Οικονομικά Μεγέθη

Αποτελέσματα Ομίλου Groupama 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Groupama Assurances Mutuelles ενέκρινε στις 14 Μαρτίου 2019 τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και τους ενοποιημένους λογαριασμούς της Groupama Assurances Mutuelles για τη χρήση 2018.

Τα ενοποιημένα έσοδα από ασφάλιστρα του Ομίλου Groupama το 2018 ανήλθαν σε €14,3 δισ., αυξημένα κατά 4,0% σε σχέση με το 2017.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν αυξημένη στις ασφαλίσεις Περιουσίας & Ατυχημάτων (+2,7%), όπου ο Όμιλος παρήγαγε κέρδη ύψους €7,4 δις, και στις ασφαλίσεις  ζωής και υγείας (+5,3%), τα έσοδα από ασφάλιστρα των οποίων ανήλθαν σε 6,7 δις.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στη Γαλλία (+4,4%) όσο και εκτός Γαλλίας (+1,6%).

Ειδικότερα, στη Γαλλία τα έσοδα από ασφάλιστρα το 2018 ανήλθαν σε €11,6 δις, αυξημένα κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2017.

Ο Όμιλος έχει παρουσία σε 9 χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη.

Το 2018, η διεθνής δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,6% σε €2,5 δις.

Στην ασφάλιση Περιουσίας και Ατυχημάτων, τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν το 2018 κατά 4,9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο σε € 1.768 εκατ. Η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με την καλή απόδοση της ασφάλισης αυτοκινήτων σε όλες τις θυγατρικές της (+ 6,3%) και στην ασφάλιση κατοικίας (+ 4,5%) κυρίως στην Ουγγαρία και την Ιταλία.

Στον τομέα της ασφάλισης ζωής και υγείας, τα έσοδα από ασφάλιστρα ύψους €770 εκατ. μειώθηκαν κατά 5,3% από το 2017, με διαφορές μεταξύ των κλάδων. Τα ατομικά συνταξιοδοτικά μειώθηκαν κατά 12,6%, ιδιαίτερα στην Ιταλία, ως αποτέλεσμα της λήξης συμφωνίας με κύριο εταίρο και της στρατηγικής της θυγατρικής για περιορισμό των εισροών σε ευρώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου.

Στο μεταξύ, οι ομαδικές ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 12,2%, ακολουθώντας την έντονη αύξηση του κλάδου των ομαδικών συνταξιοδοτικών (+ 30,7%) και του τομέα υγείας (+ 24,6%), κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Πολύ μεγάλη αύξηση καταγράφηκε το 2018 στα καθαρά έσοδα του Ομίλου (+54%) στα €450 εκατ., έναντι €292 εκατ. το 2017. Στα καθαρά έσοδα περιλαμβάνονται και τα μη επαναλαμβανόμενα κεφαλαιακά κέρδη συνολικού ύψους €351 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της πώλησης του κτηρίου Window στο La Défense.

Ο δείκτης φερεγγυότητας ΙΙ ανήλθε στο 167%, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε €8,9 δις.

Οι ασφαλιστικές επενδύσεις το 2018 ανήλθαν σε €85,2 δις, έναντι €87,2 δις το 2017.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας