Μελέτες

ΤτΕ: Αντιμέτωπες με τον κίνδυνο μειωμένης κερδοφορίας οι ασφαλιστικές

Ο κίνδυνος μειωμένης κερδοφορίας, κυρίως σε μακροχρόνια βάση, παραμένει υψηλός για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λόγω της πιθανής μειωμένης ζήτησης των μη υποχρεωτικών ασφαλίσεων. Αυτό διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσίευσε στις 2 Δεκεμβρίου. Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας παραμένει χαμηλός, καθώς όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη φερεγγυότητας μεγαλύτερο από 140%.

Ειδικότερα, στην σχετική ενότητα η ΤτΕ αναφέρει:

Εξέλιξη των βασικών μεγεθών του ισολογισμού

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το α΄ εξάμηνο του 2021 το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνέχισε την ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία χρόνια και διαμορφώθηκε στα €20,2 δισ., έναντι €19,79 δισ. στο τέλος του προηγούμενου έτους (βλ. Διάγραμμα V.1).

Όσον αφορά τη διάρθρωση του ενεργητικού, οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα παραμένουν η κύρια κατηγορία επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με €8,78 δισ. τον Ιούνιο του 2021 (43,5% του συνόλου του ενεργητικού τους), έναντι €9,21 δισ. και 46,6% του ενεργητικού τους το Δεκέμβριο του 2020 (βλ. Διάγραμμα V.1).

ΤτΕ: Αντιμέτωπες με τον κίνδυνο μειωμένης κερδοφορίας οι ασφαλιστικές

Περαιτέρω, το α΄ εξάμηνο του 2021 τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι, ήτοι ασφαλιστικών συμβολαίων οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με επενδύσεις ή συνδυάζονται με δείκτες, ανήλθαν σε €3,35 δισ., έναντι €3,04 δισ. στο τέλος του προηγούμενου έτους, και αποτέλεσαν το 16,6% του συνόλου του ενεργητικού (Δεκέμβριος 2020: 15,4%).

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο σύνολο του κλάδου το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθε στα €2,24 δισ., αυξημένη κατά 10,5% έναντι αυτής του α΄ εξαμήνου του 2020 (€2,02 δισ.). Αύξηση κατά 12,8% παρουσίασαν και οι ακαθάριστες αποζημιώσεις κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, που έφθασαν τα €1,17 δισ., έναντι €1,03 δισ. κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο τέλος Ιουνίου του 2021 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR)62 του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε €2 δισ. (Δεκέμβριος 2020: €1,93 δισ.), ενώ τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €3,88 δισ. (Δεκέμβριος 2020: €3,59 δισ.). Την ίδια χρονική στιγμή, η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR)63 για τον κλάδο υπολογίστηκε σε €0,7 δισ. ευρώ (ομοίως τον Δεκέμβριο του 2020), ενώ τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €3,73 δισ. (Δεκέμβριος 2020: €3,43 δισ.).

Εξέλιξη των βασικών κινδύνων στην ασφαλιστική αγορά

Σύμφωνα και με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), ο μακροοικονομικός και πιστωτικός κίνδυνος καθώς και ο κίνδυνος αγοράς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω της αβεβαιότητας των οικονομικών προοπτικών. Ο συνδυασμός της ως άνω αβεβαιότητας με τις επιπτώσεις από το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων δημιούργησε το 2021 σημαντικές προκλήσεις για τις εποπτικές αρχές των ασφαλιστικών αγορών στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος επιτοκίων αναγνωρίζεται ως ο βασικότερος από τους κινδύνους της αγοράς, καθώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία με σαφώς μειωμένες αποδόσεις σε σχέση με τις παρελθούσες χρήσεις, ενώ παράλληλα καταβάλλουν παροχές που έχουν υπολογιστεί με αυξημένες εγγυημένες αποδόσεις.

Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά παραμένει χαμηλός, καθώς όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη φερεγγυότητας μεγαλύτερο από 140%, ήτοι ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν την κεφαλαιακή απαίτηση κατά τουλάχιστον 40%. Αντίθετα, ο κίνδυνος μειωμένης κερδοφορίας, κυρίως σε μακροχρόνια βάση, παραμένει υψηλός, λόγω της πιθανής μειωμένης ζήτησης των μη υποχρεωτικών ασφαλίσεων.

Για αντιμετώπιση των ως άνω κινδύνων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής προβαίνουν σε σταδιακό επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου, εστιάζοντας κυρίως στην παραγωγή και προώθηση ασφαλίσεων που φέρουν μειωμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως ασφαλίσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι. Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών επιδιώκουν, κατά βάση μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης των ασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτουν σε νέους πελάτες, να διαχειριστούν δυναμικά τις πτωτικές διακυμάνσεις του ασφαλιστικού κύκλου (underwriting cycle) που παρατηρούνται ειδικότερα στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων, λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.


62 SCR (Solvency Capital Requirement): Το ύψος των κεφαλαίων που υποχρεούνται να κατέχουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα με την οδηγία Solvency II της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να έχουν εμπιστοσύνη 99,5% ότι θα μπορούσαν να επιβιώσουν μετά τις πιο ακραίες αναμενόμενες απώλειες κατά τη διάρκεια ενός έτους.

63 MCR (Minimum Capital Requirement): Το επίπεδο κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει το τελικό κατώφλι πριν την ενεργοποίηση των σχετικών εποπτικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης.  


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας