Μελέτες

ΤτΕ: Μείωση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο δ’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τα Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων[1]– Δεκέμβριος 2019, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκε σε 18.882 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2019, έναντι 18.952 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 130 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.223 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2019. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 59 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 71 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 6,5% το δ΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους διαμορφώθηκε σε 11.822 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2019, έναντι 11.820 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς οι καθαρές αγορές τίτλων αντισταθμίστηκαν από μείωση των τιμών τους. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 62,6%, έναντι 62,4% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.977 εκατ. ευρώ, έναντι 2.959 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 15,8%, έναντι 15,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης, πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα 639 εκατ. ευρώ, έναντι 597 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,4%, έναντι 3,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 47 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.180 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2019. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 107 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14.021 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 88 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.090 εκατ. ευρώ. Το 72% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1
Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)
2019 2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ’ τρίμηνο Δ’ τρίμηνο
Καταθέσεις 1.353 1.223
          Εσωτερικό 947 888
          Εξωτερικό 406 335
Χρεωστικοί Τίτλοι 11.820 11.822
          Εσωτερικό 5.362 5.396
          Εξωτερικό 6.458 6.426
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.959 2.977
          Εσωτερικό                                           936 928
          Εξωτερικό 2.024 2.049
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 597 639
          Εσωτερικό 437 458
          Εξωτερικό 159 181
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 646 671
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 3 3
Δάνεια 176 166
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 434 435
Λοιπά στοιχεία 965 947
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 18.952 18.882
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια Κεφάλαια 3.133 3.180
Ασφαλιστικές προβλέψεις 14.128 14.021
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 11.019 10.931
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων 845 842
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.109 3.090
Δάνεια 142 138
Λοιπά στοιχεία 1.550 1.542
Πίνακας 2
Καθαρές ροές[2] τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις 2019 Γ΄ τρίμηνο 2019 Δ΄ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι 169 191
          Εσωτερικό 220 73
          Εξωτερικό -52 119
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων -88 -17
          Εσωτερικό -46 -16
          Εξωτερικό -42 0
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 9 12
          Εσωτερικό -6 0
          Εξωτερικό 15 12

[1] Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».

[2] Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας