Από την Generali στην Εθνική το ομαδικό των υπαλλήλων της «ISO PLUS A.E»

1992

Στις 25 Μαΐου 2020 λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου, που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της «ISO PLUS A.E», από την Generali στην Εθνική Ασφαλιστική.

Στην ανακοίνωσή της, στις 26/02/2020, η ΤτΕ αναφέρει σχετικά:

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ»

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό DA65000083 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της «ISO PLUS A.E» προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 25 Μαΐου 2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 Το κείμενο της ανακοίνωσης της GENERALI HELLAS έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι  η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 941401000 (αρ, Μ.Α.Ε. 25081/05/Β/91/22) και η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ», με αρ. ΓΕ.ΜΗ 224801000 (αρ.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20), αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμ. DA 65000083 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας ΙSΟ ΡLUS Α.Ε. με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπογράφηκε το από 20.01.2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο κατατέθηκε στις 13.02.2020 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Αθήνα, 18.02.2020
GENERALI HELLAS

Προηγούμενο άρθρο€244,3 εκατ. πλήρωσε η Interamerican το 2019 σε πελάτες και δικαιούχους
Επόμενο άρθρο31 Μαρτίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων «επαναπιστοποίησης»