπτικών πρακτικών και την υποστήριξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων, ως απόρροια των οικονομικών κινήτρων αλλά και στη διασφάλιση της εφαρμογής κατάλληλων αρχών κατά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των unit-linked προϊόντων.

Με τη Γνώμη αυτή η ΕΙΟPA υπενθυμίζει στις εθνικές εποπτικές αρχές ότι οι οδηγίες για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) και του Solvency II αλλά και ο Κανονισμός για τα προϊόντα PRIIPs, θεσπίζουν αρχές με τις οποίες καλούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ενεργούν με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή.

Για τον σκοπό αυτό συστήνει στις εθνικές εποπτικές αρχές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:

  • να τονίσουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ότι τα χρηματικά κίνητρα που λαμβάνουν από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν πηγή σύγκρουσης συμφερόντων και για αυτό το λόγο θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την αποφυγή, το μετριασμό και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζει η οδηγία IDD,
  • να καθοδηγήσουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τη λήψη πιθανών οργανωτικών και διοικητικών διαδικασιών για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τους ασφαλισμένους,
  • να καθοδηγήσουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να λάβουν μέτρα για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των unit-linked προϊόντων με γνώμονα το συμφέρον του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζουν οι οδηγίες IDD και Solvency II και τέλος
  • να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν την κατάλληλη ενημέρωση για τη φύση και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την επιλογή των υποκείμενων επιλογών που διατίθενται στην αγορά.

Η EIOPA καλεί τις εθνικές εποπτικές αρχές να την ενημερώσουν μέσα σε έξι μήνες από την εφαρμογή της οδηγίας IDD ή του Κανονισμού PRIIPs ή των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών που προβλέπει η IDD, για τις εποπτικές δράσεις που έχουν πραγματοποιήσει και πως ανταποκρίθηκε σε αυτές η κάθε αγορά με βάση τη Γνώμη της.

Εφόσον δεν υπάρξει απόφαση για αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής της οδηγίας 2016/97 (IDD) η εφαρμογή αυτής άρχεται την 23-2-2018.

Υποδείγμα IPID σε όλες τις γλώσσες από την EIOPA

Παράλληλα, η EIOPA δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της επεξεργάσιμο υπόδειγμα του τυποποιημένου εντύπου πληροφοριών για τα προϊόντα ασφάλισης ζημιών-IPID σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής.

Το αρχείο διατίθεται σε μορφή Adobe InDesign (.indd) και δίνει οδηγίες για τη γραφιστική απεικόνιση (layout) του εντύπου βασικών πληροφοριών (ΙPID) που προβλέπει ο Εκτελεστικός Κανονισμός Ε.Ε. 2017/1469.

Mε το υπόδειγμα αυτό η EIOPA έχει σκοπό να παρέχει τεχνική βοήθεια στους παραγωγούς των προϊόντων ασφάλισης ζημιών οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώσουν τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα πληροφοριών.

Να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν το υπόδειγμα της EIOPA και μπορούν να επιλέξουν να διαμορφώσουν το δικό τους IPID σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Εκτελεστικού Κανονισμού.

 

Προηγούμενο άρθροΣυμμετοχή της ΕΑΕΕ στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΔΥ
Επόμενο άρθροΕγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ΟΡΙΖΩΝ στη Λάρισα