25.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Δύο ενδιαφέροντα βιβλία για τον ασφαλιστικό κλάδο

Το “Ασφαλιστικό Συμφέρον” και η “Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης” είναι δύο ακόμα εξαιρετικού περιεχομένου βιβλία που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο «Νομική Βιβλιοθήκη», τα οποία απευθύνονται όχι μόνο στο νομικό κόσμο αλλά και σε όλους όσους ασχολούνται στον ασφαλιστικό τομέα και επιθυμούν να αποκτήσουν εις βάθος γνώση των θεμάτων που αυτά πραγματεύονται.

 

  • Ασφαλιστικό Συμφέρον

Του Γ. Ψαρουδάκη  (στο πλαίσιο της σειράς Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιρειών, που τελεί υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Πανεπιστημίου Ε. Περάκη).

Η μονογραφία «Ασφαλιστικό συμφέρον» πραγματεύεται μία από τις κρίσιμες έννοιες του ασφαλιστικού και όχι μόνο δικαίου, αυτή του ασφαλιστικού συμφέροντος. Η ανάλυση του ασφαλιστικού συμφέροντος και της λειτουργίας του εντός του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης δίνει αφορμή στη μελέτη κεντρικών ζητημάτων του δικαίου αυτού καθεαυτού αλλά και ως μέρους του ευρύτερου δικαίου των χρηματοοικονομικών θεσμών.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης σχετικά με το ασφαλιστικό συμφέρον και την έννοια της ασφάλισης, γίνεται η εννοιολογική ανάλυση της έννοιας ασφάλισης και των συνεπειών της έλλειψης συμφέροντος, ενώ στο δεύτερο μέρος, για την ειδικότερη διαμόρφωση του ασφαλιστικού συμφέροντος, αναλύεται, αφενός, το ζήτημα ασφαλιστικού συμφέροντος – ζημίας, αφετέρου, το ζήτημα της πολλαπλότητας συμφερόντων.

Στο έργο «Ασφαλιστικό συμφέρον» εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα: η συγκρότηση της έννοιας της ασφάλισης και η ένταξη σε αυτήν της ασφάλισης ζωής και των λοιπών ασφαλίσεων ποσού, η συστηματική σχέση της ασφάλισης με το παίγνιο και το στοίχημα, όπως και με τις εγγυοδοτικές συμβάσεις, η σύγχρονη νομική μεταχείριση του παιγνίου και ο λόγος της ριζικής διαφοροποίησης της μεταχείρισής του από τα ισχύοντα σε άλλες συμβάσεις, η νομική φύση των CDS, η έννοια της ζημίας στην ασφάλιση, η αποζημιωτική αρχή, οι συνέπειες της υπέρβασής της και η λειτουργική σχέση της με το ασφαλιστικό συμφέρον, η συμβατική αποτίμηση και η ρήτρα «αξία νέου», καθώς και ζητήματα συντρεχόντων ή διαδοχικών συμφερόντων στο ίδιο πράγμα, όπως αυτά προκύπτουν ιδίως στα παραδείγματα της μίσθωσης και της διατόπιας πώλησης, καθώς και ως προς στοιχεία της εταιρικής περιουσίας.

Η έκδοση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του ασφαλιστικού δικαίου, αλλά και γενικότερα του ιδιωτικού δικαίου.

 

  • Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης

Της Έ. Τζίβα

Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση συνύπαρξης δύο διαφορετικών κλάδων δικαίου, οι οποίοι, παρά τη μεταξύ τους διαφορετικότητα, καταδεικνύουν την ανάγκη μιας πολυδικαιϊκής προσέγγισης της σύγχρονης ζωής. Η συνύπαρξη αυτή συνοδεύεται από την έντονη παρουσία μιας διαφορετικής επιστήμης, της ιατρικής, η οποία στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης επηρεάζει και επηρεάζεται από τη νομική επιστήμη. Η συνύπαρξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων διανθίζεται από έντονες κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις, καθώς σημείο αναφοράς είναι η ζωή και η υγεία των ανθρώπων.

Ορισμένοι αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα και κοινωνική αποδοχή της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης, κυρίως όταν σε αυτήν υπεισέρχεται έντονος ο αμιγής κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η συνεργασία ασφαλιστών και ιατρών, στο πλαίσιο ιατρο-ασφαλιστικών προγραμμάτων, τείνει να αντικαταστήσει την παροχή ιατρικής φροντίδας αποκλειστικά και μόνο βάσει των κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Αντίθετα, για άλλους, όταν υπεύθυνος για την οικονομική ανόρθωση της ζημίας δεν είναι ο ιατρός, αλλά μία ασφαλιστική επιχείρηση, η οικονομική ευρωστία της οποίας εγγυάται την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αιτημάτων των ζημιωθέντων, ελαφρύνεται η θέση του ιατρού, ο οποίος μπορεί ανεπηρέαστος να ασκήσει το επάγγελμά του.

Γενικά, η ανάληψη από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οικονομικών συνεπειών ιατρικών πράξεων ή παραλείψεων, που γεννούν ευθύνη προς αποζημίωση, συντελεί στην αποτελεσματική προστασία των ζημιωθέντων ασθενών, η δε ασφάλιση ευθύνης στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική από τον νόμο, έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ενισχυτικά στον θεσμό της αποζημίωσης.

Στη χώρα μας, η έλλειψη επαρκούς νομοθετικής ρύθμισης της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα κατάρτισης σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών αστικής ιατρικής ευθύνης, που δημιουργούν αιτήματα αποζημίωσης, έχει επιφέρει έντονη αβεβαιότητα στους νομικούς, ασφαλιστικούς και ιατρικούς κύκλους. Το περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων, αποτελούμενο κυρίως από συμβατικούς όρους άγνωστους στο δικαιϊκό μας σύστημα, όπως οι ρήτρες claims-made και occurrence, καθιστά αδιαφανή και αμφισβητούμενη την ασφαλιστική κάλυψη, η οποία θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη, αποτελεσματική, δίκαιη και κοινωνικά πρόσφορη για τα μέρη και τους τρίτους-ζημιωθέντες.

Το έργο «Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης» στοχεύει να διερευνήσει την έκταση και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης, με βάση τα ισχύοντα στον χώρο της ιατρικής αστικής ευθύνης και στο νομοθετικό και συμβατικό υπόβαθρο της ασφάλισης ευθύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση και ανάλυση των ρητρών claims made και occurrence, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης.

Τα παραπάνω βιβλία μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το Βιβλιοπωλείο FINANCIAL FORUM, Aγ. Κωνσταντίνου 43, 151 24, Τηλ. 210 6127502, Fax 210 6127719
Υπεύθυνος: Μάκης Ρουχωτάς

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας