Μελέτες

ΤτΕ: Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων β’ τριμήνου 2018

Τα Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων[1] για το Β’ τρίμηνο του 2018 δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτά:

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 17.071 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018, έναντι 16.953 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.294 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε στο 7,6% το β΄ τρίμηνο του 2018, έναντι 7,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 10.107 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018 έναντι 10.142 εκατ. ευρώ του προηγουμένου τριμήνου, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 59,2%, έναντι 59,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις καθαρές πωλήσεις τίτλων εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές αγορές ομολόγων εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.850 εκατ. ευρώ έναντι 2.789 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,7% έναντι 16,5% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στις καθαρές αγορές μεριδίων εξωτερικού (65 εκατ. ευρώ).

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές αυξήθηκε σε 537 εκατ. ευρώ έναντι 522 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων σε μετοχές οφείλεται κυρίως στις καθαρές αγορές μετοχών εσωτερικού (9 εκατ. ευρώ).

Από την πλευρά του παθητικού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 42 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 2.948 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 158 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.512 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των τεχνικών προβλέψεων ζωής εκτός συντάξεων κατά 96 εκατ. ευρώ, αλλά και της αύξησης των τεχνικών προβλέψεων ζημιών κατά 62 εκατ. ευρώ. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 68,3% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2018

Α΄ τρίμηνο

2018

Β΄ τρίμηνο

Καταθέσεις

1.238

1.294

          Εσωτερικό

798

813

          Εξωτερικό

440

481

Χρεωστικοί Τίτλοι

10.142

10.107

          Εσωτερικό

3.974

4.022

          Εξωτερικό

6.168

6.084

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

2.789

2.850

          Εσωτερικό                                          

903

894

          Εξωτερικό

1.886

1.956

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

522

537

          Εσωτερικό

405

420

          Εξωτερικό

117

117

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 617 608
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

3

Δάνεια

133

131

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

427

487

Λοιπά στοιχεία

1.078

1.054

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

16.953

17.071

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο

2.906

2.948

Ασφαλιστικές προβλέψεις

12.354

12.512

  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

9.251

9.347

        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

805

805

  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.103

3.165

Δάνεια

92

97

Λοιπά στοιχεία

1.600

1.512

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές[2] τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις

2018

Α΄ τρίμηνο

2018

Β΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

70

-16

          Εσωτερικό

137

14

          Εξωτερικό

-67

-29

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

-46

49

          Εσωτερικό

15

-16

          Εξωτερικό

-61

65

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

4

11

          Εσωτερικό

1

9

          Εξωτερικό

3

2

 


Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

[1] Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

[2] Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας