Μελέτες

Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020

Μείωση της συχνότητας ζημιών καταγράφει για το 2020 η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου της ΕΑΕΕ, η οποία όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς οφείλεται στους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία. Η μεγαλύτερη συχνότητα ζημιών συναντάται στον νομό Αττικής, ενώ το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιών στους Νομούς Αρκαδίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Στην Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 30 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2020.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2019 και 2020 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής1:

Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020

Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών της ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα επόμενα δύο γραφήματα.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020

Τέλος, οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων είχαν ως εξής.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020
Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020

Ολόκληρη η μελέτη εδώ.


1ΟΡΙΣΜΟΙ

Συχνότητα ζημιών = Πλήθος δηλωθεισών ζημιών / Πλήθος ασφαλιζομένων καλύψεων

Μέση ζημία = Συνολικό κόστος ζημιών (καταβολές + εκκρεμείς ζημίες) / Πλήθος δηλωθεισών ζημιών

Πλήθος δηλωθεισών ζημιών = Πλήθος πληρωθεισών ζημιών + Πλήθος εκκρεμών ζημιών χρήσης, από τις δηλωθείσες εντός του έτους

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα = Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έτους + Δικαιώματα συμβολαίου + Αποθέματα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων αρχής έτους – Αποθέματα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων τέλους έτους

Επελθούσες ζημίες = Καταβολές αποζημιώσεων εντός του έτους + Εκκρεμείς ζημιές τέλους έτους – Εκκρεμείς ζημιές αρχής έτους

Δείκτης ζημιών = Επελθούσες ζημιές / Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

2 Loss ratio


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας