Διεθνή

Στο μικροσκόπιο της EIOPA τα Unit Linked

H EIOPA ξεκίνησε μία πανευρωπαϊκή θεματική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της αγοράς, με στόχο να προσδιορίσει κατά πόσο ορισμένες πτυχές του τρόπου που επενδύονται τα προϊόντα unit-linked μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος των καταναλωτών. Η θεματική αξιολόγηση θα καλύψει το 60% της αγοράς ασφαλειών ζωής unit-linked σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της EIOPA να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη βάση των κινδύνων και ένα προληπτικό πλαίσιο για την άσκηση της εποπτείας των επιχειρήσεων.

 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ξεκινά μια πανευρωπαϊκή θεματική αξιολόγηση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ασφαλειών ζωής unit-linked. Η αξιολόγησηέχει ως στόχο να καλύψει το 60% της κάθε εθνικής αγοράς, από την άποψη τόσο των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων όσο και των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν unit-linked.

Σκοπός της είναι να εντοπιστούν πιθανές επιβαρύνσεις των καταναλωτών που απορρέουν από τις σχέσεις μεταξύ των ασφαλιστών και των παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, η EIOPA προτίθεται να αναλύσει αν ο τρόπος που καταβάλλονται οι αμοιβές από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στους ασφαλιστές, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή των επενδύσεων και πώς αυτή η επιλογή θα μπορούσε, στη συνέχεια, να επηρεάσει τους ασφαλισμένους.

Οι Εκθέσεις για τις Τάσεις των Καταναλωτών που διενεργεί η EIOPA έχουν εντοπίσει διάφορα θέματα προστασίας των καταναλωτών, όσον αφορά τα προϊόντα unit-linked. Ένα από αυτά ήταν οι συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από την επιλογή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη διάρθρωση των προϊόντων unit-linked. Οι ανησυχίες που εκφράστηκαν ήταν ότι ορισμένες επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής επέλεγαν αμοιβαία κεφάλαια με βάση το πόσο υψηλή ήταν η αμοιβή που τους έδιναν οι διαχειριστές των κεφαλαίων. Αν δεν αμβλυνθούν τέτοιου είδους φαινόμενα, αφενός, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σοβαρά τη λειτουργία της αγοράς και, αφετέρου, να επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Η θεματική αξιολόγηση επικεντρώνεται σε τρία βασικά θέματα:

  • Την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά των νομισματικών κινήτρων και αμοιβών
  • Πώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση συμφερόντων
  • Πώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δομούν τα unit-linked προϊόντα

Η θεματική αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές (NCA), οι οποίες θα προσδιορίσουν ποιες ασφαλιστικές εταιρείες θα συμμετάσχουν, θα συλλέξουν τα σχετικά δεδομένα και τις πληροφορίες της αγορά τους και επίσης θα χρησιμεύσουν ως πρωταρχικό σημείο επαφής για τις ασφαλιστικές σε περίπτωση ερωτημάτων. Η EIOPA θα διαχειρίζεται και θα συντονίζει την πανευρωπαϊκή άσκηση καθώς και την προετοιμασία της τελικής εις βάθος ανάλυσης των αποτελεσμάτων της θεματικής αξιολόγησης.

Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να υποβάλουν έκθεση τον Σεπτέμβριο του 2016 και τα αποτελέσματα της θεματικής αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν στις αρχές του 2017.

 

Ο κ. Gabriel Bernardino, Πρόεδρος της EIOPA, δήλωσε σχετικά: «Οι εκθέσεις της EIOPA σχετικά με τις Τάσεις των Καταναλωτών έχουν καταδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων στην αγορά unit-linked πολλές φορές λειτουργούν εις βάρος των καταναλωτών. Για την επίτευξη του στόχου της προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η EIOPA πρέπει να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των νομισματικών κινήτρων και της σύγκρουσης συμφερόντων, όταν οι ασφαλιστικές επιλέγουν επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια.

Μια επικεντρωμένη θεματική αξιολόγηση, ως εκ τούτου, είναι το κατάλληλο εργαλείο για μια εις βάθος πανευρωπαϊκή έρευνα: θα κατανοήσουμε συντονισμένα τις πρακτικές της αγοράς, και θα εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα και πόσο διαδεδομένα είναι.

Αυτή η θεματική αξιολόγηση είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική εξάπλωση και εφαρμογή της στρατηγικής που ακολουθεί η EIOPA, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης κινδύνων και του προληπτικού πλαισίου για την άσκηση της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας