Υψηλού κύρους πιστοποίηση λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου της Interamerican

400
Interamerican Εσωτερικός Έλεγχος

Η Interamerican έτυχε πρόσφατα μιας μοναδικής για την ελληνική ασφαλιστική αγορά αναγνώρισης, στο επίπεδο της σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, ως αναπόσπαστο τμήμα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του μητρικού ομίλου Achmea, έλαβε σχετική πιστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (IPPF). Η εν λόγω πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας από ανεξάρτητο αξιολογητή, που έχει πιστοποιηθεί με τη σειρά του από τον μοναδικό διαπιστευμένο επαγγελματικό φορέα, το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), το οποίο εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η πιστοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου της Interamerican επιβεβαιώνει την ισχύ του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Σύστημα περιλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και των διαδικασιών πληροφόρησης για όλες τις δραστηριότητες της Interamerican, εκπληρώνοντας ελεγκτικές λειτουργίες σε τέσσερεις τομείς: τη διαχείριση κινδύνων, την αναλογιστική, την κανονιστική συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (IPPF) περιλαμβάνει τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου –που περιγράφει τον θεμελιώδη σκοπό, τη φύση και το εύρος εφαρμογής του- καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας, στη βάση του οποίου εδραιώνεται η εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης επί θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επίσης, περιλαμβάνει  διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Η συμμόρφωση με το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη (ανώτερη διοίκηση, επόπτη, ορκωτούς ελεγκτές κ.λπ.) πρόσθετη διαβεβαίωση για την ποιότητα και αξιοπιστία των εργασιών του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί κλειδί για την εφαρμογή μιάς ανοιχτής, διαφανούς και αποτελεσματικής Διακυβέρνησης προστατεύοντας τη σχέση μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και γι’ αυτόν τον λόγο, αποκτά ιδιαίτερη αξία για την Interamericanη πιστοποίησή του κατά το πρότυπο IPPF, που αναδεικνύει το προηγμένο επίπεδο της λειτουργίας του στον όμιλό μας» τονίζει ο κ. Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει συσταθεί το 1986, λειτουργεί ανεξάρτητα με επικεφαλής την Έρρικα Παπανδρέου και καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχων στη βάση της εκτίμησης κινδύνων (risk based approach),το οποίο επικαιροποιείται κατά περιόδους και τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη φωτ. η ομάδα στελεχών του Εσωτερικού Ελέγχου της Interamerican.

Προηγούμενο άρθροΜη βασανίζεστε για μικροπράγματα στην επαγγελματική σας ζωή
Επόμενο άρθροH AXA στηρίζει τις επενδύσεις και την καινοτομία για την προστασία των ανθρώπων και της περιουσίας