Αποδεκτές οι προτάσεις της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση των υποψήφιων οδηγών

317

Υιοθετούνται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών οι προτάσεις της ΕΑΕΕ για την παροχή συγκεκριμένων ασφαλιστικών καλύψεων, προκειμένου να αρθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει και αφορά την μη πραγματοποίηση εξετάσεων για απόκτηση άδειας οδήγησης, τουλάχιστον κατά το στάδιο της μεταβατικής περιόδου των δώδεκα (12) πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4599/2019.

Στην από 1.4.2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών κ. Αθανάσιου Βούρδα  προς τις αρμόδιες για τη διενέργεια εξετάσεων Περιφέρειες της χώρας, αναφέρεται σχετικά:

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  συνεργάστηκε µε τα αρμόδια Υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άµεση υλοποίηση των ρυθµίσεων του ν. 4599/2019 (Α’40) κατά τη διάρκεια των μεταβατικών σταδίων του µέχρι την πλήρη εφαρµογή του νέου συστήµατος διενέργειας δοκιμασιών  προσόντων και συµ̟περιφοράς όπως αυτή  προβλέπεται στις διατάξεις  του νόμου.

Αναφορικά µε τη νεοθεσπισθείσα ρύθµιση της παρ. 10 του άρθρου 4 του νόµου, µετά από συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το αρμόδιο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα [Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)] ,για το µεταβατικό στάδιο των δώδεκα (12)  πρώτων µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παρέχουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

1. Oι τρίτοι ζηµιωθέντες από τροχαίο ατύχηµα που προκάλεσε ο εκπαιδευόµενος οδηγός µε το εκπαιδευτικό όχηµα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε µέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος

2. Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζηµιών του ίδιου του οχήµατος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών µπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά µε την παροχή ασφάλισης ιδίων ζηµιών για κάθε όχηµα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συµφωνηθούν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Εξυπακούεται ότι και στην περί̟πτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται µε τους όρους και  προϋποθέσεις που  παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.

3. Στην κάλυψη των ιδίων ζηµιών του εκπαιδευτικού οχήµατος µπορεί να προστεθεί όρος – επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήµατος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, σύµφωνα µε τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συµβαλλοµένων. Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίµησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιµολόγησης».

Προηγούμενο άρθροinsurancemarket.gr: 500 μαθητές στη Χαλκίδα κυκλοφορούν με ασφάλεια
Επόμενο άρθροΑύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων της Achmea το 2018