Αύξηση 31% στις εξακριβωμένες περιπτώσεις Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων

1383

Τι έδειξε έρευνα της EAEE

Από 4.485 το 2017 αυξήθηκαν σε 5.886 το 2018 οι εξακριβωμένες περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Διαφάνειας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και αφορά το διάστημα 2017 – 2018. Αντίστοιχα, η οικονομική διάσταση των εξακριβωμένων απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 37%: από €5,8 εκατ. το 2017 σε €7,9 εκατ. το 2018.

Στην έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 24 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις –  Μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 85,7% επί της ετήσιας παραγωγής των ασφαλίσεων αυτοκινήτων. Το ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν αναφερόταν στα έτη 2017 – 2018 και αναζητούσε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με το υπό έρευνα φαινόμενο, τις συνέπειές του, τις συνήθεις μορφές του και την οργάνωση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπισή του.

Ευρήματα της έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο προκύπτουν τα εξής ευρήματα:

1. Οργάνωση της διερεύνησης ύποπτων περιπτώσεων

Για τη διερεύνηση περιπτώσεων ύποπτων για ασφαλιστική απάτη οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις:

 • Είτε διαθέτουν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης, είτε το τμήμα αποζημιώσεων είναι επιφορτισμένο με το καθήκον αυτό.
 • Ανεξαρτήτως της ανωτέρω οργανωτικής επιλογής αναφέρθηκε η ύπαρξη ομάδας ή ατόμων από διαφορετικά τμήματα, εξειδικευμένων τόσο για τη διερεύνηση (fraud specialists) όσο και για την παρακολούθηση της ασφαλιστικής απάτης (π.χ. εσωτερικός έλεγχος, κανονιστική συμμόρφωση, νομική υπηρεσία).
 • Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων αναθέτουν τη διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης σε εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αρκετές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις κάνουν χρήση ειδικού λογισμικού για την ανίχνευση ή τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης.

2. Αύξηση των ερευνών αλλά και των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης

Με βάση τις δηλώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών, αυξήθηκαν κατά 10% οι έρευνες κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 10.773 έρευνες το 2017 σε 11.806 το 2018).

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η αύξηση κατά 31% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης (από 4.485 περιπτώσεις το 2017 σε 5.886 το 2018).

Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η αύξηση του υπολογιζόμενου δείκτη της αναλογίας των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης επί των αντίστοιχων ερευνών (από 42% το 2017 σε 50% το 2018).

Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 90% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης, καταγράφηκε από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που διέθεταν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης της ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο Αυτοκινήτων.

3. Αύξηση της οικονομικής διάστασης της απάτης

Με βάση την αποτίμηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών της ΕΑΕΕ που έλαβαν μέρος στην έρευνα, η οικονομική διάσταση των εξακριβωμένων απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 37% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από €5,8 εκατ. το 2017 σε €7,9 εκατ. το 2018).

Ο δείκτης της οικονομικής διάστασης ανά εξακριβωμένη περίπτωση απάτης (μέσος όρος) αυξήθηκε ελαφρά: από €1.293 το 2017 σε €1.346 το 2018.

4. Οικονομική αναλογία της απάτης προς τις αποζημιώσεις

Η σύγκριση της οικονομικής διάστασης της αποκαλυφθείσας απάτης (όπως προσδιορίσθηκε από την αποτίμηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) σε σχέση με τις καταγεγραμμένες καταβολές αποζημιώσεων του κλάδου Αυτοκινήτων, μας δίνει την ακόλουθη αναλογία (αυξημένη το 2018 σε σχέση με το 2017):

 • Για το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν (μέση αναλογία): 2017: 1,6%, 2018: 2,0%
 • Όμως είναι μεγάλη η διακύμανση της αναλογίας αυτής, μεταξύ των επιχειρήσεων της έρευνας: 2017: από 0,1% έως 12,2% και 2018: από 0,1% έως 19,7%.

5. Ιεράρχηση εντοπισμένων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης

Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συχνή περίπτωση) των εντοπισμένων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης (ως προς τον οικονομικό τους αντίκτυπο) ανά τύπο απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

 1. Κατασκευή/αλλοίωση συνθηκών ασφαλιστικού γεγονότος (π.χ. Δήλωση εξυπηρέτησης, σκηνοθετημένο ατύχημα, αντιστροφή υπαιτιότητας κ.λπ.)
 2. Υπερκοστολόγηση
 3. Δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση
 4. Πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια
 5. Ζημιές που αφορούσαν προηγούμενο συμβάν
 6. Ασυμβατότητα ζημιών.

6. Συνηθέστερες ενδείξεις πιθανής ασφαλιστικής απάτης

Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συνηθέστερη περίπτωση) των ενδείξεων που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία ανίχνευσης μιας πιθανής ασφαλιστικής απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

 1. Ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος
 2. Ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκόμενων οχημάτων
 3. Ασυνεπείς δηλώσεις
 4. Υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση
 5. Ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε από την έναρξη ασφάλισης (νέο ασφαλιστήριο) είτε μετά την επέκταση κάλυψης (προσθήκη κάλυψης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου)
 6. Συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών
 7. Φιλική ή συγγενική ή άλλη σχέση (π.χ. συνάδελφοι, γείτονες) μεταξύ των εμπλεκομένων
 8. Επαναλαμβανόμενες ζημιές
 9. Ζημιές μεταξύ οχημάτων που ασφαλίζονται από τον ίδιο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
 10. Το ατύχημα συνέβη σε βραδινές ώρες
 11. Το ατύχημα συνέβη σε απομακρυσμένη περιοχή
 12. Προσθήκη νέων καλύψεων ή αύξηση ορίων υφιστάμενης κάλυψης κατά τη διάρκεια ασφάλισης (αφορά σε προαιρετικές καλύψεις)
 13. Παραποιημένα έγγραφα
 14. Αδυναμία προσκόμισης παραστατικών/αποδεικτικών στοιχείων

Συμπεράσματα της έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

 • Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης.
 • Αύξηση των εξειδικευμένων δομών διερεύνησης (τμήματα – ομάδα ατόμων) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ειδικά στην ασφάλιση αυτοκινήτου).
 • Αυξανόμενη χρήση ειδικού λογισμικού ανίχνευσης απάτης.
 • Αύξηση πλήθους ερευνών περιπτώσεων απάτης (ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με εξειδικευμένα τμήματα και ειδικό λογισμικό).
 • Αύξηση από χρόνο σε χρόνο των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης.
 • Εκτιμάται ότι αυξάνεται σταδιακά η οικονομική διάσταση της απάτης στον κλάδο αυτοκινήτων.
 • Η αλλοίωση των συνθηκών του ατυχήματος και η υπερκοστολόγηση των τιμολογίων επισκευής συνεπάγονται τον σπουδαιότερο οικονομικό αντίκτυπο επί των αποζημιώσεων.
 • Συνηθέστερες ενδείξεις απάτης: ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Το 2019 η καλύτερη χρονιά της
Επόμενο άρθροΤο «Κοινωνικό Προϊόν» της Interamerican κατά το 2019 ξεπέρασε τα €172 εκατ.