ΤτΕ: Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Με διαφορετικό τρόπο επηρέασε η πανδημία κάθε κλάδο ασφάλισης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το 2020:

Στον κλάδο ζωής, δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα οι  εξαγορές, ενώ οι ασφαλίσεις υγείας δεν επιβαρύνθηκαν από αντίστοιχο κόστος νοσηλείας. Ζημίες που σχετίζονται με τη διακοπή εργασιών δεν επηρέασαν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά, λόγω του χαμηλού ποσοστού ασφαλισιμότητας αντίστοιχων κινδύνων στη χώρα μας. Στον κλάδο αυτοκινήτων, καταγράφηκε θετική επίδραση από τη μείωση των ατυχημάτων, λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων, αλλά και μη ανανέωση μέρους του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και μείωση των πωλήσεων.

Στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2020 καταγράφονται σχετικά τα εξής:

«Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει υφεσιακές διαταραχές σε όλες τις οικονομίες και όλους τους κλάδους, αφού η επιβολή διαδοχικών απαγορεύσεων (lockdowns) με σκοπό τον περιορισμό της πανδημίας οδήγησε σε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Aπό τα μέχρι τώρα δεδομένα διαφαίνεται ότι ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας στους επιμέρους κλάδους ήταν πολύ διαφορετικός. Η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών είχε ως αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν δημοσιονομικά μέτρα και οι κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε νομισματική χαλάρωση, εφαρμόζοντας συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τις εκτιμήσεις κερδοφορίας των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και τις αποτιμήσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.

Σε εθνικό επίπεδο και με τα έως σήμερα δεδομένα, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει αντεπεξέλθει ικανοποιητικά. Οι διαχρονικοί στόχοι των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε επίπεδο λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης και επιχειρηματικότητας, μπορεί να μην ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους, δεν καταγράφηκαν όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας λειτούργησε καταλυτικά στην τεχνολογική αναβάθμιση των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις νέες συνθήκες λειτουργίας. Η διατήρηση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, η αξιόλογη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και η αναζήτηση εναλλακτικών δικτύων διανομής όχι μόνο αποτέλεσαν διέξοδο από τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και συνέβαλαν επιτυχώς στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ασφαλιστικής αγοράς σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Εντούτοις, παρατηρείται διαφοροποίηση των επιπτώσεων της πανδημίας ανά κλάδο ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο ζωής οι εξαγορές δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, ενώ οι ασφαλίσεις υγείας δεν επιβαρύνθηκαν από αντίστοιχο κόστος νοσηλείας, δεδομένου ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει αναλάβει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης που συνδέεται με την πανδημία. Ζημίες που σχετίζονται με τη διακοπή εργασιών (όπως ακυρώσεις εκδηλώσεων, συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων κ.ά.) δεν επηρέασαν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά, καθώς και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι παρουσίαζαν χαμηλό ποσοστό ασφαλισιμότητας. Στον κλάδο αυτοκινήτων η θετική επίδραση που παρουσιάστηκε αρχικά από τη μείωση των ατυχημάτων, λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση, φαίνεται να μετριάστηκε από τη μη ανανέωση μέρους του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και τη μείωση των πωλήσεων, χωρίς όμως τελικά να επηρεάζεται συνολικά η κερδοφορία του κλάδου αυτού.

Αναφορικά με την επενδυτική συμπεριφορά των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας, σημειώνεται η θετική αποτίμηση των ομολόγων, καθώς και η μετατόπιση από ελληνικούς προς ευρωπαϊκούς κρατικούς τίτλους. Συνολικά, αν και δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση στις επενδυτικές επιλογές, οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία επαναξιολόγησης των επενδυτικών τους πολιτικών, ώστε αυτές να προσαρμοστούν στα νέα χρηματοπιστωτικά δεδομένα.

Οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες και η προσπάθεια ανάκαμψης, μετά την πανδημία COVID-19, αναμένεται να επηρεάσουν τους καταναλωτές και συνακόλουθα τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία προϊόντων με αποδόσεις προσαρμοσμένες στις νέες επενδυτικές επιλογές, τη δημιουργία προϊόντων που θα καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος κινδύνων των πελατών τους, την ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανομής που θα αξιοποιούν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία, την ενίσχυση της συνεργασίας με θεσμικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με προοπτική ανάπτυξης (π.χ. bankassurance), αλλά και την υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας για τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία.

Η πρόσφατη πανδημία, μεταξύ άλλων, λειτούργησε αφυπνιστικά όσον αφορά την ανάδειξη των κλάδων της οικονομίας που έχουν τη δυναμική να συμβάλουν στην εθνική ανάπτυξη. Η ιδιωτική ασφάλιση, παράλληλα με την εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου που είναι η απορρόφηση κινδύνων προς όφελος της κοινωνίας, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη συνολική προσπάθεια για την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας