Άρθρα

DBRS Morningstar: Ανοδικά κινούνται οι ασφαλιστικές αγορές Ισπανίας και Ιταλίας

Ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar δημοσίευσε, πρόσφατα, αξιολογήσεις και προβλέψεις για τις ασφαλιστικές βιομηχανίες της Ισπανίας και της Ιταλίας, εκτιμώντας ότι και οι δύο θα κινηθούν ανοδικά τα επόμενα χρόνια.
Για το μέγεθος της ισπανικής ασφαλιστικής αγοράς διατυπώνεται η εκτίμηση ότι θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του 2023 και θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, με τις προβλέψεις της DΒRS Morningstar να αναφέρουν περισσότερα από €80 δισ. τα επόμενα πέντε χρόνια.
Σε ανοδική πορεία βρίσκεται και ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ιταλία. Η DBRS Morningstar εκτιμά ότι οι επιδόσεις της ιταλικής ασφαλιστικής αγοράς θα συνεχίσουν να βελτιώνονται το 2024, υποστηριζόμενες από την περαιτέρω αύξηση των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, καθώς προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

Ισπανία: €57 δισ. στο 9μηνο και συνεχίζει ανοδικά

O ασφαλιστικός κλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ισπανίας, με τα ασφάλιστρα να αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του ισπανικού ΑΕΠ και τον κλάδο να αποτελεί κρίσιμο πυλώνα σταθερότητας και προστασίας για άτομα και επιχειρήσεις. Με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φτάνουν περίπου τα €57 δισ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2023, το μέγεθος του ισπανικού ασφαλιστικού κλάδου θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του 2023 και θα συνεχίσει την ανοδική του τάση, με τις εκτιμήσεις της DPRS Morningstar να αναφέρουν περισσότερα από €80 δισ. τα επόμενα πέντε χρόνια.

H ισπανική ασφαλιστική βιομηχανία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κορύφωσης της πανδημίας COVID-19, με τις περισσότερες εταιρείες να επιδεικνύουν θετικές οικονομικές επιδόσεις. Ωστόσο, η διείσδυση του ασφαλιστικού κλάδου (μετρούμενη ως ασφάλιστρα έναντι του ΑΕΠ) είναι μικρότερη από τον μέσο όρο των 15 μεγάλων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η MAPFRE Economics εκτίμησε το κενό ασφαλιστικής προστασίας της ισπανικής οικονομίας σε €36,1 δισ. στο τέλος του 2022, το οποίο αποτελεί τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Επιπλέον, το περιβάλλον σχετικά υψηλών επιτοκίων θα επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη του κλάδου ασφάλισης Ζωής, καθώς τα αποταμιευτικά προϊόντα γίνονται πιο ελκυστικά. Τα ασφάλιστρα Ζωής έχουν ήδη ανέβει πάνω από 40% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από έναν χρόνο. Οι ασφαλίσεις Ζωής αναμένεται να ωφεληθούν από την ισχυρή δυναμική το 2024, παρά τις πιθανές προκλήσεις στην ισπανική οικονομία.

Η ισπανική ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από την παρουσία διεθνών ασφαλιστικών ομίλων με σχετικά μεγάλα μερίδια αγοράς, όπως η Allianz, η Generali, η AXA και η Zurich, αποκλειστικά εγχώριους παίκτες και μεγάλες εθνικές εταιρείες με σημαντική παγκόσμια δραστηριότητα, όπως η MAPFRE και η Catalana Occidente. Αυτός ο συνδυασμός εταιρικών προφίλ παρέχει ένα ελκυστικό ανταγωνιστικό περιβάλλον για τον κλάδο, που προωθεί την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τα υψηλά επιτόκια ωφελούν τα έσοδα από Επενδύσεις

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ισπανικών ασφαλιστικών εταιρειών αποτελείται, κυρίως, από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος. Στα τέλη Ιουνίου 2023, τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα αντιπροσώπευαν σχεδόν το 72% των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των Ισπανών ασφαλιστών. Τα ακίνητα και τα στεγαστικά δάνεια αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των συνολικών επενδύσεων.

Η DΒRS Morningstar εκτιμά ότι οι επισφάλειες θα είναι ελάχιστες για το υπόλοιπο του 2023 και το 2024, λόγω της σχετικά υψηλής πιστωτικής ποιότητας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος των ασφαλιστών. Η απόδοση των μετοχών και των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ακίνητα, είναι πιο απρόβλεπτη, καθώς εξαρτάται από την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων και το συνολικό μακροοικονομικό περιβάλλον (βλ. διάγραμμα).

Τα υψηλότερα επιτόκια ωφελούν τις εταιρείες ασφάλισης Ζωής και ασφάλισης κατά Ζημιών μακροπρόθεσμα, δεδομένου του θετικού τους αντίκτυπου στα έσοδα από επενδύσεις. Καθώς οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος συνεχίζουν να ωριμάζουν, οι ασφαλιστές μπορούν να επανεπενδύσουν με υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η συσσώρευση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα φερεγγυότητας.

DBRS Morningstar: Ανοδικά κινούνται οι ασφαλιστικές αγορές Ισπανίας και Ιταλίας

Οι ασφαλιστές θα παραμείνουν κερδοφόροι, παρά το αυξανόμενο κόστος των αποζημιώσεων στις Ασφαλίσεις Οχημάτων

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) του ισπανικού ασφαλιστικού κλάδου ξεπέρασε το όριο του 10,00% την περασμένη δεκαετία, με εξαίρεση το 2015, όταν ήταν 8,82%. Η κερδοφορία του κλάδου ήταν ισχυρή και σταθερή τα τελευταία 10 χρόνια. Επιπλέον, σε σύγκριση με τον τραπεζικό, ο ασφαλιστικός κλάδος παράγει σταθερά υψηλότερο ROE. Ωστόσο, αναμέμεται ότι η τάση θα αντιστραφεί μέχρι το τέλος του 2023, καθώς οι τράπεζες βελτιώνουν το καθαρό περιθώριο κέρδους τους, χάρη στο περιβάλλον σχετικά υψηλότερων επιτοκίων.

Η κερδοφορία των ισπανικών ασφαλιστικών εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων αναμένεται να βελτιωθεί βραχυπρόθεσμα, παρά τη μικρή υστέρηση στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται τον αντίκτυπο των άνω του μέσου όρου αυξήσεων στο κόστος των ανταλλακτικών. Το υψηλότερο κόστος αντασφάλισης θα συνεχίσει να επηρεάζει την κερδοφορία των ασφαλιστών το 2024. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη μηνύματα από πρόσφατες ανανεώσεις αντασφάλισης που δείχνουν πιο σταθερή τιμολόγηση τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της DΒRS Morningstar το combined ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών θα κυμαίνεται γύρω από τον ιστορικό μέσο όρο του 90% το 2024, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του κλάδου οχημάτων πιθανότατα θα ξεπεράσει το 100% τα επόμενα τρίμηνα, προκαλώντας ζημία στον κλάδο. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες εταιρείες ασφάλισης οχημάτων άρχισαν να αυξάνουν τις τιμές τους, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την κερδοφορία τους προς το τέλος του 2024.

Μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ιούλιο του 2022, οι ισπανικές ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής παρουσίασαν σημαντική μείωση στα ίδια κεφάλαιά τους, λόγω των μειώσεων αποτίμησης στα χαρτοφυλάκια επενδύσεων σταθερού εισοδήματος. Από την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων είδαν μικρή μείωση στα ίδια κεφάλαιά τους, δεδομένης της μικρής διάρκειας των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων. Ωστόσο, ο κλάδος υπέστη ελαφρά μόνο μείωση του δείκτη κάλυψης SCR, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 232% στο τέλος του 2022, αλλά ανέκαμψε στο 234,1% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023. Καθώς τα επιτόκια σταθεροποιούνται, ο ασφαλιστικός κλάδος αναμένεται να κλείσει με συνολικό ποσοστό κάλυψης SCR 230% το 2023. Το 2024, θα διατηρήσει τον δείκτη κάλυψης SCR πάνω από 234%. Πρόκειται για ένα πολύ υγιές επίπεδο κεφαλαιοποίησης σε σύγκριση με αυτά της Γαλλίας και της Ιταλίας, ενώ είναι σημαντικά καλύτερο από αυτά της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Ο ισπανικός ασφαλιστικός κλάδος επωφελείται, επίσης, από ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο μόχλευσης χρέους, το οποίο παρέχει καλή οικονομική ευελιξία σε περίπτωση κρίσης.

Οι τάσεις για το 2024

Μετά την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων ΔΠΧΑ 9 και 17, τον Ιανουάριο του 2023, το εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο θα επηρεάσει και τον ασφαλιστικό κλάδο το 2024. Οι Ισπανοί ασφαλιστές πρέπει να είναι ενήμεροι για τις κανονιστικές αλλαγές, για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η εισαγωγή των γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας IFRS θα είναι μια σημαντική ρυθμιστική εξέλιξη το 2024. Οι ασφαλιστές πρέπει να γνωστοποιούν τη χρηματοοικονομική σημασία των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής σε ετήσια βάση από την 1η Ιανουαρίου 2024. Αυτές οι απαιτήσεις θα προστεθούν στον αυξανόμενο αριθμό περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν το underwriting και τις επενδύσεις των ασφαλιστών.

Στη διάρκεια του 2024, θα εκδηλωθούν αρκετές τάσεις και εξελίξεις που θα διαμορφώσουν την πορεία του ισπανικού ασφαλιστικού κλάδου. Η ψηφιακή επανάσταση θα συνεχίσει να μεταμορφώνει τη βιομηχανία, μέσα από την καινοτομία στην εμπειρία των πελατών, τις προσφορές προϊόντων και την αποτελεσματικότητα. Αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα τους κλάδους λιανικής, όπου τα big data μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα του underwriting. Η συνεργασία με νεοφυείς εταιρείες insurtech, εταιρείες τεχνολογίας και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των πόρων και της πρόσβασης στην αγορά. Ειδικότερα, το bancassurance αναμένεται να συνεχίσει να είναι θεμελιώδες για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Ιταλία: Θετικές προοπτικές & στροφή στα παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής

Ο ιταλικός ασφαλιστικός κλάδος, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης DBRS Morningstar, βρίσκεται σε ανοδική πορεία, παρά το δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον το 2022 και το 2023, ιδίως στον τομέα των ασφαλίσεων Ζωής. Η άνοδος αυτή υποστηρίζεται, κυρίως, από την αυξανόμενη δυναμική των παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής το 2023 και τις συνεχιζόμενες καλές επιδόσεις του κλάδου Ζημιών.

Οι επιδόσεις σε επίπεδο κλάδου, οι οποίες υπέστησαν σημαντικό πλήγμα το 2022, αναμένεται να βελτιωθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, το υψηλό επίπεδο των πρόωρων εξαγορών στον κλάδο Ζωής αναμένεται να ομαλοποιηθεί, ενώ ο κλάδος Ζημιών θα συνεχίσει να επωφελείται από τις αναπροσαρμογές των τιμών που εφαρμόστηκαν το 2023 και την περαιτέρω ανάπτυξη κλάδων ασφάλισης εκτός αυτοκινήτου.

Ασφαλίσεις Ζωής: εξακολουθούν να μειώνονται, αλλά βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης

Όπως ανακοίνωσε το Ιταλικό Ινστιτούτο Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών (IVASS), συνολικά οι ασφαλίσεις Ζωής διαμορφώθηκαν σε €49,9 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2023, και παρέμειναν σε πτωτική τάση, μειούμενες κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2022 (-9% σε ετήσια βάση).

Η πτώση οφείλεται στον Κλάδο ΙΙΙ (unit και index linked), ο οποίος κατέγραψε πτώση κατά 36% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της υψηλότερης αναμενόμενης απόδοσης των παραδοσιακών ασφαλιστικών προϊόντων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, γεγονός που έκανε τα unit και index linked προϊόντα λιγότερο ελκυστικά για τους Ιταλούς πελάτες λιανικής χαμηλού ρίσκου.

Από την άλλη πλευρά, ο Κλάδος Ι ανέτρεψε την αρνητική τάση που καταγράφηκε το α΄ εξάμηνο του 2022, με τα συνολικά ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 10%, σε ετήσια βάση, το α΄ εξάμηνο του 2023 (έναντι -9% σε ετήσια βάση το α΄ εξάμηνο του 2022). Η θετική επίδοση των παραδοσιακών προϊόντων Ζωής αναμένεται να συνεχιστεί το β΄ εξάμηνο του 2023, οδηγώντας συνολικά τις ασφαλίσεις Ζωής στην ανάκαμψη το 2023 και το 2024.

Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2023 χαρακτηρίστηκαν, επίσης, από σημαντική αύξηση των εξαγορών (κίνδυνος ακύρωσης). Οι συνολικές εξαγορές αυξήθηκαν στο 7,8% των συνολικών αποθεματικών Ζωής το γ΄ τρίμηνο του 2023, όπως αναφέρει η Ιταλική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (ANIA), ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με το 4,7% το γ΄ τρίμηνο του 2022 (βλ. διάγραμμα).

DBRS Morningstar: Ανοδικά κινούνται οι ασφαλιστικές αγορές Ισπανίας και Ιταλίας

Η αύξηση των εξαγορών οφείλεται, κυρίως, στις υψηλότερες ανάγκες ρευστότητας των ασφαλισμένων στο τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς και στην απόφασή τους να επανεπενδύσουν τη ρευστότητά τους σε εναλλακτικά χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία έγιναν πιο αποδοτικά μετά την αύξηση των επιτοκίων.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η DBRS Morningstar, ο κίνδυνος αυτός είναι πιο σημαντικός στην ιταλική αγορά ασφαλίσεων Ζωής σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές, όπου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής συχνά επωφελούνται από πιο αυστηρά αντικίνητρα ή ποινές για πρόωρη εξαγορά ή απόσυρση (βλέπε: European Insurers Maintain Strong Solvency Ratios Despite Large Unrealised Losses and Enhanced Lapse Risk, 21 Μαρτίου 2023).

Κατά την άποψη του οίκου αξιολόγησης, οι μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες ιταλικές ασφαλιστικές εταιρείες κατάφεραν να διαχειριστούν με επιτυχία την έκθεσή τους στον κίνδυνο ακυρώσεων. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των ασφαλίστρων Ζωής στην Ιταλία προέρχεται από τα ταχυδρομικά και τραπεζικά κανάλια, παρέχοντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που μπορούν να επωφεληθούν από ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο τραπεζικό δίκτυο, το οποίο τους παρέχει πρόσβαση σε μια σταθερή πελατειακή βάση λιανικής.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των εξαγορών θα μπορούσε να θέσει υπό πίεση τις πιο αδύναμες εταιρείες, όπως συνέβη στην περίπτωση της Eurovita S.p.a. (δεν αξιολογείται από την DBRS Morningstar), η οποία τέθηκε υπό προσωρινή διαχείριση από τον IVASS στις 31 Ιανουαρίου 2023. Η επιτυχής διάσωσή της από μια ομάδα πέντε μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κλάδο. Οι εξαγορές θα επιστρέψουν πιθανότατα σε πιο ομαλά επίπεδα το 2024, καθώς η νομισματική πολιτική σταθεροποιείται και τόσο οι εταιρείες όσο και οι ασφαλισμένοι έχουν απορροφήσει το σοκ της ταχείας αύξησης των επιτοκίων.

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: Η αύξηση της παραγωγής επηρεάστηκε από τις υψηλές απώλειες από καταστροφές

Σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις Ζωής, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση το α΄ εξάμηνο του 2023 σε €22,3 δισ. Ειδικότερα, οι ασφαλίσεις οχημάτων αυξήθηκαν ελαφρώς σε €6,6 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2023, +5% σε ετήσια βάση, επηρεαζόμενες, κυρίως, από τη γενική ανοδική προσαρμογή των τιμών το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η ασφάλιση οχημάτων αντιπροσώπευε το 30% των συνολικών ασφαλίστρων κατά Ζημιών το α΄ εξάμηνο του 2023. Οι κλάδοι εκτός αυτοκινήτου κατέγραψαν αύξηση κατά 9% σε ετήσια βάση το α΄ εξάμηνο του 2023, με τις καλύτερες επιδόσεις να αποδίδονται στον κλάδο ασφάλισης υγείας (+15% σε ετήσια βάση), καθώς και στις ασφαλίσεις πιστώσεων (+22% σε ετήσια βάση) και εμπορευμάτων (+17% σε ετήσια βάση). Αναμένεται ότι, το 2024, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, υποστηριζόμενες από την περαιτέρω ανάπτυξη σε τομείς όπου η ιταλική ασφαλιστική αγορά έχει σχετικά χαμηλή διείσδυση.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), συνολικά το καθαρό combined ratio των ασφαλίσεων κατά Ζημιών στην Ιταλία αυξήθηκε ελαφρώς στο 94% το α΄ εξάμηνο του 2023, έναντι 93% το α΄ εξάμηνο του 2022. Ωστόσο, αναμένεται ότι θα αυξηθεί, στο τέλος του 2023, ανάλογα με την επίπτωση των φυσικών καταστροφών, οι οποίες έπληξαν την ιταλική επικράτεια κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ειδικότερα, οι έντονες καταιγίδες, που έπληξαν τη βόρεια Ιταλία τον Ιούλιο του 2023, εκτιμάται ότι θα κοστίσουν συνολικά στον κλάδο περίπου €2,4 δισ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CRESTA Industry Loss Index.

Η αρνητική επίδοση του κλάδου Ζωής επηρέασε την κερδοφορία

Η κερδοφορία του ιταλικού ασφαλιστικού κλάδου μειώθηκε σημαντικά το 2022, καθώς η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) σε επίπεδο κλάδου διαμορφώθηκε σε 3,3% το 2022, έναντι 9,9% και 13,5% το 2021 και το 2020, αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα οφείλεται, κυρίως, σε καθαρή ζημία στον κλάδο Ζωής ύψους €0,4 δισ. έναντι €4,3 δισ. καθαρού κέρδους το 2021. Αντίθετα, ο κλάδος Ζημιών κατέγραψε καθαρό κέρδος €2,7 δισ. το 2022, έναντι €2,4 δισ. το 2021. Οι επιδόσεις του ιταλικού ασφαλιστικού κλάδου συνέχισαν να επηρεάζονται από τη συσσώρευση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών επί των επενδύσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων, η οποία επηρέασε, κυρίως, τους ασφαλιστές Ζωής. Τον Δεκέμβριο του 2022, το καθαρό υπόλοιπο μεταξύ μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών ανήλθε σε €-52 δισ. Αντίστοιχα, το γ΄ τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε €-45 δισ.

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ιταλίας, το ROE του ιταλικού ασφαλιστικού κλάδου βελτιώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2023, αν και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των ασφαλίσεων Ζωής παρέμεινε αρνητική, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των εσόδων από ασφάλιστρα. Η DBRS Morningstar πιστεύει ότι οι επιδόσεις της ιταλικής ασφαλιστικής αγοράς θα συνεχίσουν να βελτιώνονται το 2024, υποστηριζόμενες από την περαιτέρω αύξηση των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, ο ιταλικός ασφαλιστικός κλάδος παρέμεινε καλά κεφαλαιοποιημένος με μέσο δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ 260% στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, πολύ πάνω από την ελάχιστη απαίτηση του 100%. Να σημειωθεί ότι το 4ο τρίμηνο του 2022, ο κεφαλαιακός δείκτης βρέθηκε στο 249%, επηρεασμένος κυρίως από την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, που αποδίδεται στον κίνδυνο μαζικών ακυρώσεων και στις απαιτήσεις για τον κίνδυνο επιτοκίου.

Ρυθμιστικά μέτρα που εισάγονται με το Σ.Ν. για τον προϋπολογισμό του 2024

Το ιταλικό σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό του 2024 περιλάμβανε δύο σημαντικά μέτρα για τον ιταλικό ασφαλιστικό κλάδο, τα οποία η DBRS θεωρεί ότι θα τον επηρεάσουν άμεσα, παρόλο που το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του είναι αβέβαιο.

Το πρώτο μέτρο είναι η δημιουργία ενός Εγγυητικού Ταμείου Ασφάλισης Ζωής για την προστασία των ασφαλισμένων για απαιτήσεις αξίας έως €100.000. Η συμμετοχή στο Ταμείο θα είναι υποχρεωτική και η λειτουργία του θα είναι παρόμοια με εκείνη του τραπεζικού τομέα, στον οποίο υφίσταται ήδη. Ομοίως με τις τράπεζες, οι ιταλικές ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος τα επόμενα χρόνια, έως ότου το Ταμείο Εγγυήσεων φθάσει στο τελικό ποσό ίσο με το 0,5% του συνόλου των υφιστάμενων αποθεματικών Ζωής (σήμερα περίπου €4 δισ.) έως το 2033. Παρόλα αυτά, η DBRS θεωρεί ότι το κόστος θα είναι διαχειρίσιμο και η δημιουργία του Ταμείου παρέχει μια συστημική λύση σε ενδεχόμενες διαταραχές της αγοράς. Αυτό θα ενίσχυε την αξιοπιστία του συστήματος και θα περιόριζε καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που συνέβησαν με τη Eurovita.

Το δεύτερο μέτρο σχετίζεται με την εφαρμογή υποχρεωτικής ασφάλισης των ιταλικών επιχειρήσεων έναντι ζημιών από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών, των κατολισθήσεων, των πλημμυρών και της υπερχείλισης. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο, που αποσκοπεί στη μείωση του χάσματος μεταξύ των οικονομικών και των ασφαλισμένων ζημιών μετά από μια φυσική καταστροφή. Το κενό ασφαλιστικής προστασίας στην Ιταλία είναι από τα υψηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η υφιστάμενη διατύπωση του νόμου ορίζει ότι οι ιταλικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση ενδέχεται να μη δικαιούνται κρατική στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας